מילוי הטפסים ועריכת תצהיר

בקשת פשיטת רגל של חייב תוגש לבית המשפט לפי טופס 4, ותאומת בתצהיר המפרט את סיבת הסתבכותו של החייב וכן פרטים על מצבו המשפחתי, הכנסותיו של ושל בני משפחתו הבגירים הגרים עימו וסכום התשלום החודשי אותו יוכל החייב לשלם מידי חודש לקופתו בכונס הרשמי. לבקשה זו ולתצהיר יצורפו: 

 1.  טופס 4 (טופס בקשה) עם תמונת פספורט (ראה בדוגמאות הטפסים המצורפים להלן)
   
 2. טופס 5 -דין וחשבון אופן הסתבכות (ראה בדוגמאות הטפסים המצורפים להלן)
   
 3. כתב ויתור על סודיות
   
 4. כתב התחייבות החייב (ראה בדוגמאות הטפסים המצורפים להלן)
   
 5. דוחות מחשב מלשכת ההוצאה לפועל המפרטים רשימת חובותיו ודף כללי בכל תיק.
   
 6. צילום תעודת זהות עם ספח.
   
 7. ייפוי כח לעורך הדין המטפל.
   
 8. שלושה תלושי משכורת אחרונים.
   
 9. חשבון עו"ש של החייב לשלושה חודשים אחרונים.
   
 10. פרוטוקול חקירת יכולת אחרונה. 
   
 11. הסכם גירושין (באם קיים).
   
 12. הסכם שכירות או נסח מקרקעין לנכסי החייב והערכת שמאי או מתווך לערכו.
   
 13. מסמכי ביטוח וחסכונות
   
 14. צילום רשיון רכב של החייב או שהינו מחזיק בו ומחירון הרכב.
   
 15. מסמכים רפואיים או כל מסמך החיוני לדעת החייב.

מסירה לכונס והפקדת פקדון

 
על החייב למסור לכונס הרשמי העתק מהבקשה ומצרופיה כאמור לעיל וכן להפקיד בכונס הרשמי  פקדון בסך של 2,530 ₪ והמתעדכן מידי פעם.
לא תתקבל בקשת חייב בבית המשפט אלא אם כן צורפו לה אישורו של הכונס הרשמי בדבר קבלת העתק הבקשה על צירופיה ועל הפקדת הפקדון.
אין באמור בכדי לגרוע מזכותו של החייב לפנות מיוזמתו לבית המשפט בבקשה לקבלת צו כאמור, ובלבד שצירף לבקשתו אישור כי פנה לכונס הרשמי, אף אם לא ניתן אישורו וכן אישור בדבר הפקדת הפקדון.
באם נתן הכונס הרשמי לחייב הודעה על סירובו ליתן לו אישור כאמור, על החייב לצרף אותה ההודעה לבקשתו למתן צו כינוס ופתיחת ההליך על אף סירוב הכונס הרשמי

 

פרטים נוספים

 
הכונס הרשמי רשאי לדרוש מן החייב פרטים נוספים או משלימים וכן מסמכים העשויים לסייע לו בקביעת עמדתו ביחס לבקשה.

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד