תחילת ההליך

חייב שחובותיו עולים על 32,242 שקלים חדשים (סכום המשתנה מעת לעת) רשאי לפנות בכל עת לבית המשפט המחוזי, בבקשה לאשר הצעת פשרה או הסדר עם נושיו, אף אם לא הוגשה בקשת פשיטת רגל, או אם הוגשה - כל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.

לבקשה יצרף החייב –

  1. את הצעת הפשרה או ההסדר, בצירוף תצהירו שאינו יכול לשלם את כל חובותיו.
  2. דין וחשבון כאמור (בדוגמאות הטפסים להלן) על חובותיו ורכושו בציון סיבת הגרעון  והחובות. הדין וחשבון יתייחס למועד הגשת הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת  המס האחרונה וזו שקדמה לה, ערוך לפי טופס בדוגמאות להלן, מאומת בתצהיר ובו -

(א)  פרטים בדבר נכסיו, לרבות מניות או זכויות אחרות בתאגיד

(ב) פרטים בדבר הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, תוך ציון שמות נושיו, מענם  והערובות שנתן להם.

(ג)  פרטים הידועים לו בדבר נכסיהם, הכנסותיהם, הוצאותיהם וחבויותיהם של בן-זוגו ושל ילדיו הקטינים או ילדיו הבגירים הגרים עימו, לרבות מניות או זכויות אחרות שלהם בתאגיד.

 

בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה אם מצא שיש יסוד סביר להניח שישולמו לפיה לפחות שלושים אחוזים מכל חוב לא מובטח שאילו ניתן צו כינוס ביום הגשת הבקשה היה בר תביעה, לרבות הפרשי הצמדה עליו עד ליום הגשת הבקשה לאישור ההצעה.

 

בית המשפט רשאי להתנות את אישורו להצעה במתן ערובות לביצועה וזאת על מנת להימנע ממצב של ניצול עיכוב ההליכים לרעה וזלזול בהליך עצמו.

בית המשפט רשאי להטיל על הכונס הרשמי תפקידים שנקבעו בכל הנוגע לטיפול בהצעה לפי סעיף זה, ולהורות על כינוס אסיפות נושים לשם דיון בה.

פרקים נוספיםבהצעת הסדר לפי ס' 19 א':

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד