כללי

  1. כללי

"החלטה זו נועדה לעגן את זכויות החקלאים בישובים חקלאיים בחלקת המגורים, כהגדרתה בהחלטה זו. חקלאי או אגודה חקלאית אשר יבחרו להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיו זכאים לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול המינהל בדבר השבת קרקע למינהל בעת שינוי יעודה". (מתוך החלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 27/3/07 שקיבלה תוקף ביום 26/7/07 עם חתימת שר האוצר). (להלן תקרא: "979")

 החלטה זו עוסקת בזכויות ובהסדר החוקי, המנהלי והמיסויי של חלקת המגורים בלבד המוגדרת בהחלטה זו בסעיף 4.1.
 המתיישב אשר יבחר להצטרף להסדר לא יהיה כפוף להוראות הקיימות בהסכמי המינהל בדבר השבת הקרקע בעת שינוי היעוד ובפועל יעגן את זכותו הקניינית לאחיזה בקרקע.
   
1.2 "עיגון זכויות בחלקת המגורים בהתאם להוראות המפורטות בהחלטה זו (להלן: "ההסדר") הינו וולונטרי ויוכל להיעשות אך ורק בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים בה".(979).

 המתיישב שבחר להצטרף להסדר יחויב לעמוד בתנאים המפרטים בהחלטה.

1.3  "חובת עיבוד הנחלה ברציפות, לאורך כל תקופת החכירה, תמשיך לחול על כלל חוכרי קרקע בתנאי נחלה במקרקעי ישראל, בין אם הצטרפו להסדר שבהחלטה זו ובין אם לאו".  (979) 
יישום ההחלטה אינו מנתק את הקשר בין חוכר חלקת המגורים לבין הקרקע החקלאית בנחלה .
החוכר יחויב להמשיך ולעבד את אדמתו גם לאחר שיקבל זכויות להיות חוכר לדורות בחלקת המגורים והזיקה בין חלקת המגורים ליתרת הנחלה ולעיבודה תישמר.

1.4 "על מי שלא הצטרף להסדר ימשיכו לחול הכללים הקבועים בהחלטות המועצה ונהלי מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") כפי שיהיו בתוקף מעת לעת". (979)

מתיישב שלא הצטרף להסדר כאמור, יהיה חשוף להחלטות המינהל הקיימות כיום טרם ההחלטה ולאלה שיתקבלו מעת לעת. זכויות מתיישב זה בקרקע לא יהיו וודאיות וברורות.

התקווה הינה כי לאחר יישום החלטה 979, ייחקק "חוק עיגון זכויות החקלאים בקרקע", והמהווים הזדמנות מיוחדת, כוללת, ומעודכנת, לריכוז ועיגון זכויות המתיישבים ומעמדם, אל מול קובץ הרשויות הנוגעות לקרקע המיושבת על ידם, ולרבות מנהל מקרקעי ישראל, הוועדות המקומיות, הוועדות המחוזיות, העיריות, האגודה השיתופית, המועצות  השונות, ומערכות המיסוי.

פרקים נוספים בהחלטה 979:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד