מינוי המנהל מיוחד והנאמן חקירתו

עד לפני מספר שנים היה זה הכונס הרשמי שמתמנה באופן כמעט אוטומטי להיות המנהל המיוחד של החייבים במעמד מתן צו הכינוס כנגדם.
כיום נוהג כונס הנכסים הרשמי שלא להתמנות בעצמו כמנהל המיוחד ולשם כך נעשה מכרז חיצוני ע"י משרד המשפטים ונבחרו עורכי דין חיצוניים שקיבלו מינוי לשמש כמנהלים המיוחדים ובהמשך להתמנות כנאמנים בתיקיהם, כל אחד לפי המחוז בו נבחר.

במידה ולחייב נכסים או שטיב נכסיו מצדיק זאת, או שראה טעם הכונס הרשמי כי יש טעם לכך רשאי הוא כאמור למנות להם מנהל ולהגדיר את סמכויותיו. מנהל שנתמנה כאמור ישמש בתפקידו עד שהכונס או הנאמן אם נתמנה, ישחררו אותו או יעבירוהו מכהונתו לפי שיקול דעתם.
(ב) המנהל המיוחד יתן ערובה ודו"חות בדרך שיורה הכונס הרשמי.
(ג) המנהל המיוחד יקבל שכר כפי שיצווה הכונס הרשמי.

אחד מתפקידי הנאמן הינו ויתור הנאמן על נכס מכביד

(א) "נכסים מכבידים" הינם:

 1. מקרקעין העמוסים תנאים מכבידים. 
 2. מניות או סטוק של חברה שלא נפרעו במלואם.
 3. חוזים ללא ריווח.
 4. כל נכס אחר שלא ניתן למכרו, בכלל או בקלות, מפני שהוא מחייב את המחזיק בו לבצע פעולה מכבידה או לשלם סכום כסף.

(ב) היה בין נכסי פושט הרגל נכס מכביד, רשאי הנאמן, באישור בית המשפט לוותר עליו.
(ג) בבואו לתת אישור כאמור רשאי בית המשפט לדרוש שיינתנו הודעות לאנשים מעוניינים וכן להתנות את מתן האישור בתנאים.

 

סמכויות הנאמן שהפעלתן טעונה הסכמה 

 
בהסכמת הכונס הרשמי, רשאי הנאמן -

 1. לנהל את עסקו של פושט הרגל, במידה הדרושה לפירוקו המועיל.
   
 2. לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי פושט הרגל ולהתגונן בהליך כאמור.
   
 3. להעסיק עורך דין או שלוח אחר בנקיטת הליכים בנכסי החייב.
   
 4. לקבל בתמורה, במכירת נכס של פושט הרגל, סכום כסף שישולם בעתיד, בכפוף לתנאים בענין ערבות או בכל ענין אחר שייראו לכונס הרשמי.
   
 5. למשכן כל חלק מנכסי פושט הרגל כדי להשיג כסף לתשלום חובותיו.
   
 6. למסור סכסוך לבוררות, להתפשר בדבר חובות, תביעות וחבויות - בין שהגיע מועדן ובין שלא הגיע, בין ודאיות ובין מותנות, בין קצובות ובין שאינן קצובות, בין קיימות ובין אמורות להתקיים בין פושט הרגל לבין אדם שחב כלפיו - תמורת סכומים ובתנאים, לרבות מועדי פרעון, כפי שיוסכם.
   
 7. להגיע לידי פשרה או הסדר אחר, כפי שייראה מועיל, לגבי חובות בני תביעה בפשיטת הרגל, עם נושים או עם מי שטוענים שהם נושים.
   
 8. להגיע לידי פשרה או הסדר אחר, כפי שייראה מועיל, לגבי תביעה הנובעת מנכסי פושט הרגל או הכרוכה בהם, שהוגשה או שאפשר להגישה מטעם כל אדם נגד הנאמן או מטעם הנאמן נגד כל אדם.
   
 9. לחלק בין הנושים נכס כמות שהוא, לפי שוויו הנאמד, אם מחמת טבעו המיוחד או נסיבות מיוחדות אחרות אי אפשר למכור אותו בקלות או במחיר מועיל, בנסיבות הענין.

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד