תשלומי מינהל

דמי חכירה :
דמי חכירה מהווים תשלום לממ"י בגין חכירת קרקע  והם מתחלקים למס' סוגים :

 

 דמי חכירה ראשוניים  :
דמי חכירה ראשוניים (דח"ר) – תשלום חד פעמי מראש לחכירת הקרקע, התשלום נע בשיעורים של 0 עד 91 אחוז מערך הקרקע המוחכרת (תשלום דח"ר של 91 אחוז מהווה, למעשה, דמי חכירה מהוונים).

 דמי חכירה שנתיים :

דמי חכירה שנתיים (דח"ש) – תשלום שנתי המהווה שיעור של חמישה אחוזים מהיתרה הבלתי משולמת לחכירת הקרקע. היתרה הבלתי משולמת הינה ההפרש בין  100 אחוז לשיעור הדח"ר), דהיינו :

  • חוזה בו הדח"ר  0%   - תשלום הדח"ש הינו 5%
  • חוזה בו הדח"ר  40% - תשלום הדח"ש הינו 3%
  • חוזה בו הדח"ר  80% - תשלום הדח"ש הינו 1%
  • חוזה בו הדח"ר  91% - תשלום הדח"ש מהווה למעשה תשלום מלא של דמי החכירה המהוונים ופוטר מתשלום דמי חכירה שנתיים ומדמי הסכמה.
  
 היוון :  תשלום מלוא דמי החכירה השנתיים מראש.

 

דמי היוון לתקופת חכירה נוספת : תשלום מלוא דמי החכירה השנתיים בתקופת הארכת חוזה החכירה.

 

יובל חכירה :
 
יובל החכירה הינו חידוש תקופת חכירה נוספת (תקופת האופציה). לחוכר קיימת האופציה להשתמש "בהטבות" של התשלומים בגין יובל חכירה כבר ב- 7 השנים הקודמות לתום תקופת החכירה הראשונה ("יובל מוקדם").

 דמי הסכמה :  חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע. זהו תשלום אותו גובה המינהל כאשר מועברות זכויות חכירה לא מהוונות בקרקע.

 דמי היתר :  דמי היתר נחלקים לשלושה: דמי היתר לתוספת בניה; דמי היתר לשינוי יעוד וניצול; דמי היתר לפיצול מגרש:

 תוספת בניה :  תוספת שטח בניה מקורה למבנה קיים, המשמשת למטרת החכירה המקורית, וכן הקמת יחידת דיור נוספת.

 שינוי יעוד וניצול :  שימוש במגרש למטרה ו/או ליעוד השונים מאלה המוגדרים בחוזה החכירה המקורית ו/או לבניה נוספת החורגת מהגדרת "תוספת בניה" שצויינה לעיל.

פיצול מגרש : חלוקת מגרש המוחכר על פי חוזה חכירה לשני מגרשים או יותר באופן המאפשר לבנות על המגרשים שנוצרו מס' יחידות דיור גדול יותר או שטח בניה גדול יותר מהמותרים בחוזה החכירה המקורי.

 

בניה צמודת קרקע עירונית : מינהל מקרקעי ישראל מחלק את הקרקעות העירוניות כלהלן:

 

 בניה נמוכה :
מגורים בבניה נמוכה: מקרקעין מבונים למגורים בבניה צמודת קרקע וכל מקרקעין מבונים למגורים שאינם בבניה רוויה. (הכוונה היא לבתים בודדים , צמודי קרקע, וילות , קוטג'ים , דו משפחתיים ועד ארבע משפחתיים.)

 בניה רוויה : מגורים בבניה רוויה : מקרקעין המיועדים למגורים הבנויים בשתי קומות או יותר, לפחות יחידה אחת בכל קומה והמכילים ארבע דירות לפחות, הרשומים ו/או הראויים להירשם כבית משותף עפ"י חוק המקרקעין.

  משק עזר : קרקע שהוחכרה, או שנמסרה למטרת סידור משק עזר חקלאי הכולל מגורים, אף אם הקרקע אינה מהווה שטח אחד רצוף, והכל בתנאי שקרקע זו אינה מהווה "נחלה". 

 מגרש בהרחבה :

 מקרקעין במשבצת ישוב חקלאי אשר ייעודם שונה למטרת מגורים, לרבות מקרקעין שייעודם למטרת מגורים אשר בוצע בהם ציפוף.

 


פרקים נוספים בהגדרות:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד