חקירת הכונס הרשמי

בהליך פשיטת הרגל יתרון ברור לחייב בעיכוב ההליכים הגורף ובאפשרות להפטר סופי מכל החובות. עם זאת גם לנושים יש יתרון גדול ומשמעותי בהליך פשיטת הרגל. הליך פשיטת הרגל הינו בבסיסו הליך חקירתי והתומך בתחילתו בנושים ובניסיון גבייתם מהחייב וזאת בכל האמצעים החוקיים והחקיקתיים אשר לעיתים אין באפשרותם של הנושים להשתמש בהם. הכונס הרשמי יבדוק את התנהגות החייב בהליך וקודם לכניסתו להליך וכן את דרכו של החייב בניהול נכסיו.

הכונס הרשמי כנאמן

 
משהוכרז חייב פושט רגל, יהיה הכונס הרשמי, מכוח משרתו, נאמן על נכסי פושט הרגל, ויוסיף לפעול כך עד שהוא או אדם אחר יתמנה ויוכל לפעול כנאמן.

 

מינוי נאמן

 
(א) משהוכרז חייב פושט רגל, או שהחליטו הנושים שיוכרז כך, רשאים הנושים להציע אדם מתאים להיות נאמן על נכסי פושט הרגל. הכונס הרשמי יודיע לבית המשפט על הצעתם.
(ב) באם לא הציעו הנושים אדם כאמור תוך חודש מיום ההכרזה, או שהכונס הרשמי מתנגד להצעתם, יציע הכונס הרשמי לבית המשפט למנות אדם אחר לתפקיד נאמן.

 

מעמדו של הכונס רשמי

 
(א) תפקידי כונס רשמי יהיו הן לעניין התנהגותו של החייב והן לניהול נכסיו.
(ב) כונס רשמי רשאי להשביע על תצהירים הבאים לאמת תביעות חוב, בקשות והליכים אחרים.
(ג) הכונס הרשמי יהיה צד לכל הליך שיתנהל בבית המשפט בתיק החייב.

 

תפקידי הכונס לענין התנהגות החייב על הכונס הרשמי :

 1. לחקור בהתנהגותו של החייב ולתת דין וחשבון לבית המשפט, שבו ייאמר אם יש יסוד להניח שהחייב עשה מעשה שהוא עבירה לפי חוקי פשיטת הרגל או משמש יסוד לסירוב בית המשפט ליתן צו הפטר, או להתליית צו הפטר או לקביעת תנאים בו.
   
 2. ליתן דינים וחשבונות אחרים בדבר התנהגותו של החייב, כפי שיורה בית המשפט.
   
 3. להשתתף בחקירה הפומבית של החייב.
   
 4. להשתתף ולעזור בתביעה פלילית נגד חייב על מעשה מרמה, כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.

תפקידי הכונס הרשמי לעניין נכסי החייב לעניין נכסי החייב, על הכונס הרשמי :

 1. לפעול ככונס זמני של נכסי החייב עד למינוי נאמן, וכמנהל הנכסים אם לא נתמנה לכך מנהל מיוחד.
   
 2. להרשות את המנהל המיוחד להשיג כסף או לשלם כסף לצרכי הנכסים בכל מקרה שבו נראה צורך לעשות כן לטובת הנושים.
 3. לזמן את אסיפת הנושים הראשונה ולשבת בראשה.
   
 4. להוציא טופסי-שלוח לשימוש באסיפות נושים
   
 5. להביא לפני הנושים כל הצעה שהציע החייב בדבר הדרך לחיסול עסקיו.
   
 6. לפרסם עניין שיש לפרסמו לפי חוק.
   
 7. לפעול כנאמן כל אימת שנתפנתה משרתו של נאמן.

הכונס הרשמי ככונס זמני או כמנהל במילוי תפקידיו ככונס זמני או כמנהל -

 1. יברר הכונס הרשמי, במידה שהדבר מעשי, את רצון הנושים בדבר ניהול נכסי החייב, ולשם כך רשאי הוא לזמן אסיפות של אנשים הטוענים שהם נושים.
   
 2. לא יגרום הכונס הרשמי להוצאות יתרות על הדרוש לשמירת נכסי החייב או לעשייה בנכסים פסידים, אלא אם הורה בית המשפט הוראה אחרת, אולם אם אין החייב יכול להכין בעצמו דו"ח כיאות על מצב עסקיו רשאי הכונס להעסיק בני אדם לעזרה בהכנת הדו"ח על חשבון הנכסים ובכפוף לתנאים שנקבעו בחוק.

זימון וצו הבאה
 

(א) משניתן צו כינוס,  רשאי בית המשפט, לבקשת הכונס הרשמי או הנאמן, ליתן צו -

 1. המורה לחייב אשר לא הופיע לחקירה בפני הכונס הרשמי, לאחר שנדרש לעשות כן, להתייצב בפני הכונס הרשמי.
 2. המחייב את החייב, או כל אדם שיש יסוד סביר להניח כי ברשותו מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב ואשר נדרש למסרם לפי ולא מסר אותם - למסרם לכונס הרשמי או לבית המשפט, או להתייצב בפני הכונס הרשמי או בפני בית המשפט.

(ב) מי שניתן לגביו צו כאמור בסעיף קטן (א), והוזמן כאמור ולא התייצב בפני הכונס הרשמי או בית המשפט, כפי שנקבע בצו, או לא מילא אחר כל הוראה אחרת שנקבעה בצו, רשאי בית המשפט להורות כי ייעצר ויובא לבית המשפט לחקירה.
(ג) הכונס הרשמי או מי מטעמו לא יגלה תוכנם של מידע או מסמכים שנתקבלו בידיו, ולא יעשה בהם כל שימוש אלא במידה הנדרשת לביצוע הוראות החוק, או לפי צו של בית המשפט.

חקירה
 

(א) בית המשפט רשאי לחקור בשבועה, בין בעל פה ובין בשאלונים שבכתב, כל מי שהובא לפניו כאמור, בדבר החייב, עסקיו ונכסיו.
(ב) הודה אדם בחקירה בפני בית המשפט שיש עליו חוב לחייב, רשאי בית המשפט, לבקשת הכונס הרשמי או הנאמן, להורות שישלם להם, בזמן ובאופן שפירש בהוראה, את הסכום שהודה בו או מקצתו, בין לסילוק מלא של הסכום הנדון ובין אם לאו, הכל כפי שבית המשפט יראה לנכון, בצירוף הוצאות החקירה או בלעדיהם.
(ג) הודה אדם בחקירה בפני בית המשפט שהוא מחזיק נכס של החייב, רשאי בית המשפט, לבקשת הכונס הרשמי או הנאמן, להורות שימסור להם את הנכס כולו או חלקו, בזמן ובאופן ובתנאים שבית המשפט ראה לצודק.

חובת מסירת מידע ומסמכים לכונס הרשמי

 
כאמור, הכונס הרשמי יקיים, לשם הגשת חוות דעתו לבית המשפט, חקירה מקיפה בענייניו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, ובכלל זה בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר, והכל בין אם היו אלה נכסיו של החייב לבדו ובין בשיתוף עם אחרים.
 

לשם קיום החקירה יהא מוסמך הכונס הרשמי, בנוסף לשאר סמכויותיו ולאמור לעיל, לבצע פעולות אלה -

 1. לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לענייניו של החייב מכל אדם שיש יסוד סביר להניח כי  המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.
 2. לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה לקבל את כל המידע הנוגע לחייב והמצוי בלשכת  ההוצאה לפועל, לפי חוק ההוצאה לפועל.

(ג) באם לא התייצב החייב לחקירה או לא מסר מידע או מסמכים לפי דרישת הכונס הרשמי,  ללא הצדקה, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי, ולאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו, להכריזו פושט רגל - אם הבקשה לפשיטת רגל הוגשה בידי נושה, או לדחותה ולבטל את צו הכינוס ואת הצו לעיכוב הליכים, אם ניתנו - אם הבקשה הוגשה על ידי החייב.
(ד) 

 1. כתב ויתור על סודיות שנתן החייב לכונס הרשמי, כוחו, לעניין מסירת מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב - כבקשת החייב עצמו לקבלם.
  הכונס הרשמי יפעל מכוח כתב הויתור על סודיות במידה הדרושה לביצוע תפקידו.
   
 2. מי שנתבקש למסור מידע או מסמכים כאמור לעיל, חייב, על אף האמור בכל דין, למסרם לידי הכונס הרשמי.

(ה) קיבל הכונס הרשמי או מי מטעמו מידע או מסמכים, לא יעשה בהם שימוש ולא יגלה אותם לאחר, אלא במידה הדרושה לביצוע תפקידו, תוך הגנה על פרטיותו של החייב ושל כל מי שנמסר לכונס הרשמי מידע לגביו, או לפי צו של בית משפט.
(ו) חקירה, דרישת מידע או מסמכים וקבלתם מכל אדם או רשות, יבוצעו על ידי הכונס הרשמי או מי  מעובדיו שהוסמך לכך על ידיו בכתב. בית המשפט רשאי, במהלך חקירה בפניו, להורות על ביצוע כל אחת מפעולות אלה על ידי אדם מטעמו של הכונס הרשמי אף אם לא הוסמך לכך כאמור.

 

חוות דעת הכונס הרשמי
 

(א) הכונס הרשמי יגיש לבית המשפט את חוות דעתו, בה יפרט את ממצאי החקירה שניהל, ובכלל זה את הערכתו בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב, את הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגדו, אם היו כאלה, ואת החלטות הנושים באסיפותיהם.

כן יחווה הכונס הרשמי את דעתו בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב.
(ב) חוות הדעת של הכונס הרשמי תוגש לא יאוחר מחמישה עשר ימים לפני המועד שקבע בית המשפט לדיון בבקשת פשיטת הרגל. עותק מחוות הדעת תומצא לחייב, ללא תשלום, ולכל נושה שביקש לקבלה, בתמורה לתשלום אגרה.

 

החלטת בית המשפט תוך שימוש ושיקול חוות הדעת של הכונס הרשמי

 
(א) בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה:

 1. להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל.
 2. לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו.
 3. לקבוע, כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר, מהטעם שאין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים, ובלבד שחלפו לפחות ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס.
  יצויין, כי אמנם פקודת פשיטת הרגל מאפשרת הפטר מיד עם הכרזת החייב כפושט רגל, ולכאורה יכול החייב למצוא עצמו מופטר מחובותיו כבר כעבור כשנה בהליך פשיטת הרגל, אך בפועל ימנע בית המשפט משימוש באפשרות זו, אלא במקרים יוצאי דופן כגון מחלה קשה של החייב, גיל זיקנה או נסיבות אישיות מיוחדות.

(ב) בית המשפט רשאי לדחות את מתן ההחלטה בבקשת פשיטת הרגל למועד שיקבע, על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר.
 
פרסום
 

הודעה על הכרזת פשיטת רגל תפורסם ברשומות ובעיתון יומי בדרך שנקבעה בתקנות. בהודעה יצויינו שמו, מענו ומשלח ידו של פושט הרגל, בית המשפט המכריז ויום ההכרזה, ותוקף ההכרזה יהא מיום מתן הצו.
 

ביטול הענקות

 
(א) העניק אדם נכסים ללא תמורה ממשית או כדאיות ממשית בדרך עיסקו הרגילה ונעשה פושט רגל לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה, ההענקה בטלה כלפי הנאמן.
(ב) העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל אחרי שעברו שנתיים ולפני שעברו עשר שנים מיום ההענקה, ההענקה בטלה כלפי הנאמן, אם לא הוכיחו התובעים מכוח ההענקה כי בזמן שנעשתה ההענקה היה המעניק כשר-פירעון של כל חובותיו בלי להיזקק לנכס הכלול בהענקה וכי משנעשתה ההענקה עברה זכות המעניק באותו נכס לנאמן על ההענקה.
(ג) "הענקה", לעניין זה - לרבות כל העברה, אך למעט הענקה -

 1. בשל נישואין ולפניהם.
 2. לטובת קונה או בעל שיעבוד בתום לב ובתמורה בת-ערך.
 3. לאשת המעניק או לילדו או לטובתם, של נכס שהגיע למעניק אחרי נישואיו בזכות אשתו.

ביטול המחאה כללית בלתי רשומה
 

(א) המחה אדם לאחר זכויות קיימות או עתידות לבוא והוכרז לאחר מכן פושט רגל, לא תהיה להמחאה תוקף כלפי הנאמן לעניין הזכויות שלא נפרעו לפני תחילת פשיטת הרגל, אלא אם נרשמה ההמחאה בזמן ובדרך שנקבעו בתקנות.
(ב) האמור לעיל לא יחול על המחאת זכויות כלפי חייבים שפורטו בהמחאה ושזמן פרעונן חל בשעת ההמחאה או לפניה, או זכויות קיימות או עתידות לבוא לפי חוזים שפורטו בהמחאה, או המחאת זכויות הכלולה בהעברת עסק בתום-לב ובתמורה.

 

ביטול העדפות

 
(א) מי שאינו יכול לפרוע מכספו את חובותיו כשמגיע זמן פרעונם, וכדי לתת עדיפות לנושה פלוני או למי שערב לחובו או מתוך אילוץ או שידול שלא כדין מצד אותו נושה או מטעמו, הוא מעביר נכס או משעבדו, או משלם כסף, או נוטל על עצמו התחייבות, או נוקט הליך משפטי או נכנע לו, לטובת הנושה או נאמנו, ועל סמך בקשת פשיטת רגל שהוגשה תוך שלושה חדשים מיום שעשה כן הוכרז פושט רגל, יראו את מעשהו כמעשה מרמה ויהיה בטל כלפי הנאמן.
(ב) סעיף זה לא יגרע מזכויותיו של אדם שרכש קנין בתום לב ובתמורה בת ערך מידי נושה של פושט הרגל או מכוח נושה כאמור.
(ג) ניתן צו כינוס לפי סעיף נגד מי שפסק דין ניתן לחובתו, יחול סעיף זה כאילו הוכרז החייב פושט רגל על סמך בקשת פשיטת רגל שהוגשה ביום מתן הצו.

 

גילוי מידע לכונס הרשמי, לבית המשפט, לחייב או לנושים

 
ניתן נגד חייב צו כינוס, רשאי בית המשפט, לבקשת הכונס הרשמי, במטרה לסייע לו לבצע את חקירתו ועל יסוד נימוקים שיירשמו ועל אף האמור בכל דין - ליתן צו -

 1. המורה לתאגיד בנקאי למסור לכונס הרשמי מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב בנושאים שיפורטו בצו.
 2. המורה לרשות מס להמציא לכונס הרשמי דו"חות, מידע או מסמכים כמפורט להלן, אם שוכנע כי לא עלה בידי הכונס הרשמי להשיג בדרך אחרת ובמאמץ סביר.
  במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו יורה בית המשפט על מסירת מידע או מסמכים נוספים בדבר נכסיו של החייב או סכום ההכנסה של בן זוגו וכל פרט אחר בדו"ח שהגיש בן הזוג לגבי התקופה שבה היה נשוי לחייב וחי יחד עמו.

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד