אישור אגודת המושב לעמידה בתנאי תמ"א 35:

תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור מס' 35 הינה תכנית החלה בכל גבולות מדינת ישראל, אשר אושרה בתאריך 27.12.05.
 

כפי שכבר סקרנו בספר זה, בין מטרותיה שמה לה התכנית לתת מענה לצרכי הבניה והפיתוח של מדינת ישראל תוך הכוונת עיקר הפיתוח למרקמים עירוניים וצמצום תופעת הפרבור. בלוח מספר 2 לתכנית נקבעו המגבלות לגבי מספר יחידות הדיור המקסימאלי בכל מושב ומושב בארץ. בישובים אשר אינם נכללים בלוח מס' 2 התכנית קובעת שהצפיפות לאחר הרחבה לא תעלה על פי 2.2 ממספר התושבים בישוב, כפי שפורסם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 1995. התכנית מסייגת מגבלה זו באזור נפת באר שבע וקובעת כי תכנית מתאר מחוזית יכולה לשנות את מגבלת הצפיפות הנ"ל.
 

 יש לציין כי התכנית אינה משנה תכניות מתאר מקומיות שקיבלו תוקף לפני אישור התכנית, כך שבמידה והצפיפות בתכנית מתאר מקומית במושב גדולה מהאמור בלוח 2, הרי שתכנית המתאר המקומית תקבע.

 

מושבים רבים, אשר כבר ביצעו הרחבות למיניהן, הגיעו בכך ל"מכסת" מספר יחידות הדיור המותרת בהם על פי התמ"א ולפיכך לא ניתן להוסיף יחידות דיור באמצעות תכנון מחדש.
 

במושבים אחרים, אשר יכולים להוסיף יחידות דיור על פי התמ"א, אולם כמות יחידות הדיור שנותרו לחלוקה- אינה ככמות חברי האגודה, יכול להיווצר המצב בו לא ניתן לחלק זכויות באופן שווה לכל חברי האגודה, ולפיכך לא תסכים האגודה לאשר עמידה בתנאי תמ"א 35.

 

אנו מזכירים כי בסיפא של החלטה 979 נקבע תנאי כללי נוסף, אשר מהווה מכשול למועד ביצוע ההחלטה, מבחינת הטבותיה.
התנאי קובע כי יישום ההחלטה מותנה בקבלת תקציב שיאפשר את מימושה בהתאם להמלצת יועץ ארגוני אשר הועסק למטרה זו. לא ברור האם תקציב זה יאושר ע"י מועצת המינהל ומתי. עוד לא ברור מה תהיה המלצת היועץ הארגוני ומתי תימסר למינהל.

 

פרקים נוספים בתנאים ליישום החלטה 979:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד