עיכוב יציאה מן הארץ

באם יש לזוכה יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ של החייב ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו


ואולם אם נתן רשם ההוצאה לפועל צו תשלומים והחייב מקיים את הוראות הצו, לא יצווה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב יציאתו של החייב, אלא אם כן שוכנע כי יציאתו של החייב מן הארץ עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין.

באם סירב החייב להפקיד דרכונו או תעודת-המסע כאמור, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על מעצרו עד להפקדתם, ובלבד שהחייב לא ייעצר משום כך ליותר משבעה ימים.
רשם ההוצאה לפועל רשאי כחלופה למתן צו עיכוב היציאה , להתנות את יציאת החייב מן הארץ במתן ערובה להנחת דעתו כדי להבטיח את ביצוע פסק-הדין או תשלום החוב בתיק ההוצאה לפועל.

ביטול הצו
רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את צו עיכוב היציאה שנתן, מיוזמתו או על פי בקשת החייב לביטול הצו, אם מצא כי יציאתו של החייב מהארץ היא למטרה מוצדקת. לצורך כך רשאי רשם ההוצאה לפועל להתנות את הביטול במתן ערובה כספית.

באם בוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטול הצו, הודעה על כך למשטרת ישראל, וכן תשלח הודעה על ביטול הצו לחייב ולזוכה.

 

פרקים נוספים בהליכים נגד החייב:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד