פקודת מאסר

המקרים בהם תוצא פקודת מאסר כנגד חייב הינה:


א. אי התייצבות החייב לחקירה שהוזמן אליה


ב. אי הגשת של החייב צו לחיוב בתשלומים


ג. אי תשלום החוב או תשלום איזה מתשלומי צו החיוב בתשלומים.

 

ביטול צו מאסר

 

צו מאסר לא יבוצע נגד חייב אשר סכום החוב שבגינו הוצא צו המאסר, שולם לזוכה על ידי החייב שנגדו הוצא צו מאסר, בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של עיקול. כמו כן לא יבוצע צו מאסר נגד חייב, אם הזוכה הקטין את קרן החוב בתיק בגין תשלום מהחייב שנגדו הוצא צו מאסר בתוך התקופה האמורה בצו בסכום החוב שבגינו הוצא צו המאסר.


חשוב לציין כי למעט במקרה של בזיון בית המשפט תמיד יירשם בפקודת המאסר סכום אשר כנגד תשלומו יבוטל הצו. במקרה בו סכום זה הינו בלתי אפשרי לתשלום ע"י החייב יכול הוא למלא שאלון עם מאסרו והבאתו בפני רשם ההוצאה לפועל ולנסות לשכנע את רשם ההוצאה לפועל מדוע יש למחול לו על המחדל שבאי ההתייצבות לחקירה במועדה או אי תשלומו את צו החיוב בתשלומים. כמו כן, יכול החייב לבקש כי בו במקום תעשה לו חקירת יכולת תוך בקשה לשיחרורו בתשלום מופחת מהסכום המופיע בצו המאסר.

 

פרקים נוספים בהליכים נגד החייב:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד