הסדרת חובות עבר

סעיף 4 להחלטה מתייחס לסוגיית חובות העבר לשימושים שבוצעו לאורך השנים.
 

4.1 "בגין שימושים לתעסוקה לא חקלאית בתקופה שקדמה למועד הסדרתם החוזית של השטחים המשמשים לתעסוקה לא חקלאית, ישלם בעל זכויות בנחלה למינהל תשלום בגובה 5% מערך הקרקע ששימשה לתעסוקה לא חקלאית לכל שנה בה נעשה שימוש כאמור ללא ששולמה עבורו התמורה למינהל". (1101)
 

סעיף זה בהחלטה, מסדיר את חובות העבר. הסעיף מאפשר "יישור קו" עם המינהל ונוצר מתוך ההכרה כי החלטה זו אמורה ליישר את הדורי העבר ולאפשר הכשרת המבנים שניבנו לשימוש תעסוקה לא חקלאית ואשר עבורם לא שולמה תמורה למינהל.
 

יצויין כי במקרים בהם ידרוש המינהל דרישת חובות עבר כאמור בסעיף זה, יהיה הדבר בהתאם לחוקי ההתיישנות ולא יוכל לדרוש תשלום מעבר לשבע שנים מיום הדרישה.

 
4.2 "בעל זכויות  אשר יסדיר, תוך שנתיים ממועד אישור החלטה זו, את השימושים הלא מוסדרים בנחלה בהתאם לאמור בהחלטה זו, לרבות צמצום השטח הבנוי/המוסב לתעסוקה לא חקלאית לשטח כולל שלא יעלה על 500 מ"ר בתוך חלקת המגורים, יהיה זכאי להסדרת חובותיו בתנאים שלהלן:

 

4.2.1 בגין חובות עבר שנוצרו עד למועד אישורה של החלטה זו -  5% מערך הקרקע לשנה עבור תקופה של 4 שנים בלבד (20% מערך הקרקע במצטבר לתקופה שקדמה להחלטה זו, גם אם משך השימוש הבלתי מוסדר לתעסוקה לא חקלאית היה ארוך יותר).
 

4.2.2 בגין חובות עבר שנוצרו ממועד אישורה של החלטה זו ועד למועד ההסדרה בפועל –5% מערך הקרקע לשנה או החלק היחסי ממנה". (1101)
סעיף זה בהחלטה מטרתו לעודד את החוכר להזדרז ולבצע תשלום למינהל עבור השימוש הלא חקלאי לתעסוקה בהנחה כי התשלום יתבצע תוך שנתיים מיום ממועד אישור החלטה זו.

פרקים נוספים בהחלטה 1101:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד