בקשה לצו תשלומים

חייב שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק במלואו או בשיעורים שנקבעו לו ונרשמו באזהרה שקיבל לידיו, יכול להגיש לרשם ההוצאה לפועל בתוך 20 יום מיום המצאת האזהרה, בקשה לתשלום החוב במועדים ובשיעורים שיציע בהתאם ליכולתו.

לבקשה זו יצרף החייב הצהרה מנומקת, הנתמכת במסמכים בדבר מצבו הכלכלי ובדבר יכולתו לשלם את החוב הפסוק. ההצהרה תכלול פרטים בדבר נכסיו, הכנסותיו והכנסות בן או בת זוגו, הכנסות ילדיו הקטינים הגרים עימו, ופרטים בדבר תאגידים שבשליטתו או בשליטתם, לרבות פרטי חשבונות הבנק שלו ושל בן זוגו הגר עמו, וכן כל פרט או מסמך שיראה כרלוונטי לצורך הסבר מצבו הכלכלי והכל בהתאם לטופס השאלון.


במעמד הבקשה לצו התשלומים יחתום החייב על כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים בדבר כתובתו, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, המצויים בידי כל גורם, לרבות בידי גוף ציבורי כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או בידי תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (בחוק זה - תאגיד בנקאי), וכן למסירת מידע ומסמכים בדבר מצבו הכלכלי של החייב, יציאותיו מישראל, כניסותיו לישראל, חובותיו וסך הוצאותיו, המצויים בידי כל גורם אשר ניתן לקבל ממנו מידע על פי דין
(להלן - כתב ויתור על סודיות).


חשוב לציין כי  לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה שלא צורפו לה הצהרה מנומקת הנתמכת במסמכים כאמור או שלא צורף לה כתב ויתור על סודיות כאמור.

(להלן-שאלון בחקירת יכולת).

מנהל לשכת הוצאה לפועל ישלח לזוכה הודעה על הגשת הבקשה בידי החייב. ההודעה תכלול תמצית של תוכן הבקשה.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשת החייב ולתת צו תשלומים, לאחר שבדק את יכולת החייב על יסוד העיון בבקשתו ובמסמכים שצורפו לה, וכן רשאי הוא להורות לחייב להמציא מסמכים נוספים לתמיכה בבקשתו, או להזמינו לחקירת יכולת במעמד הזוכה, או לדחות את בקשתו.

חשוב לציין כי על חייב אשר הגיש בקשה למתן צו תשלומים לשלם את החוב הפסוק במועדים ובשיעורים שהציע, עד להחלטת רשם ההוצאה לפועל בבקשתו וכל עוד לא החליט רשם ההוצאה לפועל אחרת.

במקרה בו הסכים הזוכה לבקשת החייב למתן צו תשלומים, יגיש את ההסכמה לאישור רשם ההוצאה לפועל שיהיה רשאי לאשרו או לדחותו.

חייב, שניתן לגביו צו תשלומים, וחל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו או שביקשם, יודיע על כך בכתב בהקדם האפשרי בנסיבות העניין לרשם ההוצאה לפועל, ובלבד שהשינוי אינו שינו של מה בכך או שינו סתמי. ראש  ההוצאה לפועל יתייחס לבקשה ויכול להיעתר לה או לבקש את תגובת הזוכה או לקבוע לחקירת יכולת בדיון בפניו.

:פרקים נוספים בחקירת יכולת

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד