שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה

בפרק זה נסקור את ההחלטה שעניינה זכויות הבנייה, המבנים, והסדרת שימושי הנחלה שאינם חקלאיים. הסקירה תעשה תוך הצגת סעיפי ההחלטה הרלוונטיים והבהרת חלקיה החשובים.

תנאים לאישור תעסוקה לא חקלאית

דמי חכירה

הסדרת חובות עבר

השכרה

שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת מגורים שששטחה עולה על 2.5 דונם

היקף המבנים החקלאים בחלקה א' של הנחלה

תחולת ההחלטה

הוראות מעבר

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד