תאור הנחלה והסביבה

תיק נחלה בוחן את המצב העכשווי הנוכחי של הנחלה בהתאם לסביבה הקרובה והרחוקה .
 

הבחינה תתמקד במעמד המשפטי של המבנים הבנויים על הקרקע, תיאורם והתאמתם לתוכניות ולהיתרים. הבדיקה תבחן באם קיימות חריגות בנייה או חריגות מהיתר ומעמדם של חריגות אלה תחת השלכות החלטות המינהל החדשות.

 

הבחינה תתייחס לחריגות, לסטייה מהיתרים ולשימושים החורגים, תוך התייחסות נקודתית למעמדם של אלה לאור האפשרויות החדשות ש"בעידן החדש" שבהחלטות המינהל.
 

אחת המטרות העיקריות של ההחלטות האחרונות היא ההסדרה הסופית של כל אותם חריגות חוזיות ומשפטיות, ולהכפיף את הישוב הכפרי במדינה ואת הנחלה הספציפית לעמוד בהוראת תמ"א 35 אשר מסדירה את המצב התכנוני בשטחים החקלאיים ובמרחב הכפרי.

 

החלטות 979 ו-1101 קובעות מנגנון אחיד המאפשר הכשרת החריגות אשר נוצרו במהלך השנים ובמידה וחריגות אלה תואמות את המצב התכנוני הקיים וירשמו כחוק. במקרים אלה יכול ויתקיים המנגנון שבהחלטות לעיל ויוכל החוכר בתשלום אשר יסדיר את החובות למינהל ויכשיר את החריגות תוך כדי קיבוע הזכויות בחוזה חכירה לדורות והסדרת המיסים השונים לכלל הרשויות ובאותו המעמד.

רק לאחר בדיקה פרטנית, משפטית ושמאית של מצבה התכנוני של הנחלה אל מול בחינת כל הזכויות והחובות הנדרשות והניתנות מתוך ההחלטות לעיל נוכל לשכלל את מלוא חופן זכויות הנחלה לכדי חוות דעת משפטית ושמאית שתיתן תוקף לערכה האמיתי של הנחלה ולאפשרויות השבחת הנכס, ובעיקר בהתאם להחלטות 979 ו-1101 וכאמור בספר זה.

פרקים נוספים בהכנת תיק נחלה:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד