מהי נחלה חקלאית וממה מורכבת הנחלה

"נחלה" – "מקרקעי ישראל שהינם קרקע חקלאית, בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכנון במשרד החקלאות, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בה".

נחלה כאמור, הינה קרקע המיועדת לשימוש חקלאית בלבד  לצרכי פרנסת החקלאי מהמשק. כמו כן מיועדת הנחלה למגורי החקלאי עצמו. גודלה של נחלה אינה נקבע ע"י המושב או ע"י רשויות התכנון אלא על פי צרכים חקלאיים וקריטריונים שחושבו כיחידות מספקות לפרנסה חקלאית של משפחה. במרכז הארץ נע גודל נחלה ממוצע בכ- 30 דונם ובפריפריה בין 60-120 דונם.
 
 נחלה חקלאית במושב מורכבת מכמה סוגי חלקות משנה:
 
חלקה א' - שטח רצוף של קרקע המהווה חלק מנחלה, המיועד למגורים ולמבני משק של המחזיק, וכן לעבוד חקלאי. גודלה של חלקה א' משתנה מישוב לישוב, והוא יכול להיות החל מדונם אחד ולהגיע אף ל-10 דונם.

חלקה ב' - מיועדת לעבוד חקלאי של המחזיק בנחלה.

חלקה ג'- מיועדת אף היא לעיבוד חקלאי אולם מהווה חלק יחסי ברכוש המשותף של אגודת הישוב בה ממוקמת הנחלה.

החלטה 979 שהינו בבסיס ספר זה מתייחסת בעיקרה לחלקת המגורים שבתוך חלקה א' כאמור לעיל.

פרקים נוספים במדיניות והחלטות:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד