דמי חכירה

סעיף 3 להחלטה 1101 מתייחס לדמי החכירה שישלם בעל הזכויות למינהל, כאמור להלן:


3.1   "כתנאי לאישור תעסוקה לא חקלאית בהתאם להחלטה זו  ישלם בעל הזכויות  למינהל,  כלהלן:

 
3.1.1   כאשר קיימת תכנית מאושרת המתירה שימוש לתעסוקה לא חקלאית:

 
3.1.1.1  אם חובת תשלום היטל ההשבחה איננה חלה על בעל הזכויות בנחלה – דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית. המינהל ישא בחלף היטל השבחה".(1101)
 

שווי הקרקע ייקבע בשומה פרטנית. המינהל מתחייב בסעיף זה להעביר 10% מן התקבולים שלו לרשות המקומית כחלף (תחליף) היטל השבחה בהתאם לאמור בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה -1965.
 

3.1.1.2  "אם חובת תשלום היטל ההשבחה חלה על בעל הזכויות בנחלה -  דמי חכירה מהוונים בשיעור של 46% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית. בעל הזכויות בנחלה ישא בהיטל השבחה".(1101)
   

במקרים בהם החוכר הינו בעל זכויות חכירה לדורות וחייב בהיטל השבחה, שיעור התשלום למינהל פוחת. הרשות המקומית דורשת תשלום של 50% מן ההשבחה מהחוכר, בגין פעילותו הלא חקלאית. כך יוצא, שהתשלום הכולל, לרשות ולמינהל הוא אף גבוה יותר מ 91% משווי הקרקע.

3.1.1.3  "אם שולמו בעבר דמי חכירה מהוונים בגין השימושים לתעסוקה לא חקלאית - בעל הזכויות בנחלה לא יידרש לשלם תשלום נוסף". (1101)

 
3.1.2   "בגין שימוש שהותר עפ"י אישור תקף לשימוש חורג, המוגבל בזמן, ישלם בעל הזכויות בנחלה דמי שימוש בשיעור של  5% לשנה משווי הקרקע המשמשת לתעסוקה לא חקלאית לכל תקופת ההיתר כאמור. המינהל ישא בחלף היטל השבחה". (1101)
 

שימוש חורג הינו שימוש המוגבל בזמן מעצם הגדרתו ולפיכך שיעור התשלום למינהל נקבע לכל שנה ושנה. המינהל מתחייב להעביר שיעור של 10% מתקבוליו לרשות המקומית כחלף היטל השבחה (סעיף 21 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -1965). אין התייחסות בסעיף זה למצב בו על החוכר חלה חבות בהיטל השבחה. במקרים כאלה, בנוסף לשיעור תשלום של 5% למינהל, יידרש החוכר לשלם גם היטל השבחה בשיעור 50% מן ההשבחה שנוצרה בגין השימוש החורג.


3.2  "הנחות אזורי עדיפות לאומית לא יחולו על התשלומים המפורטים בסעיף 3.1 לעיל, למעט תשלום דמי חכירה מהוונים עבור מבני קיט כפרי". (1101)
 

כאמור, לא יינתנו הנחות על התשלומים לעיל באזור עדיפות לאומית וזאת על מנת ליצור אי כדאיות כלכלית במבני התעסוקה הלא חקלאית במושבים לצורך חיזוק שימושי התעסוקה במרכזי הערים.

פרקים נוספים בהחלטה 1101:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד