עבירות בפשיטת רגל

לא פעם נשאל עורך הדין העוסק בתחום זה, מה מותר ומה אסור. נסקור כעת את הפעולות הנחשבות כפעולות אסורות ואף כעבירות פליליות אשר יש להימנע מהן.

המשים עצמו נושה

 
המעיד בכתב על עצמו - בשקר - שהוא נושה של פושט רגל פלוני, דינו - מאסר חודש אחד.

 

אי ציות בפשרה או הסדר

 
מי שלא ציית לצו שניתן להסדר נושים אף אם סירב להסדר, יאשם בעבירה.

 

אי מסירת מידע

 
מי שנדרש למסור מידע לכונס הרשמי ומסר ביודעין מידע חלקי או כוזב, דינו - מאסר שנה.

 

חייב שנמנע לעזור בגילוי נכסיו

 
חייב שנמנע במזיד לקיים חובתו בגילוי נכסיו או למסור חלק מנכסים שבהחזקתו או בשליטתו הניתנים לחלוקה בין נושיו לכונס הרשמי או לנאמן או לכל אדם שבית המשפט הסמיך להחזיק בהם, דינו - מאסר שלוש שנים.

 

הפרת הגבלות

 
(א) חייב שהפר הגבלה שהוטלה עליו כלקוח מוגבל מיוחד, דינו - מאסר שנה.
(ב) חייב שהפר הגבלה שהוטלה לאיסור ייסוד תאגיד, דינו - מאסר שלוש שנים.

 

נאמן שסירב לשלם ריבית והוצאות

 
נאמן שבשל עיכוב בהעברת כספים נצטווה לשלם לחשבון נכסי פושט רגל ריבית או הוצאות כאמור וסירב לעשות כן, יאשם בעבירה.

 

מעשים ומחדלים במרמה

 
מי שעשה אחד המעשים או המחדלים האמורים להלן, לאחר שהוכרז פושט רגל או לאחר שניתן צו כינוס על נכסיו, דינו - מאסר ארבע שנים:

 1. אי-גילוי נכסים
  לא גילה לנאמן או לכונס הרשמי, באמת ובתמים לפי מיטב ידיעתו והנחתו, את כל נכסיו, מיטלטלין ומקרקעין, וכיצד ולמי ובאיזו תמורה ומתי עשה בכל חלק מהם, חוץ ממה שעשה במהלך הרגיל של עסקו וממה ששילם על חשבון ההוצאות הרגילות של משפחתו.
   
 2. אי-מסירת נכסים
  לא מסר לנאמן, או לא מסר כפי שהנאמן הורה, כל חלק מנכסיו, מיטלטלין ומקרקעין, הנמצא בשמירתו או בשליטתו, ושהחוק מחייבו למסור.
   
 3. אי-מסירת מסמכים
  לא מסר לנאמן, או לא מסר כפי שהנאמן הורה, כל הפנקסים, המסמכים, הניירות והכתבים שבשמירתו או בשליטתו הנוגעים לנכסיו או לענייניו.
   
 4. העלמת נכסים או חובות
  אחרי שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו, או תוך שנים עשר חדשים לפני שהוגשה, העלים חלק מנכסיו, או חוב המגיע לו או ממנו.
   
 5. הברחת נכסים
  אחרי שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו, או תוך שנים עשר חדשים לפני שהוגשה, סילק במרמה כל חלק מנכסיו.
   
 6. השמטה
  השמיט דבר בעל חשיבות בכל הודעה בדבר ענייניו.
   
 7. אי-הודעה על תביעת כזב
  הוא ידע או הניח שפלוני תבע בכזב חוב בפשיטת הרגל ולא הודיע על כך תוך חודש אחד לנאמן.
   
 8. מניעת הצגת מסמכים
  אחרי שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו מנע מהצגה פנקס, מסמך, נייר או כתב השייכים או הנוגעים לנכסיו או לענייניו.
   
 9. העלמת מסמכים ופגיעה בהם
  אחרי שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו, או תוך שנים עשר חדשים - ולעניין פנקסי חשבון, תוך שנתיים - לפני שהוגשה, העלים, השמיד או השחית פנקס או מסמך השייכים או הנוגעים לנכסיו או לענייניו או שינה בכזב רישום בהם או רשם בהם רישום כוזב, או ידע על העלמה, השמדה, השחתה, שינוי או רישום כאמור.
   
 10. מרמה במסמכים
  אחרי שהוגשה בקשת פשיטת הרגל מטעמו או נגדו, או תוך שנים עשר חדשים - ולענין פנקס חשבון תוך שנתיים - לפני שהוגשה, במרמה, הוא הוציא מרשותו מסמך השייך או הנוגע לנכסיו או לענייניו, או עשה בו שינוי או השמטה, או ידע שהוצאת המסמך או השינוי או ההשמטה בו נעשו במרמה.
   
 11. הפסדים מדומים
  אחרי שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו, או באסיפת נושים תוך שנים עשר חדשים לפני שהוגשה, ניסה לתרץ חסר בנכסיו על ידי הפסדים או הוצאות מדומים.
   
 12. אשראי במצג שוא
  תוך שנים עשר חדשים לפני שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו, או אחרי שהוגשה ולפני שניתן צו כינוס, השיג נכס באשראי, במצג שוא או במרמה אחרת, ולא שילם בעדו.
   
 13. אשראי בטענת שוא
  תוך שנים עשר חדשים לפני שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו, או אחרי שהוגשה ולפני שניתן צו כינוס, השיג נכס באשראי, בטענת שוא שהוא מנהל עסק, ואם הוא סוחר - שהוא פועל במהלך הרגיל של מסחרו, ולא שילם בעדו.
   
 14. שעבוד במרמה
  תוך שנים עשר חדשים לפני שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו, או אחרי שהוגשה ולפני שניתן צו כינוס, שיעבד או העביר נכס שלא שילם בעדו, חוץ אם הוא סוחר והשעבוד או ההעברה היו במהלך הרגיל של מסחרו.
   
 15. הסכם במרמה
  השתמש במצג שווא או במרמה אחרת כדי לשכנע את נושיו או חלק מהם להגיע להסכם ביחס לענייניו או לפשיטת הרגל.

השגת אשראי לפני הפטר

 

פושט רגל שלא הופטר ועושה אחת מאלה, דינו - מאסר שנה:

 1. לבדו או ביחד עם אחר השיג אשראי, בלי שהודיע לנותנו כי הוא פושט רגל שלא הופטר;
 2. עסק בעסק או במסחר שלא לפי השם שלפיו הורכז פושט רגל, בלי שהודיע לכל אדם שעמו עשה עסקה מסחרית את השם שלפיו הוכרז פושט רגל.

מרמה לאחר צו כינוס

 
מי שהוכרז פושט רגל או שניתן צו כינוס על נכסיו, והוא עשה אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:

 1. נתחייב בחוב או בחיוב דרך אשראי שהשיג בטענת שווא או במרמה אחרת.
 2. כדי להונות נושיו או מקצתם נתן נכס מנכסיו במתנה, או העביר אותו, או גרם לנתינה, להעברה או לשעבוד כאמור; לעניין זה יראו נקיטת הליך בהוצאה לפועל כלפי נכס כאמור, או הסכמה שבשתיקה לנקיטתו, כהעברת הנכס או שעבודו.
 3. כדי להונות נושיו העלים או הבריח כל חלק מנכסיו אחרי שלא כיבד פסק דין או צו לתשלום כסף שניתנו נגדו, או עשה כן תוך חדשיים לפני שניתנו.

הימורים והשקעות מסוכנות

 
(א) מי שהוכרז פושט רגל או שניתן צו כינוס על נכסיו, וביום מתן הצו עמדו לחובתו חובות שהתחייב בהם במהלך עסקו או מסחרו, והוא עשה ביודעין אחת מאלה, יאשם בעבירה:

 1. תוך שנתיים לפני שהוגשה בקשת פשיטת הרגל, הגדיל או גרם להגדיל במידה ניכרת את חודל-פרעונו על ידי הימורים או על ידי השקעות נמהרות ומסוכנות, שאין להם כל קשר לעסקו או למסחרו.
 2. בין יום הגשת הבקשה ליום צו הכינוס, הפסיד חלק מנכסיו בהימורים או בהשקעות נמהרות או מסוכנות כאמור.
 3. משנדרש מטעם הכונס הרשמי או הנאמן בכל עת, או מטעם בית המשפט במהלך חקירתו הפומבית, להסביר הפסד ניכר בנכסיו שנגרם תוך השנה שבתכוף לפני יום הגשתה של בקשת פשיטת הרגל, או בין אותו יום ליום מתן צו הכינוס, אינו מסביר באופן מניח את הדעת כיצד נגרם ההפסד.

(ב) בקביעה אם ההשקעות היו נמהרות ומסוכנות, יובא בחשבון מצבו הכספי של הנאשם בשעה שעשה אותן

 

בריחה עם נכסים

 
מי שהוכרז פושט רגל או שניתן צו כינוס על נכסיו, ואחרי שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו או תוך ששה חדשים לפני כן עזב את ישראל ולקח עמו, או ניסה או עשה הכנות לעזוב את ישראל ולקחת עמו, כל חלק מנכסיו שהיה צריך לפי הדין להתחלק בין נושיו, דינו - מאסר שלוש שנים, והוא אם לא הוכיח כי לא היתה לו כוונה לרמות.

 

טענת כזב
 

נושה, או הטוען שהוא נושה, שבמזיד ובכוונה לרמות הגיש בהליך שבפשיטת רגל דרישת כזב, או תביעה, הצהרה או חשבון שיש בהם כזב בפרט חשוב, דינו - מאסר שנה.

 

צו בית המשפט להעמיד לדין

 
כונס רשמי או נאמן בפשיטת רגל שהודיע לבית המשפט כי לדעתו החייב שהוכרז פושט רגל או שניתן צו כינוס על נכסיו עבר עבירה לפי פקודת פשיטת הרגל, או שראה בית המשפט על יסוד דבריו של נושה כי יש יסוד להניח שהחייב עבר עבירה כאמור ויש אפשרות סבירה שהחייב יורשע ולפי הנסיבות רצוי שיועמד לדין, יצווה בית המשפט שהחייב יועמד לדין בשל העבירה.

 

התובע במשפט לפי צו בית המשפט
 

ציווה בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי ועל סמך הודעתו, להעמיד אדם לדין בשל עבירה לפי פקודת פשיטת הרגל או בשל עבירה הנובעת מהליכי פשיטת רגל או הקשורה בהם, רשאי הכונס עצמו, ברשות היועץ המשפטי לממשלה בכתב, להגיש את האישום ולנהל את ההליכים.

 

שמירת אחריות פלילית

 
חייב שעבר עבירה לא יהיה פטור מאישום בשל הפטר, פשרה או הסדר.

 

בית המשפט המוסמך

 
מי שהואשם בעבירה לפי פקודת פשיטת הרגל יועמד לדין בבית משפט מחוזי.

 

התיישנות
 

לא ינקטו הליכים בשל עבירה לפי פקודת פשיטת הרגל אחרי שלוש שנים מיום שנעברה.

 

עבירה שענשה לא פורש

 
העובר עבירה לפי פקודת פשיטת הרגל ושלא נקבע לה עונש, דינו - מאסר ששה חדשים

 

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד