הכנת תיק נחלה קרקע חקלאית

לאור המורכבות של ביצוע התנאים העולים מתוך החלטות המינהל השונות והנוגעות לענייני נחלות ומשקים, מומלץ על ידינו כי המבקש למצות את זכויותיו עפ"י ההחלטות השונות, וכן המבקש לרכוש נחלה שכזו, טוב יעשה, ואף מתבקש, אם ידאגו מראש, ובעוד מועד, לבדיקת הזכויות וללווי משפטי אשר יעמיק ויפשט את הזכויות ואפשרויות המיצוי של מכלול הנתונים וההחלטות כפי העולה בספר זה.

לאור האמור טוב יעשה המוכר ו/או הקונה ו/או המבקש למצות ולעגן זכויותיו המלאות והאפשריות בנחלתו אם ידאג להכנת "תיק נחלה".

"תיק נחלה" זה יכיל חוות דעת משפטית שמאית אשר תעגן בתוכה את זכויות החוכר או בר הרשות בנחלה וזאת תוך בחינת מלוא היבטים המתבקשים ממכלול החלטות המינהל ותוך התחשבות במלוא מגוון הגורמים המשפעים על מצבה המשפטי של הנחלה ועל ערכה הכספי של הנחלה.

תיק נחלה כאמור יורכב מחוות דעת משפטית-שמאית כוללת ומקיפה ואשר תכין את הניירת והבדיקות הנדרשות למימוש, למיצוי ולהבנת הזכויות שבנחלה כדלקמן:

הערכת מהות הזכויות המשפטיות

תאור הנחלה והסביבה

תאור המצב התכנוני

בדיקת המצב התכנוני עפ"י תמ"א 35

היתרי בניה ורישוי –הקיים והמותר .

בחינת אפשרויות הבנייה

בחינת הנתונים וקביעת שווי הנחלה

רישום החלקות והגשת תוכניות

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד