החלטה 979

 "ישוב חקלאי" -     אגודה שיתופית חקלאית שהיא מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית (להלן: "מושב") או אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי (להלן: "קיבוץ"), אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה או מחזיקה במשבצת בתנאי נחלה כברת רשות .

 "אגודה שיתופית" -

 


 "נחלה" – מקרקעי ישראל שהינם קרקע חקלאית, בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכנון במשרד החקלאות, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בה.

  "תקן נחלות" -   מספר הנחלות המתוכננות אשר אישרה הרשות לתכנון במשרד החקלאות לישוב חקלאי.

  "חוכר" –  ישוב חקלאי או מתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר, שהינו חוכר או השוכר קרקע  נחלה, לרבות חוכר בחכירה לדורות, שוכר בחוזים זמניים מתחדשים,
 בר-רשות בנחלה ומתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר שהינו בעל הזכויות בנחלה על פי הרישום במינהל ובספרי הישוב החקלאי.

 "בר רשות"

 


  "חלקה א'" -   חלק מנחלה שהינו שטח רצוף של קרקע, המיועד בתכנית תקפה למגורים, למבני משק של החוכר ולעיבוד חקלאי.

  "משפחת חברים באגודה"  -    בני זוג או יחיד, אשר ביום 2.9.2003 היוו יחידה משפחתית בקיבוץ והיו חברי אגודה השותפים בכל נכסי האגודה, ובכל חובות הקיימים לחברים כלפי האגודה, וכן בכל הזכויות המוקנות מהאגודה לחברים.

  "העברת זכויות" -  העברתה של זכות החכירה או הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה, למעט העברה לקרוב, כהגדרתו להלן, או לגרוש/גרושה על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין.

  "קרוב" -    בן זוג, הורה,, צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ בן הזוג, ובן זוגו  של כל אחד מאלה. לעניין החלטה זו "בן זוג" – לרבות ידוע בציבור כבן זוג.

  "תעסוקה לא חקלאית" - שימוש בקרקע בתחום חלקת המגורים למטרות לא חקלאיות , לרבות מבני קיט כפרי, על פי תכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, או על פי היתר תקף לשימוש חורג שניתן כדין.

  "אזורי עדיפות לאומית" -   אזורי עדיפות לאומית וקו עימות כהגדרתם בסעיף ה' (סיוע ותמריצים בתחום השיכון) להחלטת ממשלה מס' 2228 מיום 14.7.2002 וכל החלטת ממשלה המעדכנת החלטה זו.

  "בעל זכויות בנחלה" -  מתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר שהינו החוכר או השוכר של קרקע בתנאי נחלה לרבות חוכר בחכירה לדורות, שוכר בחוזים זמניים מתחדשים, בר-רשות בנחלה ומתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר שהינו בעל הזכויות בנחלה עפ"י הרישום במינהל ובספרי הישוב החקלאי.

 "חלקת המגורים" -  

חלקת המגורים במושב תהיה שטח מתוך חלקה א' של נחלה בגודל כולל של עד 2.5 דונם בלבד, שמתקיימים בו במצטבר התנאים שלהלן:

 

ד. חלקת המגורים תהיה שטח רציף.

ה. השטח מיועד למגורים בתכנית תקפה.
ו.  השטח כולל את יחידות הדיור הקיימות בחלקה א'.

 
על אף האמור בסעיף קטן (א) לעיל, אם עד למועד אישור החלטה זו  צורף כדין שטח לא רציף לחלקה א' של נחלה, בשל מגבלות פיסיות ו/או תכנוניות בנחלה, חלקת המגורים תכלול גם שטח זה ובלבד  ששטחה הכולל של חלקת המגורים לא יעלה על 2.5 דונם.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

פרקים נוספים בהגדרות:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד