הסדר נושים פרטי תוך המשך התנהלות רגילה

מרבית העסקים הנקלעים לקשיים תזרימיים יפעלו בתחילה במשאביהם האחרונים וינסו לשמר הקיים מבלי לבצע הליך משמעותי קיצוני.
במקרים רבים ניצול המשאבים האחרונים יכלול אף את כל חסכונותיהם האישיים של בעלי המניות, ובהעדר שינויים משמעותיים בהתנהלות העיסקית יכול הדבר לגרור הפסד הכספים ואף איבוד סיכויי הסדר עתידיים.

הפעלת שיקול הדעת הנכון והבנת סיכויי העסק במסגרת חובותיו הינה הליך קשה מאוד לבעל העסק אשר צריך להכיר במצבו הקשה של עסקו ולהכיר כי בדרך התנהלות העסק כפי שהתנהל עד לאותה עת, לא נראה כי העסק יוכל להמשיך להתקיים.


בעלי עסקים רבים אשר עסקם נקלע לחובות וקשיים תזרימיים יבחרו בתחילה בנסיון להסדר פרטי עם כל אחד מנושיהם. כפועל יוצא מכך יקבל לרוב הנושה אשר סחורותו משמעותית להמשך הפעלת העסק יותר מנושה אחר אשר משמעותי פחות.
זאת ועוד. נושה אשר ילחץ יותר את בעל העסק בלחץ משפטי, עיקולים או לחץ עיסקי בצמצום מתן הסחורות ועוד, הוא זה שיזכה ראשון להיות בין אלה שיעשה עמם הסדר מועדף.


לפעולות אלה מספר השלכות עתידיות:


במקרה בו יצלחו אותם הסדרים פרטיים עם כל אחד מנושי העסק אזי יתכן ויצליח העסק עם שינויים כאלה ואחרים להמשיך ולהתקיים ובלבד שלא יודעים הנושים השונים זה על הסדרו של זה, וזה על יחס תשלומיו של האחר.


במקרה בו יכשל ההסדר ולא יעמוד בעל העסק במלוא תשלומי ההסדרים, הרי שזה אף עלול לפגוע בתכנון וניהול חובות העסק וחובותיו האישיים וסיכוי רב כי לא יוכל להציע הצעה ממשית לשיקום והבראת החברה באשר כבר מיצה את כל יכולותיה ואף פגע קשות ביכולתו האישית לתרום באופן ממשי לטובת הסדר לחברה.


הסדרים פרטיים כאלה אף יכולים לפגוע באופן ממשי בסיכוייו של בעל העסק שלו ערבויות אישיות ובשל כך חובות אישיים לנהל בעתיד חובותיו.


ראשית- כשל הוא בניהול עיסקו וכעת אף בתשלומי ההסדר עליהם הסכים עם נושיו. שנית – סבירות גבוהה כי השקיע את מרבית, אם לא את כל, נכסיו ויכולתו הפיננסית בנסיון שיקום העסק, ועל כן לא נותרו לו יכולות משמעותיות כמקודם להציע לנושיו.

פרקים נוספים בניהול החובות:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד