הקדמה

ספר זה עוסק באחת מההחלטות ההיסטוריות של מועצת מקרקעי ישראל והמסדירות את הזכויות בחלקת המגורים ביישובים חקלאיים.

כאמור, מקור השינוי הינו בהחלטה מיום 22.10.2003 אותה אישרה מועצת מקרקעי ישראל היא החלטה מספר 979 בדבר קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלות בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית.

החלטה זו הייתה טעונה את אישורו של שר האוצר, אולם בעקבות חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה מיום 11.01.2005 לפיה שר האוצר אינו רשאי לאשר את ההחלטה, נמנע שר האוצר מלעשות כן, והחלטה 979 לא קיבלה אז כל תוקף.

בהמשך לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, הוקמה וועדה מקצועית בראשות מר קובי הבר, הממונה על התקציבים באוצר (ומכאן שמה – ועדת הבר) (להלן: "הועדה") .

הועדה התבקשה להציע המלצה להסדרת הזכויות בחלקת המגורים בישובים החקלאיים ולהציע תיקונים להחלטה, במטרה להביאם לאישור הממשלה והמועצה.

הועדה בחנה את המצב הקיים ואת כללי המדיניות לעניין הזכויות בחלקת המגורים ומצאה מגוון הסכמי שכירות ו/או חכירה שונים שנחתמו בין המינהל לבין החקלאים לאורך השנים.

בפני הועדה אף הוצגה מדיניות המינהל ביחס למקרקעי חלקת המגורים בישובים החקלאיים והשינויים שחלו בה במהלך השנים.

לאחר לימוד הנושא הגיעה הועדה למסקנה כי אין בסיס אחיד להתייחסות לזכויות הקיימות בחלקת המגורים בישובים החקלאיים וזאת לאור הבסיס החוזי הרחב והשונה בין הישובים השונים ובין צורות ההתאגדות השונות, וכן לאור השינויים שחלו בכללי המינהל לאורך השנים.

הועדה קבעה את המטרות העיקריות אותן צריכה לקדם המדיניות שתיקבע וזאת תוך התבססות, בין היתר, על המלצות ועדת מילגרום והיעדים שעמדו בבסיס החלטה מספר 979 המקורית מיום 22.10.2003 .

בהמשך להמלצות הוועדה תוקנה ההחלטה ופוצלה לשתיים. ההחלטות החדשות שמספרן 979 ו-1101 קיבלו ביום 26/06/2007 את אישורו וחתימתו של ראש הממשלה ומ"מ שר האוצר מר אהוד אולמרט.

החלטה זו  979 קבעה מספר שינויים עקרוניים באשר לזכויות בעל הנחלה שנחשב היה ל"בר רשות" היושב על אדמת המדינה, ויכול כעת, בין יתר השינויים, להפוך לחוכר לתקופה ארוכת טווח, וכן לבנות ולפצל מספר יחידות דיור על חלקת המגורים, תוך עמידה בקריטריונים שיפורטו בהרחבה בספר זה.

החלטה 1101 קבעה מספר שינויים באשר לזכויות בעל הנחלה בעת שימוש ובנית מבנים שלא למטרה חקלאית.

יש לציין כי ההחלטות אינן מתייחסות לזכויות במשקי עזר אשר נכון למועד כתיבת הספר נותרו בעינן.

ספר זה סוקר את התפתחות ומשמעות כובד החלטה 979 והחלטות נוספות, תוך בחינה פרקטית, משפטית, שמאית וכלכלית לשינוי ההיסטורי הטמון בהחלטות הנ"ל והנוגעים בעיקר בחלקת המגורים בנחלה במושבים החקלאיים.

יצויין כי עקרונות ההחלטה מוצאים אף מקום בהצעת חוק עיגון זכויות החקלאים בקרקע, התשס"ה -2005 ,אשר נמצא בהליכי חקיקה, וטרם אושר וקיבל תוקף.

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד