מס רכישה

בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג - 1963 (להלן "חוק מיסוי מקרקעין") קובע כי בעת רכישת זכות במקרקעין יחוייב הרוכש במס רכישה.
 

חתימה על הסכם המעגן זכויותיו של מחזיק הנחלה, מהווה, למעשה, רכישה של זכות במקרקעין.  שיעור המס ברכישת זכויות בקרקע הינן בשיעור 5% ממחיר הרכישה. סביר להניח שתשלום של 3.75% מערך הקרקע יוכר ברשויות המס כתשלום היוון זכויות קיימות ולפיכך לא יחוייב במס רכישה. אולם אין מנוס כי תשלום של 33% המהווה רכישה של זכויות נוספות (הזכות לפיצול ולמימוש שטחי בניה ללא מגבלה מבחינת המינהל) ייחשב כרכישה של זכות חדשה ויחוייב בתשלום מס רכישה בהתאם.

לגבי מושבים ששילמו בעבר מס רכישה עבור קבלת הזכויות בנחלה במסגרת הסדר עם התנועות המיישבות, סוכם עם שלטונות המס כי לא יראו בחתימה על חוזה לדורות כרכישה חדשה המחייבת במס.

במס רכישה יחוייב גם מחזיק בנחלה אשר יסדיר או יבקש לממש פעילות לא חקלאית בקרקע, מאחר ומדובר ברכישת זכות במקרקעין שלא היתה לו קודם לכן.

פרקים נוספים בהיטל השבחה ומיסוי:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד