הגבלות אחרות וחדשות

בתיקון תשס"ט שפורסם ברשומות בספטמבר 2008 הוטלו הגבלות חדשות ויוצאות דופן על חייבים בהוצאה לפועל המשתמטים מתשלום החוב. הגבלות אלו טרם עמדו, בעת כתיבת ספר זה, במבחן בג"צ אך נכנסו לתוקפם ומופעלים בהוצאות לפועל השונות מזה מספר חודשים תוך שהן מטילות אימה על החייבים ומביאות לא מעט מהחייבים לפעול בתיקיהם ולפנות בהליכים שונים לסיום חובותיהם.

ננסה לבחון הגבלות אלה ומשמעותם.

הטלת ההגבלות על חייב


באם שוכנע ראש ההוצאה לפועל כי החייב עומד בתנאים למתן ההגבלות, וכפי שנבהיר להלן, ובאם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב, ככל הנדרש, רשאי הוא להטיל על החייב הגבלה כמפורט להלן, אחת או יותר, מיוזמתו או על פי בקשת זוכה, לתקופה ובתנאים שיקבע:

(1) הגבלת החייב מקבלת דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952,  מלהחזיק דרכון או תעודת מעבר כאמור או מלהאריך את תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים  לצורך שיבה לישראל.
 הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל חיונית מטעמי  בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.

(2) עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ. גם במקרה זה לא תוטל הגבלה זו אם שוכנע רשם  ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל חיונית מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה  התלוי בו.

(3) הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.

(4) הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב (אשראי). לעניין זה, דין הגבלה כדין  סיום חוזה. הודעה על כך תינתן למנפיק בדרך שתיקבע, ויראו במועד קבלת   ההודעה את מועד סיום החוזה.

(5) הגבלת החייב מלייסד תאגיד (חברה) או מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או  בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, ואם השתתף החייב בייסוד תאגיד או  היה בעל עניין בתאגיד – יינתנו הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד.


(6) הגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה.  הגבלה זו הינה מההגבלות  החמורות ביותר מבין ההגבלות באשר היא מהווה פגיעה ברורה ובלתי נתפסת בחופש  התנועה של אדם. לאור זאת ציין המחוקק כי הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם  ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו  לשלם את החוב, או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה  התלוי בו. לעניין זה יראו את מי שהוטלה עליו הגבלה מלהחזיק רישיון נהיגה כמי  שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי-תשלום אגרה.

תנאים להטלת הגבלות


הגבלות כאמור לעיל לא יוטלו אלא בהתקיים אחד מתנאים אלה:
(1)  החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל על פי צו הבאה או בא לפניו בדרך אחרת והוכח  לרשם ההוצאה לפועל כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר  לאי-התשלום, ובלבד שהחוב הפסוק או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 500 שקלים  חדשים.


(2)  החוב הפסוק נובע ממזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו, למעט חוב  מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות.


(3)  החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו בחוק, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

 

       (א) חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב   הפסוק  או החובות הפסוקים במצטבר עולים על 2,500 שקלים חדשים.


      (ב)  חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, והחוב הפסוק או   החובות הפסוקים במצטבר עולים על 500 שקלים חדשים.

 

התראה בדבר הגבלה


(א) לא תיכנס אף אחת מההגבלות החדשות הנ"ל לתוקף אלא לאחר שמנהל ההוצאה לפועל  שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאת ההתראה.


(ב)  בהתראה יצוין כי רשם ההוצאה לפועל הטיל על החייב הגבלה וכי היא תיכנס לתוקף  בתום 30 ימים מיום המצאתה, אלא אם כן ייפרע החוב, או שהחייב יתייצב לחקירת  יכולת בלשכת ההוצאה לפועל וישכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת  המשתמט מתשלום חובותיו, או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל. לעניין  זה, "לשכת ההוצאה לפועל" - לשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל התיק או לשכת  ההוצאה לפועל שליד בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של החייב.


(ג)  על אף האמור לעיל לא יהיה צורך במתן התראה באם ההגבלה ניתנה בפניו של החייב  בעת חקירה וההגבלה תיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הטלת ההגבלה, אלא אם כן  ייפרע החוב או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל.


ביטול הגבלה


(א)  נפרע החוב, תבוטל ההגבלה שהוטלה על החייב.

 

(ב)  רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא  להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.


(ג)  רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו  תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר ראש ההוצאה  לפועל.


(ד) באם בוטלה הגבלה כאמור, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטילה מחדש, מיוזמתו או  לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם.
 הגבלה שהוטלה מחדש תיכנס לתוקף בלא צורך במשלוח התראה.


(ה) בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות  מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר, לפי העניין, וכן תשלח הודעה על כך  לחייב ולזוכה.

פרקים נוספים בהליכים נגד החייב:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד