עיקולי צד ג'

הטלת עיקול בידי צד שלישי
רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או על עיקול נכס מסויים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי.

עיקול כלל נכסי החייב
צו-עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב יחול על נכסי החייב הנמצאים בידי הצד השלישי ביום המצאת הצו או שיגיעו לידו תוך שלושה חדשים מאותו יום.

משנמסר הצו לצד השלישי, עליו להגיש למנהל לשכת הוצאה לפועל תוך עשרה ימים מהמצאת הצו הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בידו ביום המצאת הצו או שלפי ידיעתו יגיעו לידו תוך שלושה חדשים מאותו יום.

באם הגיע לידי הצד השלישי נכס מנכסי החייב תוך שלשה חדשים מהמצאת הצו, עליו להודיע על כך למנהל לשכת הוצאה לפועל תוך עשרה ימים מהיום שהנכס הגיע לידו.

עיקול נכס מסויים
באם נמסר לצד שלישי צו-עיקול על נכס מסויים של החייב, עליו להגיש למנהל לשכת הוצאה לפועל תוך עשרה ימים מיום המצאת הצו הודעה בדבר הימצאו של אותו נכס בידו, ואם לא היה בידו, כולו או מקצתו,  עליו לפרש זאת בהודעתו.
 שבו הגיעה הודעה על צו העיקול מהגוף השלישי.

עיקול מתחדש בתיק מזונות
חוב הנובע מפסק דין מזונות שלא משולם והמגיעים מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו, רשאי רשם ההוצאה לפועל -
(1) לצוות על עיקול חלק המזונות ממשכורתו של החייב המוחזקת בידי מעסיקו, באופן מתחדש מדי חודש וזאת עד לתקופה של שנה.

דינו של צד שלישי שלא הגיש הודעה
צד שלישי שקיבל לידיו עיקול כאמור לעיל שלא הגיש הודעת תשובה או שהגיש הודעה שאינה שלמה או אינה נכונה, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לפי בקשת הזוכה, להזמין את הצד השלישי לחקירה ואף לחייבו בחובו של החייב.

מסירת נכסים מעוקלים
הצד השלישי חייב למסור לידי ההוצאה לפועל את הנכסים המעוקלים במועד ובמקום שיקבע רשם ההוצאה לפועל ואם היו הנכסים חובות המגיעים ממנו לחייב - עליו לשלמם להוצאה לפועל בהגיע זמן-פרעונם ואם היה הדבר כרוך בהוצאות, ישולמו לו ההוצאות הסבירות לפי נסיבות העניין.

חיוב של צד שלישי
כאמור צד שלישי אשר ללא הצדק סביר לא עשה כמצוות צו העיקול, או הוציא מידו נכס או שילם חוב שלא כדין ביודעו שיש עליו צו-עיקול בידי צד שלישי, רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייבו בתשלום החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב, ובלבד שחיוב זה לא יעלה על שווי הנכס הנדון או על סכום החוב הנדון.
 
נכסים שאינם ניתנים לעיקול בידי צד שלישי
וזוהי רשימה עיקרית של נכסים שאין מעקלים אותם בידי צד שלישי ושצו-עיקול אינו תופס בהם:


(1) נכס שאינו ניתן לעיקול בהתאם להוראות עיקולי מטלטלין כפי שנכתב לעיל.


(2) מזונות המגיעים מן הצד השלישי לחייב על פי פסק-דין או על פי הסכם שאושר על-ידי בית-משפט.


(3) כספים המגיעים לחייב שאינו עובד בשכר - כדי סכום שכר העבודה הפטור מעיקול.


(4) כספים המגיעים לחייב שהינו קיבוץ, כדי מכפלת הסכום של שכר העבודה הפטור מעיקול במספר החברים, אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל דרך חישוב אחרת, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ובין היתר לאחר שהביא בחשבון את משכורות החברים שאינם עובדים בקיבוץ.


(5) כספים המגיעים לחייב ממשרד הבינוי והשיכון כמענק השתתפות בשכר דירה.

ביטול צו עיקול בידי צד שלישי
במידה והודיע הצד השלישי, שאין בידו נכסים של החייב ושלפי ידיעתו לא יגיעו לידו נכסים לאחר מתן הודעתו, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לאחר שאימת את ההודעה, לבטל את העיקול בידי צד שלישי.

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד