תעסוקה לא חקלאית:

החלטה 1101 המתייחסת למבנים המשמשים לתעסוקה לא חקלאית, מתירה בשטח חלקת המגורים בנייה של עד 500 מ"ר, אשר יישארו, יחד עם בית מגורים אחד, תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה (דהיינו, מיתרת השטחים החקלאיים שבה). מכסה זו תהייה גם עבור שטחי תעסוקה לא חקלאית אשר אושרו כדין לבעל נחלה גם מחוץ לחלקת המגורים לפני מועד אישור החלטה 1101.

אם בעבר בעל נחלה ביצע היוון של שטחים לתעסוקה לא חקלאית בשטח העולה על 500 מ"ר או המצוי מחוץ לחלקת המגורים יוותר המבנה על כנהו.

היוון שטחי התעסוקה הלא חקלאית זהה לשיעורי תוספת בנייה בנחלה דהיינו תשלום מלא בשיעור של 91% מערך הקרקע של שטחי התעסוקה במרכז הארץ (51% באזור עדיפות לאומית ב' ו-31% באזור עדיפות לאומית א'). גם כאן, כמו בתוספת בנייה, במקרים בהם בעל הנחלה מחוייב בהיטל השבחה, התשלום פוחת לשיעור של 46% מערך הקרקע של שטחי התעסוקה הלא חקלאית.

במידה והשימוש לתעסוקה לא חקלאית ייעשה באמצעות שימוש חורג מוגבל בזמן התשלום למינהל מקרקעי ישראל יהא בשיעור 5% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית.

מינהל מקרקעי ישראל אף דורש, על פי החלטה זו, תשלום עבור השימושים לתעסוקה לא חקלאית שנעשו בקרקע לפני הסדרת שימושים אלה בשיעור של 5% משווי הקרקע לכל שנה בה נעשה שימוש ללא תשלום למינהל. כהטבה, מינהל מקרקעי ישראל מאפשר למסדירים שטחים אלה בתוך שנתיים מאישור החלטה 1101 תשלום לתקופה של 4 שנים בלבד (דהיינו 20%). הטבה זו כדאית כאשר נעשה שימוש לתעסוקה לא מוסדרת במשך זמן ארוך יותר מ-4 שנים.

למעשה, במקרה בו ממומשת קודם אפשרות ב' בהחלטה 979 (דהיינו תשלום של 33%) ומעוניינים לאחר מכן להשתמש בקרקע למטרות לא חקלאיות, מינהל מקרקעי ישראל, יגבה תשלום של למעלה ממחיר הקרקע.

ראשית, המינהל יגבה שיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים, על מנת לעגן את זכויותיו בקרקע ולאפשר לו לבנות כאוות נפשו (הכל מלבד תעסוקה לא חקלאית). שנית, המינהל יגבה בנוסף, שיעור של 91% משווי הקרקע לתעסוקה לא חקלאית, במידה והחוכר יבקש לבנות מבנה לשימוש זה. לפיכך אין כדאיות במימוש בנייה למטרות תעסוקה לא חקלאית.


חלקת המגורים עם שימושי תעסוקה לא חקלאית תיראה כך:

 

 

 מגורים עד

 375 מ''ר

 כאמור לעיל

 

 

 500 מ''ר תעסוקה לא חקלאית

91% משווי קרקע

 

 

 

 

2.5 דונם

 

 

פרקים נוספים ביישום מעשי של החלטות המינהל

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד