החלטה 979

הנדון : קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") בישיבתה מיום 27.03.07 כלהלן:

  החלטה 979
  הגדרות
  התנאים להצטרפות להסדר
  חלקת המגורים במושב
  חלקת המגורים בקיבוץ
  הוראות כלליות לביצוע ההסדר
  תוקף ההחלטה

פרקים נוספים נספחים:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד