החלטה 1104


 מס' החלטה : 1104
 תאריך :  27/3/2007

הנדון : בניה למגורים בנחלות ובמשקי עזר במושבי עובדים בכפרים שיתופיים ובמושבות לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל

התש"ך – 1960 – תיקון החלטת מועצה 989 

    
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך - 1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום ח' בניסן תשס"ז (27 במרץ 2007) לתקן החלטת מועצה 989   כלהלן :

  החלטה 1104

פרקים נוספים נספחים:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד