עיקולי ומכירת מקרקעין

הטלת עיקול מקרקעין


רשם הוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מקרקעי החייב הרשומים על שמו וכן על עיקול זכויות החייב במקרקעין הנובעות מרישום הערת אזהרה עליהם לטובתו.

בית המשפט רשאי, לבקשת הזוכה ולאחר ששוכנע שמקרקעין שאינם רשומים על שם החייב הם של החייב, להצהיר על כך ולצוות על עיקולם, על אף שאינם רשומים בשם החייב.

במידה וציווה רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט על עיקול מקרקעין, יוטל העיקול על ידי רישומו בפנקסי המקרקעין, ומשנרשם וכל עוד לא בוטל, לא תיעשה ולא תירשם באותם מקרקעין כל פעולה מרצון - למעט פדיון משכנתה - אלא בהיתר מאת בית המשפט.

מכירת מקרקעין שעוקלו


באם עברו שלושים יום מיום רישום העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לפי בקשתו של הזוכה, לצוות על מכירתם של המעוקלים.

 

רישום זכות במקרקעין שעוקלו במקרה של אי מכירתם


באם לא הוגשה במועד שנקבע בתקנות כל הצעת-קניה, או שהוגשה הצעת-קניה במחיר ירוד, או שרשם ההוצאה לפועל לא ראה סיכוי סביר לביצוע פסק-הדין בדרך אחרת, רשאי הוא לצוות על מסירת החזקה במקרקעין המעוקלים או על רישום שכירות או משכנתה או שתיהן כאחת באותם מקרקעין, בתנאים שקבע, לשם פרעון החוב הפסוק, כולו או מקצתו.

משמעות הדבר כי רשם ההוצאה לפועל יכול לקבוע דרכים יצירתיות לקבלת תמורה מהמקרקעין שעוקלו והיכולים להפחית החוב בתיק ההוצאה לפועל.

 

הגנת דירת המגורים


מקרקעין שעוקלו והמשמשים, כולם או מקצתם, דירת-מגורים לחייב, לא יהיה רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מכירת המקרקעין ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו מהמקרקעין, אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר, או שיש לו ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר או שהועמד לרשותם סידור חלוף.

רשם ההוצאה לפועל לא יורה על פינוי אלא לאחר שהצדדים הוזמנו לדיון לפניו בהזמנה שהומצאה להם בהמצאה מלאה שבה יצוין כי החייב רשאי לבקש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת המקרקעין ופינוים כדי למנות לעצמו עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי.


רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת.
הפסיקה לעת עתה בעניין דיור חלופי לחייב ובני משפחתו מלמדת על מגמות שונות. חלק מרשמי ההוצאה לפועל יקפידו על דירה חלופי בסביבת מגורי המקרקעין הנמכרים אף אם בדיירות מוגנת בלבד הנחשבת לזולה באופן ממשי מדירה דומה בבעלות פרטית.


במקרים אחרים נרשמו החלטות בהן זכו החייב ובני משפחתו לדיור חלופי בדרך של תשלום שכירות של דירה הדומה לדירה הנמכרת, וזאת לתקופה מינימאלית ובלתי סבירה של 6 חודשים.
חשיבות גדולה מדגיש המחוקק לשכירת החייב שירותיו של עורך דין במקרה כה דרמטי של מכירת דירתו של החייב, וזאת מן הטעם הברור.

טענות צד שלישי כנגד המקרקעין המעוקלים
היה צד שלישי מחזיק במקרקעין המעוקלים או בחלק מהם והוכיח להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל כי הוא זכאי להחזיק באותם מקרקעין או באותו חלק, רשאי רשם ההוצאה לפועל להשהות את הפינוי, כל עוד לא הושלם, לתקופה שיקבע, כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית-המשפט לפסק דין הצהרתי במקרקעין ולקבל שם צו-עיכוב.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להתנות את ההשהיה במתן ערובה להנחת דעתו על ידי הצד השלישי.

מכירת דירת מגורים ממושכנת

ביצוע משכנתה על דירת מגורים המשמשת למגורים של החייב יחיד או למימוש משכון על זכויות לגבי דירת מגורים שכזו תוגש ללשכת ההוצאה לפועל רק אם חלפו שישה חודשים מהמועד כמפורט להלן:

 

(1) אם נקבע בהסכם ההלוואה המובטח במשכנתה כי החוב ייפרע בתשלומים - ממועד  התשלום הראשון שלא שולם בידי החייב, והתשלום האמור לא שולם עד תום ששת  החודשים מיום הפרת תשלומי המשכנתא במועדם.
 לענין זה תשלום ששולם בתוך ששת החודשים האמורים ייזקף על חשבון התשלום  הראשון שלא שולם בידי החייב.


(2) אם לא נקבע בהסכם ההלוואה המובטח במשכנתה כי החוב ייפרע בתשלומים - מהמועד  שבו היה על החייב לפרוע את החוב שלהבטחת פירעונו נרשמה המשכנתה, והחוב לא נפרע  במלואו עד תום ששת החודשים האמורים.

 

(3) החייב רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל, בתוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה כאמור  על רצונו למכור בעצמו את דירת המגורים, לצורך פירעון מלוא חוב ההלוואה. באם   הודיע החייב כאמור, יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכי ביצוע המשכנתה לתקופה  של 90 ימים מיום קבלת ההודעה, ובלבד שהחייב הבטיח את פירעון מלוא חוב ההלוואה  מהתמורה שתתקבל בעת המכירה, לפי הוראות רשם ההוצאה לפועל. לא תימכר דירת  מגורים לפי פסקה זו אלא לאחר שרשם ההוצאה לפועל אישר את המכירה.

על אף האמור לעיל יכול הזוכה להגיש בקשה לביצוע מיידי של משכנתה על מלוא חוב ההלוואה, בכל אחד מהמקרים האלה:

(א) לזוכה הוכחה כי החייב עזב או עומד לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת בלי לפרוע את  חובו.  לענין זה, חזקה שהחייב עזב את הארץ לתקופה ממושכת אם יצא מהארץ לתקופה  העולה על שלושה חודשים ולא פרע את התשלומים המגיעים ממנו.

(ב) החייב הונה או בכוונתו להונות את נושיו.


(ג) בבעלות החייב או בבעלות משותפת של החייב ושל בן משפחתו הגר עמו דירה אחרת  היכולה לשמש למגורים.

(ד) מונה כונס נכסים לדירת המגורים או ניתן צו כינוס של כלל נכסי החייב, בהליך אחר, לפי       כל דין.


 

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד