שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת מגורים שששטחה עולה על 2.5 דונם

סעיף 6 להחלטה מתייחס לשימושים לתעסוקה בנחלות שחלקת המגורים עולה על 2.5 דונם ולזכויות להם יתכן וזכאי בעל הזכויות בנחלה.

 
"בעל זכויות אשר רכש את מלוא זכויות המגורים בשטח נוסף המיועד למגורים, עפ"י סעיף 4.3  בהחלטה מס' 979 (להלן: "השטח הנוסף")  יהיה רשאי לעשות שימוש לתעסוקה לא חקלאית גם בשטח הנוסף,  בכפוף לתנאים  שלהלן:

6.1 בעל הזכויות שילם למינהל דמי חכירה מהוונים בהתאם לקבוע בסעיף 3 לעיל.

 
6.2 סך  היקף השימוש הלא חקלאי, בחלקת המגורים ובשטח הנוסף, לא יעלה על 500 מ"ר בנוי". (1101)

 
כפי שהוצג לעיל, רכישת הזכויות הנוספות כרוכה בתשלום מלא ללא הנחה על זכויות השטח הנוסף. אם כלל המבנה יהיה על השטח הנוסף, הרי שהתשלום המרבי למינהל יכול להגיע לשיעורים העולים אף למעלה מ- 100% משווי הקרקע.

פרקים נוספים בהחלטה 1101:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד