מטרות החלטה 979

החכרת קרקע חקלאית מצאה את ביטויה לאורך השנים במספר רב של החלטות מועצת מקרקעי ישראל, והיא כוללת היבטים שונים ומגוונים.

במסגרת ההסדר של החכרת קרקע בתנאי משבצת והנוגעים לענייננו, כלולים כיום כ- 740 ישובים , מתוכם  430מושבים, 270 קיבוצים ו-  40 מושבים שיתופיים, הכוללים כ- 65,000 נחלות מתוכננות, אשר מרביתן מאוישות. סך כל שטחי הקרקע המוחכרים בתנאי משבצת מגיע לכ- 2.8 מיליון דונם, מתוך כ- 4.2 מיליון דונם המיועדים לעיבוד חקלאי בישראל .

הועדה מצאה כי סך שטחי הקרקע המוחכרים בתנאי משבצת כאמור, כוללים כ - 160  אלף דונם המיועדים לשמש כחלקות מגורים בכלל הישובים החקלאיים .

בחינת זכויות החקלאים וריכוז ממצה של זכויותיהם בחלקת המגורים כפי שהתבטא לבסוף בהחלטה 979 שנחתמה ביום 26.06.2007, נעשה תוך בחינה הנושא מכמה וכמה היבטים, מטרות ועקרונות , אשר קיבלו משנה תוקף בהחלטה ואותם נסקור בקצרה.

 1. חיזוק וביסוס זכויות החוכר החקלאי בחלקת המגורים.
   
  המטרה העיקרית שבהחלטה 979 ובהתאם להמלצות הועדה, הייתה להביא לסיום אי הודאות הקיימת בכל הנוגע לזכויות החקלאים בחלקת המגורים ביישובים חקלאיים על השלכותיה השליליות. אי וודאות זו מתבטאת בכך שהחקלאי כאמור, הינו במעמד של "בר רשות" מטעם מינהל מקרקעי ישראל (להלן:"המינהל") להחזיק בקרקע ולפיכך זכויותיו מוגבלות. תיאורטית המינהל יכול לקחת זכות זו בכל עת.
   
 2. פישוט הליכים וצמצום המגע הנדרש בין החוכר החקלאי למינהל מקרקעי ישראל.
   
  מטרת החלטה 979 להביא לפישוט ההסכמים עם המנהל ולקבוע את השימושים שניתן לעשות בחלקת המגורים בהתאם למציאות הקיימת היום .
  מטרת החלטה 979 לגרום למינימום של חיכוך וסרבול בניהול מקרקעין בחלקת המגורים על ידי המדינה, תוך יצירת מדיניות אחידה, פשוטה יותר ושקופה יותר,  ותוך מטרה ברורה כי על מקרקעי חלקות המגורים יחולו כללים הדומים, ככל הניתן, לאלה הנהוגים ביחס לקרקע עירונית המיועדת לבניה נמוכה. כיום, עבור כל פעולה תיכנונית נדרש החקלאי לאישור המינהל ובעבור כל שינוי נדרש תשלום למינהל. בעת מכר נדרש החקלאי לתשלום דמי הסכמה. כל אלו יוצרים חיכוך בירוקרטי מהותי בין החקלאי למינהל.
   
 3. שימוש יעיל יותר בקרקע ובתשתיות הקיימות וזאת בכפוף להוראות התכנוניות העדכניות.

  אחת ממטרות ההחלטה כאמור הינה ההתייחסות למצב התכנוני השורר כיום בשוק הנדל"ן.  מצב זה משתקף, בין היתר גם בהוראות תמ"א 35 . קיימות תשתיות זמינות בישובים החקלאיים,  ולפיכך המדיניות היא להעדיף עיבוי הישובים החקלאיים על פני פיתוח השטחים הפתוחים והקמת ישובים חדשים, כל זאת בכפוף להוראות התכנון הסטטוטורי.
   
 4. הסדרת הפעילות הבלתי חקלאית בחלקת המגורים.
   
  מטרה נוספת של החלטה 979 המקורית ואשר קיבלה ביטוי לבסוף כהחלטה 1101  ונחתמה יחד עם החלטה 979, הינה לעניין התחרות הבלתי הוגנת של שימושי תעסוקה לא חקלאית בישובים החקלאיים עם מקורות התעסוקה בערים. מטרת ההחלטות לעיל הינה  הסדרתם של השימושים הקיימים בחלקת המגורים, אשר אושרו בתכניות הסטטוטוריות, וזאת בין היתר תוך התניית עיגון הזכויות בחלקת המגורים בהסדרת השימושים הלא חקלאיים בחלקת המגורים, וגביית מלוא התשלומים המתחייבים עבורם.

זאת ועוד, החלטה 979 נעשתה תחת הסתכלות רחבה ואשר התייחסה לשלושה היבטים מרכזיים שהינם בבסיס ההחלטה והם:

 1. מתן אפשרות לפיתוח הישובים החקלאיים
   
  הועדה הכירה בכך כי הזדקנות האוכלוסיה בישובים החקלאיים הנובעת, בין היתר, מהירידה בהתבססות על החקלאות כמקור פרנסה עיקרי , גורמות לבעיה דמוגרפית בישובים החקלאיים. הדבר אף בא לידי ביטוי ביכולת הפיתוח הפיזית של הישובים ובתשתיות ברמה ירודה יחסית. לפיכך נעשתה "מודרניזציה" ריגולטורית על מנת לאפשר התחדשות חברתית ופיזית של הישובים החקלאיים.
   
 2. שימור ופיתוח המרחב העירוני וצמצום תופעת הפרבור 
   
  תופעת הפרבור גורמת להוצאת מוקדי תעסוקה ומגורים "איכותיים" אל מחוץ למרחב העירוני. התייחסות להיבט זה נעשתה מתוך הכרת מדיניות התכנון הנהוגה בשנים האחרונות,  והמציאות לפיה שימושים לא חקלאיים בקרקע חקלאית רחבים למדי, וכן מתוך הבנת בעיות האכיפה בפניהן ניצבים גורמי הפיקוח השונים הפועלים מטעם המדינה.
   
 3. חלוקה הוגנת של נכסי המדינה
   
  ההחלטה קבעה את התמורות הראויות להשתלם למינהל ובאמצעותו לציבור עבור הזכויות הנוספות הניתנות לחקלאי בחלקת המגורים.

מתוך כך סברה הועדה כי ראוי לקבוע את התמורה למדינה עבור הזכויות הנוספות הניתנות בחלקת המגורים על שיעור של 33% משוויים המלא של הקרקע בחלקת המגורים, וכן תנאים ואפשרויות נוספות כפי שיפורטו בהרחבה בספר זה.

ההחלטה נתנה חשיבות עליונה להתאמתן המלאה של ההמלצות לכללים הקבועים בתכניות סטטוטוריות בכל הרמות:  הארצית, המחוזית , המקומית החלות על ישובים חקלאיים.


ההחלטה אכן יצרה אפשרויות בינוי, אפשרויות תעסוקה לא חקלאית, אפשרויות ממכר שונות ואפשרויות פיצול, והכל בכפוף לתנאי ההחלטה ולעמידה בתנאים. עם זאת, מעמידה ההחלטה קשיים שבעטיים לא תמיד ניתן יהיה לממש אפשרויות אלה לכל חלקת מגורים בנחלה, ולכל נחלה.

התנאים ליישום החלטה 979 לכל אחד ואחד מבעלי הנחלות הינם שונים ומורכבים.
על בעל הנחלה להסדיר את הפעילות הלא חקלאית שבנחלה, עליו לרשום החלקה בלשכת רישום המקרקעין שהנחלה בתחומה, לעמוד בתנאי תמ"א 35, ולעמוד בתנאים נוספים כפי שיפורט בהרחבה בספר זה.

פרקים נוספים במדיניות והחלטות:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד