כינוס נכסים בהוצאה לפועל

 

מינוי כונס נכסים
מינוי כונס נכסים על נכסי חייב, בין אם על נכס מקרקעין או מיטלטלין, על מלאי עסקי, מכונית או אחר, הינו הליך דרמטי וקיצוני המוביל למכירה תחת השגחת בית המשפט ותחת אילוץ החייב במכירה.
רשם ההוצאה לפועל רשאי, אם ראה צורך או תועלת בדבר למנות כונס-נכסים לנכס מסויים של החייב, וזאת להבדיל מהליך פשיטת הרגל שם מתמנה כונס הנכסים הרשמי ככונס נכסים כל כלל נכסי החייב.
במקרה של כינוס נכסים בהוצאה לפועל רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות כי כונס-הנכסים יתן ערובה, להנחת דעתו, לשם הבטחת אחריותו למילוי תפקידו.

סמכויותיו וחובותיו של כונס נכסים
כונס-הנכסים יקח לרשותו את הנכס שנתמנה לו, ינהלו, ימכרנו, יממשו ויעשה בו כפי שיורה רשם ההוצאה לפועל, וידו של כונס-הנכסים בכל אלה כיד החייב.
רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת הוראות מיוחדות לטיפול במכירת הנכס, אם מיוזמתו ואם לפי בקשת הזוכה או החייב, או לפי בקשת כונס הנכסים.

אחריותו של החייב כלפי כונס הנכסים
לחייב אסור על פי דין להפריע לכונס-הנכסים במילוי תפקידיו, ועליו למלא אחרי הוראותיו של כונס-הנכסים בכל הנוגע לנכס שכונס הנכסים נתמנה לו, ולעשות כל דבר שלדעת כונס-הנכסים הוא או מן התועלת שייעשה בידי החייב עצמו.
על החייב ימסור לכונס-הנכסים לפי דרישתו כל מסמך וידיעה שיש להם קשר לנכס האמור.

זכויות צד שלישי
באם טוען צד שלישי שיש לו זכות-בעלות או זכות אחרת בנכס שנתמנה לו כונס-נכסים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות לכונס-הנכסים בדבר מילוי תפקידו לגבי אותו נכס בשים לב לאותה זכות, ורשאי רשם ההוצאה לפועל להשהות פעולות בנכס כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית-המשפט להליך של פסק דין הצהרתי לענין זכותו. רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את ההשהייה בהליך הכינוס במתן ערובה להנחת דעתו.

אחריותו של כונס נכסים
במקרים בהם פעל כונס הנכסים בלא הצדק סביר או לא מילא חובה מחובותיו בהתאם לכל דין רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייבו בפיצוי הנזק שגרם בכך, ורשאי הוא להורות על חילוט הערובה שנתן כונס-הנכסים, כולה או מקצתה, לשם סילוק המגיע ממנו.

התנהלות החייב
חשוב לזכור כי הליך כינוס הנכסים הינו הליך בו כרוכות הוצאות ושכר טרחת כונס נכסים אשר לעיתים מקטינים משמעותית את יכולת הנכס שבכינוס לפרוע את החוב או חלק ממנו, כפי שהיה קורה במכירת החייב מרצון בשוק חופשי. לאור האמור, טוב ייעשה החייב באם יפעל קודם לפעולה זו של כינוס נכסים על נכס מנכסיו, בין אם המדובר במטלטלין, במקרקעין או בכל זכות אחרת, ויקדם הסכמה יחד עם הזוכה, לצורך מכירת הנכס על ידו ובפיקוח הזוכה, תוך הבטחת תשלומו ישירות לתיק הוצאה לפועל.
הליך יזום שכזה מצידו של החייב יכול להקטין משמעותית את עול ההוצאות ולהגדיל את הסיכויים למיצוי מלוא ערך הנכס הנמכר.

פרקים נוספים בהליכים נגד החייב:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד