הפטר מחובות לפי 19 א'

לפני אישור הצעת ההסדר ישמע בית המשפט דו"ח של הכונס הרשמי על האמור בהצעה ועל התנהגותו של החייב, וישמע כל התנגדות שהעלה נושה או נציגו.

באם ימצא בית המשפט כי הצעת החייב סבירה, וכי יש בה כדי להועיל לציבור הנושים בכללותו, רשאי הוא לאשר את ההצעה או להתנותה בתנאים נוספים שיקבע, לרבות במתן ערובות לביצועה.

אישור בית המשפט להצעה יינתן בטביעת חותם בית המשפט על המסמך המכיל את נוסח הפשרה או ההסדר, או שהנוסח ייכלל בצו בית המשפט.

פשרה או הסדר שנתקבלו ואושרו כאמור בסעיף זה יחייבו את החייב ואת כל הנושים לעניין כל חוב בר-תביעה המגיע להם מהחייב, אך לא יפטרו את החייב מחבות לפי פסק דין נגדו בתביעה למזונות.

תעודת הכונס הרשמי המעידה שפשרה או הסדר נתקבלו ואושרו כדין, תהיה, באין מרמה, ראיה חלוטה לתקפם.

הפטר


יחד עם הגשת הסדר הנושים יבקש החייב את הפטרו מחובות. הפטר החייב יכול שיהיה מותנה בקבלת כספים עתידיים, במכירת נכסים, בתשלומים עיתיים או במצבו הפיננסי העתידי של החייב. כל הסדר אף טומן בחובו את ההפטר שיתבקש ויינתן על פיו. בית המשפט יכול אף הוא להתערב בדרך קבלת ההפטר ויכול להעמיד תנאים למתן ההפטר וזאת על אף הסכמת הנושים בהסדר.


תוצאות פעולת ההפטר


צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל, חוץ מאלה:


(1)  חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס, וזאת אלא  אם הסדר החייב כלל אף גופים אלה והסדר עימם.
(2)  חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה  כאמור.
(3)  חבות לפי פסק דין לחובתו בתובענת מזונות, למעט אם נכלל בהסדר.

צו הפטר יהיה ראיה חלוטה לסיום חובותיו הנובעים קודם להגשת הבקשה והנכללים ברשימת חובותיו שהוגשה לבית המשפט וכונס הרשמי. החייב רשאי פושט לטעון כי עילת התביעה אירעה לפני שהופטר ועל כן יהיה מופטר מכך.

צו הפטר לא יפטור אדם שביום מתן צו הכינוס היה שותף עם פושט הרגל או שהיה עמו יחד נאמן, מחויב או קשור בחוזה, או שהיה ערב או מעין ערב לו.

מניעת הסדר והפטר בשל העברת מרמה

 
מי שהגיע לידי פשרה או הסדר עם נושיו, לאחר שהעביר נכסיו העברת מרמה, ונודע לבית המשפט על כך וראה בית המשפט שהעברת הנכסים נעשתה כדי להתחמק מנושים או להשהותם, או להציג לנושים תמונה שאינה מלאה ונכונה או שלא היתה לה הצדקה במצב עסקיו בזמן שנעשתה לבצע העברה זו, רשאי בית המשפט לסרב לתת צו הפטר, או להתלותו, או לתתו בתנאים, או לסרב לאשר פשרה או הסדר, הכל לפי העניין, כדרך שהיה רשאי לעשות אילו היה החייב אשם במרמה.

 

ביטול


אם שיעור המגיע לתשלום לפי פשרה או הסדר לא שולם במועדו, או שראה בית המשפט על יסוד ראיות מספיקות כי, אין להמשיך בפשרה או בהסדר בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה לנושים או לחייב, או שראה בית המשפט שאישורו הושג במרמה, רשאי הוא, לפי בקשת הכונס הרשמי, הנאמן או כל נושה, להכריז על ביטו הפשרה או ההסדר, בלי שייפגעו בכך מכר, העברה, תשלום או כל דבר שנעשו כשורה לפי הפשרה או ההסדר.


 

פרקים נוספיםבהצעת הסדר לפי ס' 19 א':

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד