החלטה 1101

הנדון : שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך –1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 27.03.07 לקבוע את התנאים לפיהם יאושר שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה.

  הגדרות
  תנאים לאישור תעסוקה לא חקלאית
  דמי חכירה
  הסדרת חובות עבר
  השכרה
  שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת מגורים שששטחה עולה על 2.5 דונם
  היקף המבנים החקלאים בחלקה א' של הנחלה
  תחולת ההחלטה
  הוראות מעבר

פרקים נוספים נספחים:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד