דרישות ההליך מהחייב

הליך פשיטת הרגל דורש מהחייב לשלם תשלום חודשי בכל חודש ומטיל על החייב הגבלות ומגבלות שמטרתן למנוע ניצול לרעה של ההליך ושל עיכוב הליכי ההוצאה לפועל הנובע מניהול ההליך.

נסקור בקצרה דרישות ההליך מהחייב:

תשלומים חודשיים ומגבלות על החייב

 
בית המשפט רשאי, לבקשת הכונס הרשמי, להורות לחייב שניתן לגביו צו כינוס, צו זמני או צו לעיכוב הליכים, וטרם הוכרז פושט רגל, לשלם לכונס הרשמי תשלומים עתיים (תשלומים חודשיים בהתאם ליכולת החייב). כמו כן רשאי בית המשפט לקבוע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו בפניו, כי יחולו עליו המגבלות הקבועות בסעיף 42א' לפקודת פשיטת רגל ומשכך כי יוכרז כלקוח מוגבל מיוחד וכן לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין כאמור להלן, וכמו כן כי יינתן כנגד החייב צו עיכוב יציאה מן הארץ והגבלות נוספות כפי שיובהר להלן.

 

הכרזת לקוח מוגבל מיוחד

 
כאמור, חייב שהוכרז פושט רגל יהיה לקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, וכמקובל בהליכי פשיטת הרגל.
הגבלה זו תיכנס לתוקפה אף בתחילת ההליך עצמו ועם בקשת החייב וצו כינוס הנכסים שיינתן כנגדו.
בהתאם לכך לא יכול חייב בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, לעשות בכרטיס חיוב (אשראי),  אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהנאמן שמינה לו בית המשפט בתיק.
      
אי ייסוד או ניהול תאגיד

 
חייב שהוכרז פושט רגל לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל עניין בתאגיד או מנהל בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, אלא אם כן אישרו זאת מראש בית המשפט או הנאמן.
באם השתתף פושט הרגל בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, רשאי בית המשפט ליתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו של פושט הרגל בתאגיד ואולם אין בכך כדי לגרוע מתוקפה של התאגדות או מתוקפה של פעולה משפטית של תאגיד שבהם היה פושט הרגל מייסד או בעל עניין כאמור.
מובן כי במידה וניתן צו הפטר, בוטלה ההכרזה על פשיטת הרגל או בוטל צו כינוס שניתן נגד החייב, בטלות הגבלות אלה.
בית המשפט רשאי לבטל את ההגבלות, כולן או מקצתן, אף לפני כן, מטעמים מיוחדים שיירשמו, או אם אישר הצעת פשרה או הסדר בין החייב לנושיו.

 

עיכוב יציאה מן הארץ

 
משניתן נגד חייב צו כינוס, רשאי בית המשפט לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ.
צו עיכוב היציאה יעמוד בתקפו עד לסיום הליכי פשיטת הרגל, אם לא ביטל אותו בית המשפט קודם לכן.
בפרקטיקה ניתן כיום צו עיכוב יציאה מן הארץ מיד עם צו הכינוס שניתן כנגד החייב.

 

דו"ח הכנסות והוצאות

 
אחד ממטלות הקבועות והחודשיות שיש לחייב לבצע בהליך פשיטת הרגל הינם התשלומים החודשיים הקבועים וכן חייב דו"ח חודשי שעליו למלא על הכנסותיו והוצאותיו שאליו יצרף עותק מתלושי השכר והוצאותיו לאותו חודש.

 

דו"ח לאחר מתן צו כינוס

 
חייב אשר הוגש כנגדו הליך פשיטת רגל מחוייב בהגשת דין וחשבון בדומה לדין וחשבון אותו ממלא היה עליו למלא אילו פנה בעצמו להליך זה. דו"ח זה יפרט את מצב עסקיו, נכסיו, חובותיו וחבויותיו, שמות נושיו, מענם ומשלח ידם, את הערובות שנושיו מחזיקים בהן, את התאריכים שבהם ניתנו הערובות, וכל ידיעה אחרת שנקבעה או שידרש ממנו.
דו"ח זה יינתן בטופס שנקבע בתקנות , יאומת בתצהיר, ויוגש תוך שבעה ימים מיום מתן הצו אם ניתן לבקשתו של נושה.
בית המשפט רשאי מטעם מיוחד להאריך את המועד להגשתו.
חייב שלא מילא אחרי דרישה זו ולא היה לו הצדק סביר לכך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי, להכריזו פושט רגל.
נושה של פושט רגל רשאי בכל עת סבירה לעיין בדו"ח, בעצמו או על ידי שלוח, ולהעתיקו כולו או מקצתו.

 

חובת החייב בגילוי נכסים ובמימושם

 
חייב שניתן עליו צו כינוס יתייצב באסיפת הנושים הראשונה, זולת אם נבצר הדבר ממנו בגלל מחלה או סיבה מספקת אחרת, ויעמיד עצמו לחקירה וימסור ידיעות כפי שתדרוש האסיפה.
החייב ייפרט נכסיו לפי דרישתם הסבירה של הכונס הרשמי, המנהל המיוחד או הנאמן, או לפי  הוראת בית המשפט בצו שניתן לעניין מיוחד או שניתן על פי בקשה מיוחדת של הכונס, המנהל המיוחד, הנאמן או כל נושה או אדם מעוניין.

החייב ימסור כאמור, את רשימת נושיו וחובותיו להם ורשימת חייביו וחובותיהם לו, יתייצב לחקירה לעניין נכסיו ונושיו, יהיה נוכח באסיפות נושים אחרות, יעמוד לרשותם של הכונס, המנהל המיוחד או הנאמן בזמנים שיידרש לכך, יחתום על ייפויי כוח ומסמכים אחרים ויעשה כל דבר בעניין נכסיו ובעניין חלוקת מימושם בין נושיו.

 

חובת תום הלב

 
נושא תום ליבו של החייב מלווה את החייב לכל אורך ניהול הליך פשיטת הרגל. זהו נושא רב מעלה בניהול ההליך הן בכניסה להליך זה והן בדרך בה יופטר החייב בהליך זה.
חייב אשר ניהל ההליך שלא בתום לב במטרה לנצל את עיכוב ההליכים והשקט המשפטי שבהליך זה, הרי שתיבחן התנהגותו במעמד בקשתו להפטר ואז יוחלט ע"י בית המשפט באם להעניק כלל הפטר או שמא להעניק לו הפטר חלוט, שמא הפטר חלקי, הפטר מותנה בתנאים או מותלה. תום ליבו של החייב ייבחן במסגרת תקופת ניהול הליך פשיטת הרגל וכן בדיווחיו בגין התנהלותו קודם להליך.

 

סיבות למעצר חייב

 
בית המשפט רשאי, באחת הנסיבות המנויות להלן, להורות בצו על מעצרו של חייב, תפיסת פנקסים, ניירות, כסף ונכסים שברשותו, והחזקת החייב וכל התפוס בשמירה בטוחה כפי שנקבע עד שיורה בית המשפט בדבר, ואלה הנסיבות:

 1. לאחר שניתנה התראת פשיטת רגל לחייב, או לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל מאת  החייב או עליו, ובאם ראה בית המשפט שיש יסוד סביר להניח שהחייב נמלט, או עומד  להימלט, כדי להשתמט מתשלום החוב שבגללו ניתנה התראת פשיטת הרגל או להשתמט  מקבלת הבקשה שתומצא לו או מהתייצבות לדיון בה או מחקירת עסקיו או כדי  להשתמט מהליכים בפשיטת רגל נגדו או להשהותם או להכביד עליהם בדרך אחרת. 

  יצויין כי על פי דין אולם לא יהיה תוקף למעצר על סמך התראה פשיטת רגל אלא אם  הומצאה לחייב לפני המעצר או בעת ביצועו.
   
 2. לאחר שהוגשה בקשת פשיטת רגל מאת החייב או עליו וראה בית המשפט שיש יסוד סביר  להניח שהחייב עומד להעביר נכסים שלו ממקומם כדי למנוע או לעכב את הכונס הרשמי  או נאמן מלתפוס אותם, או שיש יסוד סביר להניח שהוא הסתיר או עומד להסתיר או  להשמיד נכסים שלו, או פנקסים, מסמכים או כתבים העשויים להועיל לנושיו במהלך  פשיטת הרגל.
   
 3. לאחר שהומצאה לחייב בקשת פשיטת רגל או לאחר שניתן עליו צו כינוס, הוא העביר או  העלים, בלי רשות הכונס הרשמי או הנאמן, נכסים שבידו.
   
 4. החייב לא התייצב לחקירה שהורה עליה בית המשפט ולא נתן לכך טעם סביר.


 

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד