הגשת הוכחות חוב כנגד החייב

על כל נושה של החייב המבקש לקחת חלק בהליך פשיטת הרגל של החייב ולקבל מעמד רשמי בהליך, להגיש הוכחת חוב לכונס הרשמי על גבי טופס שנקבע בתקנות ולצרף להוכחת החוב ל מסמך רלוונטי להוכחת חובו וזאת בתוך 6 חודשים מפרסום על צו הכינוס כנגד החייב.

חובות בני תביעה

(א) חוב וחבות קיימים או עתידים, ודאים או מותנים, החלים על החייב ביום     מתן צו הכינוס, או שיחולו עליו לפני הפטרו עקב התחייבות מלפני מתן הצו, יהיו   חובות בני תביעה בפשיטת רגל. חוב וחבות במטבע חוץ יחושבו לפי ערכם במטבע   ישראלי ביום מתן הצו.

 
(ב) כאמור, נושה רשאי להגיש תביעת חוב תוך ששה חודשים מיום מתן צו    הכינוס. הכונס הרשמי בתפקידו כנאמן על נכסי החייב, או הנאמן, רשאים,    מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב של נושה   לפרק זמן שיקבעו בהחלטתם, אם שוכנעו כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד   שנקבע.

 

סייגים

על אף האמור לעיל

 1. תביעות לדמי נזק בלתי קצובים שאינן נובעות מחוזה או מהבטחה, ודרישת   מזונות המגיעים על פי פסק דין וזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, אינן בנות   תביעה בפשיטת רגל.
 2. אדם שידע על מעשה שאפשר היה להשתמש בו להגשת בקשת פשיטת רגל נגד   החייב ביום שהוגשה הבקשה שעל פיה הוכרז פושט רגל, לא יוכל לתבוע מכוח צו   הכינוס כל חוב או חבות שחלו על החייב לאחר היום שבו נודע לו המעשה. (כאן   יצויין כי אין עומד הכונס הרשמי על סייג זה כדרך קבע).

הערכה
  (א) חוב או חבות שהם בני תביעה, אלא שמחמת היותם מותנים או מכל סיבה   אחרת אין ערכם קצוב ואין ערכם ברור – יעשה להם שומה הנאמן, והנפגע    מהשומה רשאי לערער לפני בית המשפט.
  
  (ב) ראה בית המשפט כי חוב או חבות אינם ניתנים לאומדן הוגן, רשאי הוא    להחליט כי אין זה חוב בר תביעה.
  
  (ג) ראה בית המשפט כי החוב או החבות ניתנים לאומדן הוגן, רשאי הוא להורות   כי שוויים יישום בפני בית המשפט וליתן את ההוראות הנחוצות לעניין זה,    והסכום שנקבע כך יהיה חוב בר-תביעה.

אשראי הדדי וקיזוז

 
(א) היו אשראי הדדי או חוב הדדי או עסקים הדדיים אחרים תלויים בין חייב שניתן עליו צו כינוס ובין הבא לתבוע חוב מכוח הצו, ייערך לפיהם חשבון על המגיע מכל צד למשנהו, הסכום המגיע מצד אחד יקוזז כנגד המגיע מהצד האחר ויתרת החשבון, ולא יותר, ייתבע או ישולם, לפי העניין. האמור לא יזכה אדם בקיזוז כנגד נכסי החייב אם בשעה שנתן אשראי לחייב ידע שהחייב עשה מעשה שאפשר היה להשתמש בו להגשת בקשת פשיטת רגל נגד החייב ביום שהוגשה בקשה שעל פיה הוכרז פושט רגל.

(ב) הקביעה מה הם העסקים הניתנים לקיזוז תיעשה לפי מצבם ביום שבו ניתן צו הכינוס.

ריבית או הצמדה עד לצו הכינוס 

 
כל חוב בסכום קבוע שאין לגביו הסכם לשלם ריבית או פיצוי אחר בשל פיגור  בתשלום, וביום מתן צו הכינוס כבר עבר זמן פרעונו והוא בר תביעה בפשיטת רגל, רשאי הנושה לתבוע עליו ריבית או הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית לתקופה שמזמן הפרעון שנקבע במסמך ועד לתאריך הצו, ואם לא נקבע במסמך זמן פרעון - לתקופה שמן היום שבו נמסרה הודעה לחייב ועד לתאריך הצו, ובלבד שבהודעה נאמר שידרשו ממנו ריבית או הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית כאמור.

 

חוב שפרעונו בעתיד
 

חוב שזמן פרעונו טרם הגיע ביום מתן צו הכינוס, רשאי הנושה לתבעו כאילו הוא  עומד לפרעון מיד, והוא זכאי לדיבידנדים בשווה לנושים האחרים בניכוי ריבית,  שתחושב מיום הכרזת הדיבידנדים ועד לזמן שבו היה החוב משתלם בתנאים   שלפיהם נוצר.

 

שוויון בתשלום חובות

תביעות שהוכרו בהתאם לפקודת פשיטת הרגל  ישולמו, בשיעור שווה לפי סכומים ובלי כל העדפה.

 

הוצאות ראשונות
 

הוצאות הניהול של נכסי פושט רגל, לרבות אגרות בית משפט, יהיו שעבוד ראשון על הנכסים, ואם לא שולמו בפועל לפני כל חוב יישמר סכום מספיק לשילומן מתוך הנכסים העומדים לחלוקה, בכפוף לכך ישולמו החובות המפורטים בסעיף הבא ללא דיחוי, כאשר יהיה בנכסי החייב כדי לשלמם.

 

חובות בדין קדימה
 

לחובות המפורטים להלן יהיה בחלוקת נכסיו של פושט רגל דין קדימה לכל שאר החובות לפי סדר עדיפות זה:

 1. שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, שמגיע לעובד וגמול תעסוקה כמשמעותו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007, שמגיע
  למשתקם כהגדתו בחוק האמור, בעד התקופה שלפני הגשתה של בקשת פשיטת הרגל, ובלבד שסך-כל השכר או גמול התעסוקה, לפי העניין שיש לו דין קדימה לא יעלה על 21,000 שקלים חדשים (סכום המשתנה  מעת  לעת).
   
 2. סכום שפושט הרגל ניכה במקור משכר העבודה על פי פקודת מס הכנסה ולא שילם לפקיד השומה.
   
 3. תשלומי חובה שהגיעו מאת פושט הרגל ביום שניתן צו הכינוס והוא נתחייב בהם, או שזמן פרעונם הגיע, תוך 12 החדשים שקדמו לאותו יום; "תשלומי חובה", לענין זה - מסים עירוניים, מסים של מועצות מקומיות ותרומות שהן בבחינת מסים המוטלות על פי פקודת העדות הדתיות.
   
 4. מסים המשתלמים לאוצר המדינה שנשומו והוטלו על פושט הרגל עד 31 בדצמבר האחרון שלפני יום מתן צו הכינוס וסך כולם אינו עולה על השומה של שנה אחת, ומסים אחרים המשתלמים לאוצר המדינה שפושט הרגל נתחייב בהם, או שזמן פרעונם הגיע, במשך 12 החדשים שקדמו לאותו יום;
   
 5. דמי שכירות של שנה אחת, לכל היותר, שלפני יום מתן ההכרזה, המגיעים למשכיר בעד בתים וקרקעות ששכר פושט הרגל.
   
 6. כל כסף המגיע בעד פיגורים במילוי צווי מזונות שבית משפט מוסמך נתנם או מוציאם לפועל.
   
 7. בית המשפט רשאי, אם מטעמים מיוחדים שיירשמו מצא זאת לצודק בנסיבות הענין, להורות שלא לתת עדיפות לחובות מסויימים ולשיקול דעתו.

דין הנפטר כחדל פרעון
 

מי שנפטר כשהוא חדל-פרעון יראוהו כאילו היה פושט רגל, ולענין זה יבוא יום פטירתו במקום יום מתן צו הכינוס.

 

דין שותפים פושטי רגל
 

א. הנכסים המשותפים של שותפים ישמשו תחילה לתשלום חובותיהם המשותפים, והנכסים הנפרדים של כל שותף ישמשו תחילה לתשלום חובותיו הנפרדים.
ב. היתה יתרה בנכסים נפרדים, ינהגו בה כאילו היתה חלק מהנכסים המשותפים; היתה יתרה בנכסים המשותפים, ינהגו בה כאילו היתה חלק מנכסיו של כל שותף לפי מידת זכותו וזיקתו בנכסים המשותפים.
ג. במקום שאין נכסים משותפים ואין שותף כשר-פרעון שאפשר לתבעו, יוכלו הנושים מן הנכסים המשותפים לתבוע מנכסיו של כל שותף נפרד ולקבל מתוכו דיבידנדים, בשיעור שווה עם כל נושה מן הנכסים הנפרדים; אולם אם אחריותו של שותף היא מוגבלת לא ירחיבו הוראות סעיף זה את אחריותו לשלם את חובות השותפות מנכסיו הנפרדים.

 

ריבית או הצמדה מיום צו הכינוס
 

הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבוע כי על כל החובות שנתבעו בפשיטת רגל יתווספו - החל מיום צו הכינוס ועד לתשלומם בפועל - ריבית או הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית.
יצויין כי בהתנהלות רגילה ומקובלת לא יתווספו ריבית ו/או הפרשי הצמדה.

 

סייג לתביעות בני זוג

 
(א) אשה נשואה שהוכרזה פושטת רגל, כל כסף שהלווה לה בעלה וכל נכס שהפקיד בידה, לצורך עסקה, לא יוכל בעלה לתבוע בשלהם דיבידנד בחזקת נושה אלא לאחר שסופקו תביעות נושיה האחרים בשל תמורה בת-ערך שניתנה בכסף או בשווה כסף.
(ב) אשה שהוכרז בעלה פושט רגל, כל כסף שהלוותה לו וכל נכס שהפקידה בידו, לצורך עסק המתנהל בידו, או באופן אחר, ייראו כנכסיו, והיא לא תוכל לתבוע בשלהם דיבידנד בחזקת נושה אלא לאחר שסופקו תביעות נושיו האחרים בשל תמורה בת-ערך שניתנה בכסף או בשווה כסף.

מתן החלטה
  
א. משנתמנה נאמן יעביר לו הכונס הרשמי את כל תביעות החוב שהגיעו לידו בצירוף רשימה שלהן.

ב. הנאמן יבדוק כל תביעת חוב ועל מה היא מסתמכת ויחליט אם לאשרה כולה או חלקה, לדחותה או לדרוש ראיות נוספות לה. תוך תשעים ימים מיום שהתביעה הגיעה לידיו חייב הנאמן להמציא לנושה החלטתו המנומקת.

ג. הכונס הרשמי רשאי להאריך את המועד האמור.
ד. הגבלת הזמן של 90 יום אינה חלה על הכונס הרשמי בשמשו כנאמן.

 

ביטול תביעה או הפחתתה

 
א. מצא הנאמן שתביעת חוב אושרה שלא כיאות, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הנאמן ואחרי הודעה לנושה התובע, לבטל את התביעה או להפחית את סכומה.
ב. נמנע הנאמן מלהגיש לבית המשפט בקשה כאמור, רשאי החייב, או כל נושה, או הכונס הרשמי, לבקש מבית המשפט לבטל תביעה שאושרה שלא כיאות או להפחית את סכומה.

 

ערעור נושה

 
א. נושה רשאי לערער לבית המשפט על החלטת הנאמן בענין תביעת החוב שהגיש. הערעור יוגש תוך ארבעים וחמישה ימים מהמצאת ההחלטה לנושה.
ב. תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצא לו עותק מכתב הערעור יגיש הנאמן לבית המשפט את תביעת החוב ואת נימוקי החלטתו.
ג. בית המשפט רשאי לדחות את הערעור או לשנות את החלטת הנאמן או ליתן החלטה אחרת במקומה.
ד. בתום הדיון בערעור יחזיר בית המשפט את תביעת החוב לנאמן, זולת אם החליט לדחותה לחלוטין.

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד