זכויות החייב בהליך ומגבלותיו

לחייב בהליך פשיטת רגל יש אומנם מחויבויות ומגבלות, אך עם זאת יש בהליך זה אף זכויות רבות וזאת אף מלבד היתרונות הברורים שבהליך כעיכוב הליכי ההוצאה לפועל כנגדו ועצירת צבירת הריביות לחובותיו.

נכסים בני חלוקה
כל נכס השייך לפושט הרגל, או המוקנה לו, בתחילת פשיטת הרגל, וכן נכס שירכוש, או שיוקנה לו, לפני הפטרו הינו נכס בר חלוקה ומכירה בפשיטת רגל. עם זאת המחוקק קבע נכסים מסוימים אשר לא יהיו ברי חלוקה או מכירה אפילו בהליך פשיטת הרגל, ואלו הם:

(א) הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב מכוח חברותו בקופת גמל אלא לאחר שקיבל את  אישורו של בית המשפט לכך. בית המשפט רשאי להורות על פדיון הכספים האמורים,  כולם או מקצתם, ובאם כספי קופת הגמל הינם למטרת קצבה, וטרם הגיע המועד  לתשלומם כקצבה, לא יורה בית המשפט על העברתם לנאמן.

(ב) הנאמן לא יפדה כספים המגיעים לחייב על פי תכנית חסכון שטרם הגיע מועד פדיונם,  אלא לאחר שקיבל את הסכמת הכונס הרשמי.

(ג) בית המשפט או הכונס הרשמי לא יחליטו על פדיון כספים כאמור לעיל אלא לאחר שנתנו  לחייב הזדמנות לטעון טענותיו.

נכסים שאינם בני חלוקה
 

בין נכסי פושט הרגל לא יכללו -

 1.  צרכי אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו, לתקופה סבירה.
   
 2. חפצי לבוש, מיטות, כלי מיטה, כלי אוכל, כלי מטבח וכלי בית אחרים שהם חיוניים  לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו.
   
 3. תשמישי קדושה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו.
   
 4. מכונות שהחייב עובד בהן בעצמו, כלים, מכשירים ומיטלטלין אחרים, וכן בעלי חיים  שבלעדיהם אין החייב יכול לקיים את מקצועו, מלאכתו, משלח ידו או עבודתו שהם  מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו, ובלבד שהינם חיוניים לפרנסתו.
   
 5. אם החייב נכה - כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים, הנחוצים לו  בגלל נכותו.

הגנת בית המגורים

 
אחת הסוגיות המשפטיות החשובות לחייבים בהליך פשיטת הרגל היא השאלה מה יעלה בגורל בית מגוריהם. המחוקק קבע כי אם היו כלולים בנכסי פושט הרגל מקרקעין המשמשים, כולם או מקצתם, בית מגורים לפושט הרגל, לבן זוגו או לבני משפחתו הגרים עמו, רשאי בית המשפט להורות שלא יימכרו אלא אם הוכח תחילה, להנחת דעתו, שיהיה לפושט הרגל, לבן זוגו ולבני משפחתו הגרים עמו, מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חליף.

בית המשפט רשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת.

סוגייה זו של הגנת בית המגורים בדרך של מימוש דירת המגורים ומתן דיור חלופי לחייב מהווה לרוב כבסיס טוב להסדר החייב עם נושיו היות וויתורו על הסידור החלופי והחיסכון לקופת הכינוס בוויתורו זה, יכול להראות כתרומה ממשית לטובת הסדר והפטר החייב.

שמירת עסקאות שבתום לב
 

שום דבר האמור בפקודת פשיטת הרגל לא יבטל, במקרה של פשיטת רגל, אחת העסקאות האמורות להלן שנעשו בתום לב לפני מתן צו הכינוס, אם הצד השני לעסקה לא ידע כי החייב עשה לפני העסקה מעשה פשיטת רגל; ואלה העסקאות:

 

 1. תשלום מאת פושט הרגל לאחד מנושיו.
   
 2. תשלום או מסירה לפושט הרגל.
   
 3. המחאה או תשלום מאת פושט הרגל, בתמורה בת-ערך.
   
 4. חוזה או עסקה שעשה פושט הרגל, או שנעשו עמו, בתמורה בת-ערך.
  יצוין כי באם העסקאות האמורות לעיל בוצעו שלא בתום לב מצדו של נושה או הצד השני לעיסקה וזאת כדי להעדיפו על פני אחר יכולות אלא להתבטל בדרך שתתואר בהמשך פרק זה.

עסקים עם פושט רגל שלא הופטר

 
עסקאות שעשה פושט רגל, לגבי נכסים שרכש פושט הרגל לאחר ההכרזה, עם אדם או עם בנקאי העוסק עמו בתום לב ובתמורה, יהיו תקפות אם הושלמו לפני שהתערב הנאמן, וכל טובת הנאה בנכסים כאמור המוקנית לנאמן מכוח החוק תחדל ותעבור בדרך ובמידה הדרושות למימוש עסקה כאמור.
 

אין באמור כדי להצדיק את פעולת פושט הרגל שלא פעל ברשות הנאמן ברכישת נכסים על אף היותו בהליך פשיטת הרגל ובניגוד לדין ויצוין כי קיימת חובה על פי פקודת פשיטת הרגל לבנקאי להודיע מיד לנאמן על פעילות החריגה

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד