תוקף ההחלטה

7.1  "לאור מורכבות ההסדרים הקבועים בהחלטה, יישום ההחלטה מותנה בקבלת תקציב אשר יאפשר מימושה בהתאם להמלצות היועץ הארגוני שהועסק למטרה זו.

ועדת התקציב תגיש למועצה הצעתה בדבר התקציב הדרוש ליישום החלטה זו". (979)
 
תנאי זה מהווה מכשול למועד ביצוע ההחלטה, מבחינת הטבותיה. התנאי קובע כי יישום ההחלטה מותנה בקבלת תקציב שיאפשר את מימושה בהתאם להמלצת יועץ ארגוני אשר הועסק למטרה זו.

לא ברור האם תקציב זה יאושר ע"י מועצת המינהל ומתי קבל אישור זה תוקף. עוד לא ברור מה תהיה המלצת היועץ הארגוני ומתי תימסר זו למינהל.

 

7.2   "החלטה זו מבטלת את החלטות מועצה 692 ו-751.


7.3  סעיף 4.9 להחלטה זו גובר על החלטת מועצה מס' 534  למעט במקרים בהם חלקה א' של הנחלה טרם נרשמה בספרי מירשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות" .(979)

ההדגשה אינה במקור.  

 

מושבים רבים, בעיקר שיתופיים, אינם בעלי חלוקה נפרדת של חלקות א' בנחלות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).
חלוקה מעין זו מחייבת את האגודה השיתופית לערוך מדידות, לקדם את רישום משבצת היישוב במרכז לרישום משבצות חקלאיות וביצוע פעולות רישום בטאבו לכל חלקה וחלקה של בעלי הנחלות במושב. מדובר בעלויות רבות ובתקופת זמן ארוכה הנדרשת עד לסיום הליך הרישום. ההחלטה קובעת כי גם בעת העברת זכות בנחלה, במידה ואין רישום נפרד לחלקה א',  יחולו ההחלטות התקפות, דהיינו יחול תשלום דמי הסכמה על פי החלטה 534.

 
7.4 "נחלות במושבים אשר יוקצו על ידי המינהל החל מיום אישורה כדין של החלטה זו, ישווקו עם הזכויות הקיימות והעתידיות למגורים והזכויות, באם קיימות, לתעסוקה לא חקלאית  וכן השימושים החקלאיים בנחלה והכל בהתאם לכללים שיקבעו על ידי המועצה לאחר שיונחו בפניה המלצות ועדת המשנה .

 
7.5  החלטה זו לא תחול על חוות בודדים ו/או התיישבות בודדים". (979)

 

מחד, מעמידה ההחלטה את מצבור האפשרויות הטמונות בה בסימן שאלה התלוי המותנה בקבלת תקציב מתאים ליישומו, ומנגד קובעת ההחלטה גידור מחדש לנחלות במושבים אשר יוקצו על ידי המנהל החל מיום אישור  ההחלטה.
 

אין ספק כי המפלט הנוח המעמיד את ביצוע ההחלטה כנתון לאישור תקציב מתאים לא יעמוד במבחן המציאות. התקציב המדובר הינו תירוץ אשר יהיה נתון לקבלת החלטה עניינית לביצוע ויישום, וככזו בלבד. התקציב המדובר יעמוד למנהל ממליוני השקלים הנתונים לתשלום חוכרי הנחלות מיד עם ההחלטה ליישומה בפועל. חוכרי הנחלות אשר יקלקלו צעדיהם בתבונה ובשיקול דעת, ויבחרו במסלול תשלום כזה או אחר, יעשו זאת לראשונה בקשריהם עם המנהל, בשמחה ראויה.

פרקים נוספים בהחלטה 979:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד