התנאים להצטרפות להסדר

"תנאי להצטרפותו של חוכר להסדר זה הינו מילוי כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
 
3.1   במושב - רישום חלקה א' בספרי מירשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות". (979).

כאמור בהחלטה, תנאי ראשון להצטרפות החוכר להסדר הינה רישום חלקה א' בספרי מרשם המקרקעין. רישום זה מתייחס,  לחוכר.
ללא רישום החלקה כיחידה נפרדת לא יוכל החוכר לרשום את חלקת המגורים ולגזור את זכויותיו מתוכה. רישום זה מחייב הגשת תוכניות מדידה, לרוב של כל חלקי המושב, לגופי התכנון ולשכות רישום המקרקעין, זיהוי מוחלט וודאי של בעל הזכות ומגוון פעולות אשר יפורטו בהרחבה בספר זה.
                                                                                                                                                                                                                           
3.2   "במושב – הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה, אם ניתן לייחס שימושים אלו לחוכר,  בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות במועד ההצטרפות להסדר, לרבות תשלום בגין תקופת עבר". (979).

 

תנאי שני להצטרפות חוכר להסדר כאמור, הינו הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה. במידה וקיים שימוש שאינו לפעילות חקלאית על המתיישב להסדיר הן את חובות העבר והן תשלום כפי שנקבע בהחלטה 1101.
 

הסדרה זו תכלול הסדרה תכנונית של המבנים על חריגותיהם, וכל שימוש בלתי מוסדר ומאושר בקרקע ובמיתקנים המחוברים ואשר מחויב בהגשת תוכניות לאישור המינהל בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות במועד ההצטרפות להסדר האגודה והגופים הרלוונטיים. במידה וקיימת חריגת בנייה גם בבתי המגורים יש להסדירה. הסדרה זו אינה מתבטאת רק בהליכים מול המינהל, אלא גם מול רשויות התכנון, עמידה בתנאי תוכניות בניין עיר, וקבלת היתרי בנייה.
 

מתקנים אשר לא יאושרו יפורקו, יהרסו, או לחילופין יאושרו, ימנעו את ההסדרה כאמור.
 

כמו כן מחוייב המתיישב בתשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה לרבות תשלום בגין תקופת העבר.
 
3.4   "תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים, כהגדרתה בהחלטה זו, בהתאם לאמור בסעיפים  4.5" . (979).

 תשלום דמי חכירה למינהל בשיעור של 3.75% מערך הקרקע בגין חלקת המגורים ובהיקף הבניה הבסיסי למגורים, הינו כמפורט המשך ההחלטה בסעיף 4.4 בהחלטה 979, וכולל זכויות בסיסיות מעודכנות לבניה בשטח כולל של  375 מ"ר, ללא מגבלה דורית.
 ערך הקרקע ייקבע על פי שומה פרטנית. שומה זו הינה מוקד חשוב ועקרוני בכל ניהול מערכת ההתמודדות עם החלטה זו ויישומה.
 על חשיבות השמאות הפרטנית של כל אחת ואחת מהנחלות, הכנת תיק נחלה מסודר,  והתמודדות אל מול שמאי המנהל  על אפשרויות ההשגה והערעור, נדון בהרחבה בפרק  החמישי של ספר זה.
 
3.5   "התחייבות האגודה לכך שמספר יחידות הדיור בשטח הישוב החקלאי (לרבות ההרחבות הקהילתיות, אם קיימות) יהיה בהתאמה לתמ"א/35 ונספחיה".(979)

כפי העולה  מדו"ח הבר, מהווה תמ"א 35 מסמך המדיניות התכנוני, העדכני, המשמעותי והמקיף ביותר שקיים כעת.
תמ"א 35 על נספחיה קובעת את העקרונות למדיניות הפיתוח הארצית עד לשנת 2020 בהיבטים של מגורים, תחבורה,אנרגיה ועוד.
תמ"א 35 קובעת מגבלה עליונה למספר יחידות דיור שניתן לאשר לבניה בכל אחד מהישובים החקלאיים בארץ. אולם היא אינה משנה תוכניות מתאר מקומיות שתקפות כבר בישובים.
מגבלה זו כוללת בתוכה את יחידות הדיור הקיימות, את יחידות הדיור המאושרות בתוכניות תקפות שטרם נבנו, ואת יחידות הדיור שתאושרנה בעתיד, הן בחלקות המגורים בישוב והן בשטח המיועד להרחבה קהילתית. 
 

האגודה מחויבת שלא לאשר בניית יחידות דיור במושב מעבר למספר היחידות המאושר בתמ"א  35 .
היה ומסיבות היסטוריות כאלה ואחרות אישרה בעבר האגודה לבנות מספר יחידות דיור נוספות בנחלות שונות בתחומה, יכול הדבר לגרום למצב שבו נותרו, אם בכלל, מספר יחידות שאינו מספיק לחלוקה הוגנת ליתר חברי האגודה.
 

נושא זה הינו קריטי וחשוב מאין כמוהו בהערכת שווי נחלתו הפרטית של החוכר, וכן מהווה עוגן בזכויות בנייה עתידיות המצביע על עושר יכולתה העתידית של האגודה בפיתוח וצמיחה .

פרקים נוספים בהחלטה 979:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד