מי מתאים להליך פשיטת הרגל

פשיטת רגל הינו הליך המיועד לבעל חוב שאינו יכול לפרוע חובותיו ואשר חובותיו הינם מעל לסכום הקבוע בתקנות וכפי שיובהר להלן. חייב בפשיטת רגל צריך להגיע להליך "בידיים נקיות", ללא הסתרת מידע, הברחת נכסים או יצירת חובות במרמה.

 

בעל החוב - החייב יהיה אדם שהוא בן שמונה עשרה שנה ומעלה, ללא הבדל אזרחות ובין שמקום מושבו בישראל ובין שלא בישראל, אשר בזמן שהוא עשה, או שנעשה לו, מעשה פשיטת רגל נתקיימה בו אחת מאלה:

  1. הוא עצמו היה בישראל.
  2. היה גר כרגיל בישראל או היה לו בה מקום מגורים.
  3. ניהל עסקים בישראל, בעצמו או על ידי מורשה או מנהל.
  4. היה חבר בחבר-בני-אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל

אף מי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים יכול שיהיה בגדר חייב אם נתקיימו בו שאר התנאים לכך האמורים לעיל ואם לדעת בית המשפט סביר הוא שהנושים נשאו ונתנו עמו כאילו מלאו לו שמונה עשרה שנים

 

מעשה פשיטת רגל

 
(1.) חייב שעשה מעשה פשיטת רגל יוכרז כפושט רגל אם עשה או נעשה לו אחת מאלה, בין  בישראל או במקום אחר :

      

     (א)  נתן נכס מנכסיו מתנת מרמה או העבירו העברת מרמה.
     

     (ב)  העביר או שעבד נכס מנכסיו העברה או שעבוד, שאילו נעשו כשהוא מוכרז פושט  רגל היו בטלים משום העדפת מרמה.

 

(2)  אם בכוונה להתחמק מנושיו או לדחותם הוא עשה אחת מאלה:


      (א)  יצא את הארץ, או בהיותו בחוץ לארץ נשאר שם.


      (ב)  עזב את בית מגוריו, או הוקיר רגליו ממקום עסקיו או מגוריו הרגיל, או התחמק   ממקום אחר שבו מצוי נושה.


      (ג)  התבודד כדי שלא יוכלו נושיו להתקשר עמו.

 

(3)  באם עוקל נכס מנכסיו ונמכר בהוצאה לפועל על פי צו בית משפט.


(4)  הגיש לבית המשפט הצהרה שאינו יכול לשלם את חובותיו, או בקשה שיוכרז פושט רגל  לפי הוראות פקודת פשיטת הרגל.


(5)  הודיע לנושה מנושיו כי הפסיק, או עומד להפסיק, לפי שעה או לצמיתות, לשלם את חובו.


(6) לא מילא אחר הדרישות שבהתראת פשיטת רגל תוך שבעה ימים לאחר שהומצאה לו בישראל, או תוך הזמן שנקבע לכך בצו בית המשפט שהתיר את ההמצאה אם הומצאה מחוץ לישראל, ולא הניח את דעת בית המשפט כי יש לו תביעה שכנגד או קיזוז או דרישה שכנגד שאינם פחותים מסך החוב הפסוק ושלא היה בידו לעוררם בתובענה שניתן בה  פסק הדין.

 

בית המשפט המחוזי
 

בית המשפט המוסמך לענייני פשיטת רגל הוא בית המשפט המחוזי כשהוא דן בשופט אחד והליכי פשיטת רגל ייפתחו בבית המשפט שבמחוז מגורי החייב או מקום עסקו העיקרי או נכסיו.


 

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד