בקשה לפשיטת הרגל ע"י נושה

נושה שהשיג נגד חייב פסק דין חלוט לתשלום סכום כסף ,והוצאתו לפועל לא עוכבה כדין וזאת לרבות צו חלוט, ולרבות שטר חליפין, שטר חוב ושיק שהוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל לפי סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, ובמידה כאמור ולא הגיש החייב התנגדות לביצועם או שהתנגדותו נדחתה בפסק דין חלוט או בהחלטה חלוטה, זכאי הוא לבקש להמציא לחייב בישראל, או ברשות בית המשפט בחוץ לארץ, התראת פשיטת רגל .

תכנה של התראת פשיטת רגל

 
(א) בהתראת פשיטת רגל יידרש החייב לשלם את החוב הפסוק בהתאם להוראות פסק דין חלוט, או להבטיחו או להתפשר עליו להנחת דעת הנושה או דעת בית המשפט, ויפורשו התוצאות של הפרת הנדרש בה.
(ב) התראת פשיטת רגל תהיה בטופס שנקבע ותומצא בדרך שנקבעה (ראה טופס בדוגמאות הטפסים)|
(ג) בהתראת פשיטת רגל אפשר לציין מורשה שיפעל מטעם הנושה לענין תשלום או דבר אחר שנדרש למסור לנושה או לעשות להנחת דעתו.
(ד) לא יראו התראה כנטולת תוקף מחמת זאת בלבד שהנקוב בה כסכום מגיע עולה על הסכום המגיע למעשה, אלא אם תוך הזמן הניתן לתשלום הודיע החייב לנושה שהוא חולק על תקפות ההתראה על סמך הטעות האמורה, אולם אם החייב לא הודיע כך לנושה יראו כאילו מילא אחרי התראת פשיטת הרגל.

 

בקשה להמצאת התראה

 
בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל לחייב תוגש לבית המשפט בשני עותקים (ראה טופס בדוגמאות) . לבקשה יצורפו התראה לפי טופס 2 והעתק פסק הדין החלוט לתשלום החוב הנתבע.

 

המועד להמצאה

 
ההתראה תומצא לחייב בידי פקיד בית המשפט או בידי הנושה או בא כוחו, תוך חודש ימים מיום שאישר בית המשפט את המצאתה.

התנגדות להתראה
 

לפני תום המועד שנקבע בהתראה לתשלום החוב, רשאי החייב להגיש לבית המשפט התנגדות להתראה ההתנגדות תוגש לפי טופס 3 (ראה טפסים בדוגמאות) ותאומת בתצהיר. בית המשפט ידון בהתראה בנוכחות הצדדים.
כל עוד לא החליט בית המשפט בהתנגדות, לא יהיה באי-מילוי אחר דרישת ההתראה, מעשה פשיטת רגל.

בקשת נושה לפשיטת רגל

 
א. בקשת פשיטת רגל של נושה תוגש לבית המשפט לפי טופס 6 (ראה טפסים בדוגמאות|)
ב. בקשת נושה לא תתקבל בבית המשפט אלא אם כן צורף לה אישורו של הכונס הרשמי בדבר קבלת העתק הבקשה על צירופיה וכן אישור על הפקדת הפיקדון.
ג. בקשת נושה להכריז על חייב כפושט רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מהסכום הקבוע בפקודה, תאומת בתצהיר, ואם ניתנה תגובת הכונס הרשמי, תצורף אף היא לבקשה.

 

מועד הבירור


בקשת נושה תתברר כעבור שמונה ימים מיום המצאתה לחייב, ואולם רשאי בית המשפט לבררה לפני כן, בתנאים שיקבע, אם נעשה מעשה פשיטת רגל בנסיבות האמורות בסעיף 5(2) או (4) לפקודה או שקיימות נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות בירור מוקדם.

 

התנגדות החייב

 
חייב הרוצה להתנגד לבקשת הנושה יגיש לבית המשפט כתב התנגדות ערוך לפי טופס 7, (ראה בטפסים הדוגמאות) שיאומת בתצהיר, ויפרט בו את נימוקי ההתנגדות.

 

עילות לבקשת נושה

 
לא יוכל נושה להגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב אלא אם נתקיימו כל אלה:

  1. החוב שחב החייב לנושה המבקש, ואם היו המבקשים שני נושים או יותר - סך כל החובות שהוא חב להם, אינו פחות מ-80,602 שקלים חדשים (סכום המתעדכן מידי פעם). בית המשפט רשאי, לבקשת נושה ומטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר הגשת בקשת פשיטת רגל בשל חוב ששיעורו נמוך מסך זה.
     
  2. החוב הוא סכום קצוב בכסף שיש לשלמו מיד או בזמן עתיד קבוע.
     
  3. מעשה פשיטת הרגל שעליו מסתמכת הבקשה אירע תוך שלושה חדשים לפני הגשתה.
     
  4. מקום מושבו של החייב הוא בישראל, או שתוך שנה לפני הגשת הבקשה גר כרגיל בישראל או היה לו בה בית מגורים או מקום עסקים או שניהל עסקים בישראל בעצמו או על ידי מורשה או מנהל או היה חבר בחבר-בני-אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל על ידי שותף או שותפים או מורשה או מנהל.

בקשת נושה מובטח

 
מבקש שהינו נושה מובטח, יציין בבקשתו שהוא מוכן לוותר על ערובתו לטובת הנושים אם יוכרז החייב פושט רגל, או יתן אומדן שוויה של הערובה. אין הוא חייב כמובן לוותר על זכותו המובטחת.

 

אימות והמצאה

 
בקשתו של נושה תאומת בתצהיר, שלו עצמו או של אדם אחר מטעמו היודע את העובדות, והיא תומצא כאמור לבית המשפט, לכונס הנכסים הרשמי ולחייב.

 

ראיות נחוצות

 
בית המשפט בדונו בבקשת הנושה ידרוש ראיות לחובו של הנושה המבקש, להמצאת הבקשה ולמעשה פשיטת הרגל או לאחד ממעשי פשיטת הרגל שנטענו בבקשה, ואם הניחו הראיות את דעתו רשאי הוא ליתן צו כינוס לפי הבקשה.

 

זכות להעיד את החייב

 
להוכחת הטענות שבבקשתו רשאי הנושה המבקש, בשעת הדיון בבקשה, לדרוש שיוצגו פנקסי החייב לפני בית המשפט ולהזמין את החייב עצמו להעיד ובכך להביא את בית המשפט להשתכנע כי עשה החייב מעשה פשיטת רגל או שמצבו מצדיק ניהול הליך זה כנגדו.
חקירת תוקף החוב ותמורתו
 

בית המשפט, בדונו בבקשת הנושה, רשאי לברר מה היתה התמורה לחוב פסוק, ואם היתה לפניו ראיה למרמה, לקנוניה או לעיוות דין, או שהוכח קיומו של חוב בר-תביעה מלבד החוב הפסוק, רשאי הוא לברר תקפותו של החוב הפסוק.

 

עילות לדחיית הבקשה

 
אם הראיות שהציג הנושה לא הניחו את דעת בית המשפט, או אם הראה החייב להנחת דעת בית המשפט שהוא יכול לשלם את חובותיו או שמטעם מספיק אחר אין ליתן צו, רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה או להורות על דיון במועד מאוחר יותר על מנת לוודא כי אכן שילם החייב את חובותיו.

 

דחייה או עיכוב בגלל ערעור

 
כשהמעשה שעליו מסתמכת בקשת הנושה הוא הפרת דרישה בהתראת פשיטת רגל לשלם חוב פסוק, להבטיחו או להתפשר עליו, רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה, או לעכב את הדיון בה, בשל ערעור תלוי ועומד על פסק הדין. את עיכוב הדיון יגיש החייב בתיק פשיטת הרגל שפתח הנושה כנגדו.

 

עיכוב הליכים מחמת הכחשה

 
במצב בו התייצב החייב לדיון בבקשת הנושה וכפר שהוא חייב חוב לנושה, בכלל או בסכום שיש בו להצדיק הגשת הבקשה נגדו, רשאי בית המשפט, במקום לדחות את הבקשה, לעכב את כל ההליכים בה לזמן הדרוש למשפט בדבר החוב, ורשאי הוא לדרוש שתינתן ערובה לתשלום כל חוב שיוכח נגד החייב לזכות המבקש במהלך המשפטי הרגיל והוצאות הוכחתו.

עוכבו הליכים, רשאי בית המשפט ליתן צו כינוס על סמך בקשתו של נושה אחר, אם ראה שמן הצדק לעשות כן מחמת ההשהיה הנגרמת בעיכוב ההליכים או מחמת סיבה אחרת, ומשעשה כן ידחה, בתנאים שייראו לו צודקים, את הבקשה שהליכיה עוכבו.

ניהול ההליכים לאחר מתן צו הכינוס

 
במידה ובקשת הנושה מתקבלת וניתן צו כינוס כנגד החייב ימשכו הליכי פשיטת הרגל בדרך כאילו והחייב עצמו הגיש הבקשה. על החייב חובה להגיש דין וחשבון, לשלם תשלום חודשי קבוע שנקבע במעמד הדיון וכן לדווח מידי חודש על מצב הכנסותיו והוצאותיו או כל שינוי מהותי.
 

במקרים בהם מסרב החייב לשתף פעולה או מנצל ההליך לרעה בזלזול בהליך וניצול עיכוב ההליכים והשקט שניתן לו בכך, יבוטל כנגדו צו עיכוב ההליכים ויפסיד בכך יתרון מהותי בעצם ניהול ההליך כנגדו.

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד