משקים ונחלות חקלאיות בעידן החדש

ספר זה עוסק בהחלטות האחרונות של מועצת מקרקעי ישראל והעוסקות בעיגון זכויות החקלאים בנחלות ובישובים חקלאים, ובאפשרויות החדשות להרחבת זכויות ושימור זכויות אלה.

 

התוכן המופיע בספר זה ולרבות כל מידע, הערכה, המלצה ופרשנות הינם עפ"י שיקול דעתם  הבלעדי של הכותבים ואין הכותבים אחראים לטעויות כלשהן מכל סוג שהוא או לנזקים שיגרמו למסתמך על מידע ספר זה בלבד.
הכותבים עשו כל מאמץ לשמר את דיוק הנתונים והמידע שבספר זה, אך אין הכותבים אחראים בכל צורה שהיא לשימושי הקורא במידע.
כל הזכויות שמורות לאייל עברון, עו"ד
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי בלי לקבל אישור בכתב מעו"ד אייל עברון

תיקונים, הערות ותגובות יתקבלו בברכה בטלפון 050-5614075
או בכתב אל : אייל עברון-משרד עורכי דין, שד' בן גוריון 94 ת"א, טל' 03-5274270
Evronlaw@gmail.com

דבר המחבר

הקדמה

מדיניות והחלטות

החלטה 979

החלטה 1101

תמ"א 35

יישום מעשי של החלטות המינהל "בעידן החדש"

תנאים ליישום החלטה 979

היטל השבחה ומיסוי

דוגמאות ויישומים

הכנת תיק נחלה קרקע חקלאית

שלד חוות דעת שמאית להערכת נחלה חקלאית

הגדרות

נספחים

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד