ניהול הליך ההסדר

הצעת החייב

חייב אשר יש ביכולתו לפרוע לכל הפחות 30% מחובותיו יכול להציע פשרה לפרעון חובותיו או הסדר לעסקיו. החייב יגיש לצורך כך יגיש הצעה בכתב לכונס הרשמי ולבית המשפט, המכילה את תוכן הפשרה או ההסדר ופרטי הערובות שהוא מציע.

אסיפה לדיון בהצעה

הכונס הרשמי ישלח לכל נושה העתק של הצעת החייב ותסקיר עליה ולאחר מכן יקיים אסיפת נושים, ואם באסיפה זו החליטו ברוב מניין מעל (51%) מהנושים ושלושה רבעי ערך (75%) של התובעים הנוכחים והמצביעים, בעצמם או על ידי שלוח, לקבל את ההצעה, יראו אותה כאילו קיבלוה כל הנושים כשורה, ומשאישר אותה בית המשפט - תחייב את כולם.
יש לתת תשומת לב מיוחדת בהליך זה כי יש משקל רב לנוכחים באסיפת הנושים ולא למספר הנושים אשר לא נכח כלל.

על אף האמור לעיל, רשאי בית המשפט, במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, לאשר הצעת חייב אף אם באסיפת הנושים החליטו רוב מנין התובעים הנוכחים והמצביעים (מעל 51% בלבד), בעצמם או על ידי שלוח, שבידם יותר ממחצית ערך החובות המיוצג בהצבעה, לאשר את ההצעה.

החייב רשאי באסיפה לתקן את תנאי הצעתו אם לדעת הכונס הרשמי יש בתיקון כדי להועיל לכלל הנושים או בשל ניהול משא ומתן תוך כדי אסיפת הנושים.

כל נושה שתבע את חובו רשאי להסכים להצעה או להתנגד לה בכתב, לפי הטופס הקבוע (ראה בדוגמאות הטפסים) שיישלח לכונס הרשמי ושיגיע אליו לא יאוחר מיום אחד לפני האסיפה, וללא צורך לנוכחות באסיפת הנושים. דין הסכמה או התנגדות כאמור כדין הצבעה של נושה הנוכח באסיפה.
במידה והחייב אינו תם לב בניהול ההליך או ביצירת חובותיו לא תועיל הסכמת רוב הנושים ולא יזכה הוא להפטר באם יתנגד אחד הנושים ויצביע על המחדל הנ"ל.

אישור ההצעה בבית המשפט

 
הצעה שנתקבלה באסיפת הנושים רשאי החייב או הכונס הרשמי לבקש מבית המשפט לאשרה, והודעה על הזמן שנקבע לשמיעת הבקשה תינתן לכל נושה שתבע את חובו.

כל נושה שתבע את חובו זכאי שהתנגדותו לבקשה תישמע בבית המשפט, אף אם באסיפת הנושים הצביע בעד קבלת ההצעה.

בית המשפט לא יאשר פשרה או הסדר שלא נקבע בהם שיש לשלם תחילה את כל החובות שיש להם דין קדימה בחלוקת נכסיו של פושט רגל. חובות בדין קדימה נקבעו בסעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל כדלקמן:


"לחובות המפורטים להלן יהיה בחלוקת נכסיו של פושט רגל דין קדימה לכל שאר החובות לפי סדר עדיפות זה:


(1) (א) שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, שמגיע לעובד וגמול תעסוקה  כמשמעותו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה),  התשס"ז-2007, שמגיע  למשתקם כהגדתו בחוק האמור, בעד התקופה שלפני הגשתה  של בקשת פשיטת רגל, ובלבד שסך-כל השכר או גמול התעסוקה, לפי  העניין שיש  לו דין קדימה לא יעלה על 21,000 שקלים חדשים;


      (ב)  אם לאחר תחילתה של שנת מס חל פיצוי, יוגדל הסכום הנקוב בפסקת משנה (א),  בשיעור הפיצוי מיום תחילת הפיצוי;
             ההגדלה האמורה תעמוד בתקפה עד 31 בדצמבר  שלאחריה;
             לענין זה "שנת מס", "פיצוי" ו"שיעור הפיצוי" - כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי  (נוסח משולב), תשכ"ח-1968 (להלן - חוק הביטוח);


      (ג)  הסכום הנקוב בפסקת משנה (א) ישתנה כל שנה ב-1 בינואר לפי שיעור התנודות של  השכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח;


     (ד)  שר העבודה והרווחה יפרסם ברשומות הודעה בדבר השינויים בסכום הנקוב בפסקת  משנה (א) שיחולו מכוח פסקאות משנה (ב) ו-(ג), בעיגול לעשרת השקלים הקרובים;


(2)  סכום שפושט הרגל ניכה במקור משכר העבודה על פי פקודת מס הכנסה ולא שילם  לפקיד השומה;


(3)  החובות המפורטים להלן, והם יהיו שווים זה לזה במעלה וישולמו במלואם, ואם אין  בנכסיו של פושט הרגל כדי תשלום מלא לכולם יופחתו התשלומים בשיעור שווה:
        (א) תשלומי חובה שהגיעו מאת פושט הרגל ביום שניתן צו הכינוס והוא נתחייב בהם, או  שזמן פרעונם הגיע, תוך 12 החדשים שקדמו לאותו יום; "תשלומי חובה", לענין זה -  מסים עירוניים, מסים של מועצות מקומיות ותרומות שהן בבחינת מסים המוטלות על  פי פקודת העדות הדתיות (ארגונן);


        (ב) מסים המשתלמים לאוצר המדינה שנשומו והוטלו על פושט הרגל עד 31 בדצמבר  האחרון שלפני יום מתן צו הכינוס וסך כולם אינו עולה על השומה של שנה אחת, ומסים  אחרים המשתלמים לאוצר המדינה שפושט הרגל נתחייב בהם, או שזמן פרעונם הגיע,  במשך 12 החדשים שקדמו לאותו יום;


        (ג) דמי שכירות של שנה אחת, לכל היותר, שלפני יום מתן ההכרזה, המגיעים למשכיר  בעד בתים וקרקעות ששכר פושט הרגל;


        (ד) כל כסף המגיע בעד פיגורים במילוי צווי מזונות שבית משפט מוסמך נתנם או מוציאם  לפועל.


(4)   בית המשפט רשאי, אם מטעמים מיוחדים שיירשמו מצא זאת לצודק בנסיבות הענין,  להורות שלא לתת עדיפות לחובות האמורים בפסקאות (1) ו-(3), כולם או מקצתם."

פרקים נוספיםבהצעת הסדר לפי ס' 19 א':

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד