השכרה

סעיף 5 להחלטה מתייחס לסוגיית השכרת שטחי המבנים של התעסוקה שאינה חקלאית
 

"בעל זכויות אשר ביצע עסקה לתעסוקה לא חקלאית ל-49 שנה על פי תכנית בתוקף, ושילם בגינה דמי חכירה מהוונים בהתאם לאמור בסעיף 3 לעיל, יהיה רשאי להשכיר, בשכירות בלתי מוגנת, את השטח הבנוי/המוסב המשמש בפועל לתעסוקה לא חקלאית, אך לא יהיה רשאי למכרו ו/או לפצלו מתוך הנחלה". (1101)
 

החלטה זו מתירה לבעל זכות אשר ביצע עסקה לתעסוקה לא חקלאית ל-49 שנה על פי תוכנית בתוקף, ושילם דמי חכירה מלאים, יכול הוא להשכיר, בשכירות בלתי מוגנת את השטח המשמש בפועל לתעסוקה לא חקלאית וזאת מתך ההכרה וההבנה כי לא ניתן לאכוף את האיסור על השכרת המבנים.
 

יובהר כי בעל הזכויות לא יורשה למכור או לפצל את שטחי התעסוקה הלא חקלאיים מתוך הנחלה עצמה, ולא יוכל למכור את זכויות אלה כיחידה נפרדת מהנחלה.

פרקים נוספים בהחלטה 1101:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד