עיקול מיטלטלין

 עיקול מיטלטלין ומכירתם


רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מיטלטלין של החייב ומכירתם או על מימושם בדרך אחרת, ולצורך כך אף  להיכנס לחצרים של החייב שבהם נמצאים או עלולים להימצא מיטלטלי החייב ולעקלם וכן להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב ולעקל מיטלטלי החייב, ובלבד שימסור תחילה למחזיק החצרים הודעה על הצו ועל כוונתו להיכנס אליהם.


במידה ועברו 14 יום  מיום הטלת העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק ניתן להורות על מימושם.


כאן יצויין כי אין בחוק ההוצאה לפועל או בתקנות ההוצאה לפועל הוראה מפורשת המחייבת עיקול ברישום, קרי רישום של מטלטלי החייב בביתו טרם הוצאתם ומכירתם.


בפועל הפך הדבר לנוהג שבו בתחילה יבוצע עיקול ברישום של חלק מהמיטלטלין בבית החייב תוך נסיון לבדוק עם החייב אם יש כל אפשרות להגיע להסדר בגין החוב בתיק ההוצאה לפועל. רק במקרים בהם לא ייעשה כל סוג של הסדר יבוצע הליך מימוש העיקול והוצאת המיטלטלין. הזוכים יודעים כי הליך העיקול בבית החייב אין בו אלא להלחיץ החייב ולנסות לגרום לחייב להימנע מהליך קיצוני ופולשני זה ולהגיע להסדר בגין החוב. הזוכה יודע כי לא יהיה במימוש המיטלטלין שעוקלו כדי לכסות כל חוב שהוא ולרוב אף לא יכסו מכירתם את הוצאות העיקול, ובשל כך אף יגדל, במרבית המקרים, חוב ההוצאה לפועל כתוצאה מעלות ההוצאה של ביצוע העיקול.

מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול

המחוקק קבע מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול והחיוניים לחייב ואלה הם:
(1)   צרכי אוכל כדי מחיית החייב ובני משפחתו הגרים עמו, לתקופה של שלושים יום.
(2)  מערכות בגדים, מיטות, כלי מיטה, ציוד רפואי, תרופות כלי אוכל, כלי מטבח וכלי בית  אחרים שהם אחרים, והכל אם  הם צרכים חיוניים לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו.
(3)  דברים הדרושים כתשמישי קדושה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו.
(4)  כלים, מכשירים, מכונות ומיטלטלין אחרים וכן בעלי חיים, שבלעדיהם אין החייב יכול  לקיים מקצועו, מלאכתו, משלח ידו או עבודתו שהם מקור פרנסתו ופרנסת בני משפחתו  ובלבד ששוויים המוערך אינו עולה על סכום שנקבע בתקנות.
(5)  כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים השייכים לנכה והנחוצים לו  לשימושו האישי בגלל נכותו.
(6)   חיות מחמד; לענין זה, "חיית מחמד" - בעל חיים המוחזק בביתו או בחצרו של החייב  ואינו משמש לעיסוק בעל אופי מסחרי.

בנוסף לאמור יכול החייב לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה להכיל מיטלטלין נוספים לרשימה והחיוניים ספציפית לחייב או בני משפחתו או שאין בהן כל ערך כספי או כלכלי לזוכה המצדיק את הפגיעה החמורה הצפויה ממכירתם ושתיגרם  עקב עיקולם לחייב או לבני משפחתו הגרים עמו.


הוצאת מעוקלים


עוקלו מיטלטלין, רשאי מבצע העיקול להוציאם ולהעבירם למקום אחר או להשאירם במקום הימצאם, בתנאים שיקבע. היה למנהל לשכת ההוצאה לפועל או מבצע העיקול ספק סביר בדבר הבעלות במיטלטלין לא יוציא את המיטלטלין כל עוד לא הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת.


לא אחת היא כי מקום עיקול המיטלטלין אינם בביתו של החייב באותה עת, כי אם בבית הוריו או בבית גרושתו, חברתו לשעבר או במקום מגוריו לשעבר. במקרים אלה יופתעו או ידרשו הדיירים במקום את הפסקת פעולת העיקול ולמבצע העיקול שמורה הזכות להחליט באם להמשיך בביצוע העיקול או לקבל הטענה ולהודיע כי אין המיטלטלין בכתובת אליו הגיע, מיטלטליו של החייב.


בפועל, במרבית המקרים לא יתערבו מבצעי פעולת העיקול ויבצעו במקום הליך של רישום מיטלטלין תוך אפשרות של זמן קצוב לאותו צד שאינו קשור בחובות החייב, לפנות בהליך של פסק דין הצהרתי במיטלטלין ולבקש ביטול העיקול בביתו.


פסק דין הצהרתי במיטלטלין


במקרים בהם מבוצעים עיקולי מטלטלין שלא בחצרו או במקום מגוריו של החייב יכול הצד הנפגע לפנות לבית המשפט השלום הסמוך ללשכת ההוצאה לפועל שהוציאה את העיקול. יחד עם בקשתו לבית המשפט לפסק דין הצהרתי, המצהיר כי אין החייב בעליו של המייטלטלין אלא הצד שפנה לבית המשפט, צריך וכדאי כי יפנה אותו צד נפגע אף בבקשה לעיכוב הליכי עיקול והוצאת המיטלטלין עד להחלטת בית המשפט בבקשתו הנ"ל.
לצורך הבקשה הנ"ל יידרש הצד הנפגע לתשלום אגרה לבית המשפט והפקדת פקדון כספי שערכם נכון להיום הינם 1,000 ₪ לערך וכן יכול שיידרש אף להפקדת ערבות כספית נוספת, וככל שיעזר בעורך דין יישא אף בשכר טרחתו.
יצויין כי פסק הדין ההצהרתי הינו להליך העיקול ולתיק ההוצאה לפועל שממנו קיבל העיקול ואינו תופס לתיקים אחרים ועיקולים אחרים, ככל שיהיו מתיקי אותו חייב.


עם זאת יצויין כי הצגת פסק דין הצהרתי בתיק אחד יכול וישכנע את הזוכה או את ראש ההוצאה לפועל כי אין טעם בהליך העיקול והתעקשות הזוכה על ההליך על אף הצגת פסק הדין ההצהרתי כאמור יכול שתעלה לזוכה בהוצאות מיוחדות במידה ויגרור את הצד הנפגע להליך נוסף של פסק דין הצהרתי.

 

העמדת נאמן

 

מנהל לשכת הוצאה לפועל רשאי להעמיד אדם שהסכים לכך להיות נאמן על שמירת המיטלטלין המעוקלים, ואם היו בעלי-חיים - גם על הזנתם, ולמסור את המיטלטלין לידי המנהל לשכת הוצאה לפועל באופן, במועד ובמקום שיורה על כך בהודעה שתימסר לנאמ.  הוצאותיו ושכרו של הנאמן כאמור יהיו לפי המוסכם בינו לבין המנהל לשכת הוצאה לפועל, ובאין הסכם - כפי שיקבע רשם ההוצאה לפועל.
מנהל לשכת הוצאה לפועל רשאי להעמיד את החייב עצמו, אף אם לא הסכים לכך, נאמן על המיטלטלין, שיהא חייב בכל החובות לעיל, אך לא יהא זכאי לשכר, ולא להוצאות זולת לפי החלטת רשם ההוצאה לפועל.

 

מכירת המעוקלים

 

החוק בעניין מכירתם של המעוקלים קובע כי רשם ההוצאה לפועל יורה על מכירת מיטלטלין של החייב, בתום 14 ימים מיום הוצאתם ממקום הימצאם, אלא אם כן ציווה רשם ההוצאה לפועל או בית משפט מוסמך, לבקשתו של מי שעלול להיפגע מהמכירה , על השהיית המכירה לתקופה שיקבע  ובלבד שהשהיית מכירה בצו של רשם ההוצאה לפועל תהיה לתקופה שלא תעלה על 30 ימים.
הנסיון מלמד כי במרבית המקרים יועברו המיטלטלין למחסני ההוצאה לפועל ושם ימכרו במכירה פומבית בלא ידיעת החייב ובסכומים שאין בהם כדי לכסות את עלות הוצאתם מבית החייב.

 

עיקול מזומנים, שטרות ותכשיטים


לא אחת מבוצעים עיקולים של מזומנים או תכשיטים הנמצאים בסביבת עיקול המטלטלין. במקרה כזה יכול מבצע העיקול לרשום את דבר העיקול בדוח הביצוע, לרבות את סכום המזומנים שעוקלו ולהפקידם בקופת ההוצאה לפועל לזכות תיק ההוצאה לפועל, בתוך 24 שעות ממועד ביצוע העיקול.


עיקול מחשב
 
במעמד עיקול מחשב יינתן למחזיק במחשב הודעה בכתב כי עליו למחוק, תוך 10 ימים, כל

מידע המצוי במחשב. באם לא נכח החייב או המחזיק במחשב במעמד העיקול, ישאירו לחייב או למחזיק הודעה בכתב, כאמור, בחצרים שבהם בוצע העיקול.
המחשב לא יוצא מחצרי החייב או מחצרי הצד השלישי המחזיק בו, אלא לאחר שחלפו 10 ימים מיום הטלת העיקול על המחשב.

ביטול עיקול

לחייב הזכות להגיש בקשה לביטול העיקול שהוטל ע"י הזוכה. החייב ימציא, בתוך שלושה
ימים ממועד הגשת הבקשה העתק ממנה לזוכה או לבא כוחו בדואר רשום עם אישור מסירה,
אלא אם כן דחה רשם ההוצאה לפועל את הבקשה לאחר שעיין בה.

לזוכה הזכות להגיש תגובתו לבקשה תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו, ורשאי רשם ההוצאה לפועל לזמן את הצדדים לדיון בבקשה. באם  לא הגיש הזוכה תגובה כאמור, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על ביטול העיקול כמבוקש.

מיטלטלין הפטורים מעיקול


שווי המיטלטלין הפטורים מעיקול לפי סעיף 22 (א)(4) לחוק (מטלטלין המשמשים לפרנסת החייב ומשפחתו) הוא בסך 1,300 שקלים חדשים ואם היו מכונות, בסך כולל של 5,000 שקלים חדשים.
שווי המוערך של המיטלטלין הפטורים מעיקול לפי סעיף 22 (א)(8) לחוק (כל סוג של מטלטלין) אינו עולה על סכום של 150 שקלים חדשים.


“שווי מוערך של מיטלטלין" - שוויים המוערך במכירה מרצון ממוכר מרצון לקונה מרצון.


בעניין זה חשוב לדעת כי מרבית החייבים אינם מבצעים מהלכי התנגדות לעיקולי מטלטלין בטענה כי אין למטלטלין כל שווי ממשי לזוכה וכי תמורתם או שאינה עולה על התמורה המינימלית הקבועה בתקנות א שאין במימוש המטלטלין כל סיכוי להפחתה כלשהי מסכום החוב בתיק ההוצל"פ, אלא הצקה בלבד לחייב.


מכירת מיטלטלין המעוקלים בעיקול זמני
במקרים בהם הזוכה בתיק ההוצאה לפועל כבר הטיל עיקולים זמניים במסגרת תיק התביעה שנוהל כנגד החייב 381 ו-382 לתקנות סדר הדין האזרחי, לא יוצאו המיטלטלין הללו למכירה אלא לאחר שהומצאה אזהרה לחייב וחלף המועד הנקוב בה להגשת התנגדות.

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד