החלטה 534

הנדון : החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך 1960-

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 1), (להלן-"החוק") החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן-"המועצה") בישיבתה מיום כ"ח בסיון תשנ"ב (29 ביוני 1992) כלהלן:

  פרק א: כללי
  פרק ב' : דמי הסכמה
  פרק ג': נחלות, שטחי עיבוד ומשקי עזר.
  פרק ד': שומה.
  פרק ה' ; פטורים.
  פרק ו ' ; ערר
  פרק ז': תחולה ותוקף.

פרקים נוספים נספחים:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד