בקשה לפשיטת רגל ע"י החייב

בקשת חייב

 
בקשת פשיטת רגל של חייב תוגש לבית המשפט לפי טופס 4, (ראה בדוגמאות הטפסים) ותאומת בתצהיר ויצורפו אליה כאמור:

 1. טופס 4 (טופס בקשה) עם תמונת פספורט (ראה בדוגמאות הטפסים המצורפים להלן)
 2. טופס 5 -דין וחשבון אופן הסתבכות (ראה בדוגמאות הטפסים המצורפים להלן)
 3. כתב ויתור על סודיות
 4. כתב התחייבות החייב (ראה בדוגמאות הטפסים המצורפים להלן)
 5. דוחות מחשב מלשכת ההוצאה לפועל המפרטים רשימת חובותיו ודף כללי בכל תיק.
   
  1. צילום תעודת זהות עם ספח
  2. ייפוי כח לעורך הדין המטפל
  3. שלושה תלושי משכורת אחרונים
  4. חשבון עו"ש של החייב לשלושה חודשים אחרונים
  5. פרוטוקול חקירת יכולת אחרונה 
  6. הסכם גירושין (באם קיים)
    
   1. הסכם שכירות או נסח מקרקעין לנכסי החייב
   2. מסמכי ביטוח וחסכונות
   3. צילום רשיון רכב של החייב או שהינו מחזיק בו
   4. מסמכים רפואיים או כל מסמך החיוני לדעת החייב

מסירה לכונס והפקדת פקדון

 
על החייב למסור לכונס הרשמי העתק מהבקשה ומצרופיה כאמור לעיל וכן להפקיד בכונס הרשמי  פקדון בסך של 2,530 ₪ והמתעדכן מידי פעם.
לא תתקבל בקשת חייב בבית המשפט אלא אם כן צורפו לה אישורו של הכונס הרשמי בדבר קבלת העתק הבקשה על צירופיה ועל הפקדת הפקדון.
אין באמור בכדי לגרוע מזכותו של החייב לפנות מיוזמתו לבית המשפט בבקשה לקבלת צו כאמור, ובלבד שצירף לבקשתו אישור כי פנה לכונס הרשמי, אף אם לא ניתן אישורו וכן אישור בדבר הפקדת הפקדון.
באם נתן הכונס הרשמי לחייב הודעה על סירובו ליתן לו אישור כאמור, על החייב לצרף אותה ההודעה לבקשתו למתן צו כינוס ופתיחת ההליך על אף סירוב הכונס הרשמי

 

פרטים נוספים

 
הכונס הרשמי רשאי לדרוש מן החייב פרטים נוספים או משלימים וכן מסמכים העשויים לסייע לו בקביעת עמדתו ביחס לבקשה.

 

עילות לבקשת חייב

 
(א) לא יהיה חייב זכאי להגיש בקשת פשיטת רגל אלא אם נתקיימו אלה:

  1. חובותיו אינם פחותים מ-16,122 שקלים חדשים (סכום המתעדכן מפעם לפעם).
    
  2. צירף לבקשתו דין וחשבון (ראה בטפסים לדוגמא) המתייחס למועד הגשת הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת המס האחרונה וזו שקדמה לה, מאומת בתצהיר ובו -
   (א) פרטים בדבר נכסיו, לרבות מניות או זכויות אחרות בתאגיד
   (ב) פרטים בדבר הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, תוך ציון שמות נושיו, מענם והערובות שנתן להם.
   (ג) פרטים הידועים לו בדבר נכסיהם, הכנסותיהם, הוצאותיהם וחבויותיהם של בן-זוגו ושל ילדיו הקטינים או ילדיו הבגירים הגרים עימו, לרבות מניות או זכויות אחרות שלהם בתאגיד.
    
  3. צירף לבקשתו הרשאה בצורת כתב ויתור סודיות (ראה במסמכים לדוגמא) בכתב מטעמו לכונס הרשמי, ובה הסכמתו למסירת מידע או מסמכים לכונס הרשמי או למי שהוסמך לכך על ידו, בדבר נכסיו, הכנסותיו, הוצאותיו וחבויותיו, ובדבר פרטי חשבונות המתנהלים על שמו בידי תאגיד בנקאי, לרבות יחד עם כל אדם אחר, וכן בדבר פרטים אחרים הנוגעים למצבו הכלכלי והמצויים בידי כל אדם, לרבות בידי גוף ציבורי כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או בידי תאגיד בנקאי.

(ב) על החייב לפרש בבקשתו את הטענה שאיננו יכול לשלם את חובותיו וכן את יכולתו בסכום התשלום החודשי.

 

צו כינוס נכסים לבקשת חייב

 
בית המשפט רשאי ליתן צו כינוס בבקשת פשיטת רגל שהגיש חייב, אם צורף לה אישור מאת הכונס הרשמי כי מולאו התנאים הקבועים בחוק. אישור כזה ינתן לחייב או בא כוחו במעמד הגשת כל המסמכים הנדרשים ובמידה ועמד החייב בכל התנאים לעיל.
 

במקרים מיוחדים ומטעמו שיירשמו, רשאי בית המשפט, לאחר שמיעת עמדת הכונס הרשמי, ליתן צו כינוס לבקשת חייב אף ללא אישור הכונס הרשמי כאמור, ובלבד ששוכנע כי החייב פנה תחילה לכונס הרשמי.

 

עם קבלת צו הכינוס יעוכבו כאמור ההליכים כנגד החייב ובין היתר:

 

א. כל בית משפט או בית דין שהוכח לו כי נגד נתבע במשפט התלוי ועומד לפניו קיימת עתירת פשיטת רגל, רשאי לעכב את הליכי המשפט או להתנות את המשכם בתנאים שיראה וכך יעשה אם הוצג לו צו הכינוס.


ב. המצאת צו הכינוס תעשה לכלל הנושים וזאת אם חתם החייב על התחייבות לכך, וכך אף יודיע לכל תובע שבתיק התביעה המתנהל כנגדו, הוצג צו הכינוס.


ג.  על אף האמור לעיל -

 1. לא יעכב בית המשפט תובענה נגד פושט רגל אם הפטרו לא היה משמש בה הגנה;
   
 2. לא יעכב בית המשפט בעל משכנתה או נושה מובטח אחר בהפעלת תרופותיהם המשפטיות לענין הערובה שברשותם.

מועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל

  
(א)  באם החליט בית המשפט ליתן צו כינוס כנגד החייב, יקבע בהחלטתו מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל, שיתקיים לאחר תום ששה חודשים לפחות מיום מתן צו הכינוס על מנת לאפשר די זמן להגשת הוכחות חוב מטעם נושי החייב ועל מנת שיוכלו אלה לומר דברם בדיון החייב להכרזתו.

(ב) החייב, נושיו והכונס הרשמי יוזמנו לדיון בבקשת פשיטת הרגל.

פרסום צו כינוס ואסיפת נושים
 

הודעה על מתן צו כינוס - ואם הוחלט על כינוס אסיפת נושים, גם על מועד האסיפה - תפורסם ברשומות ובעיתון יומי. ההודעה תפרט את שם החייב, מענו ומשלח ידו, יום מתן הצו, בית המשפט שנתנו ותאריך הבקשה.

 

תשלומים עתיים ודין הכנסה של פושט רגל

 
(א) על פושט רגל לשלם לנאמן תשלומים עתיים, במועדים ובתנאים שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להקציב לפושט הרגל סכומים למחייתו ולמחיית התלויים בו, והכל מתוך משכורת, שכר או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה, ובלבד שהסכומים שיוותרו בידי פושט הרגל לא יפחתו מהסכום הפטור מעיקול ומתפיסה לפי חוק הגנת השכר.
 
(ב) לבקשת פושט הרגל או הנאמן רשאי בית המשפט לאשר לשלם לפושט הרגל מתוך הכספים המגיעים לנאמן, סכומים נוספים, כפי שייראה לו צודק.
 
(ג) היה פושט הרגל זכאי למשכורת, לשכר או להכנסה אחרת, ולא ציית לצו כאמור רשאי בית המשפט להורות למי שמשלם אותם לפושט הרגל, להעבירם ישירות לנאמן או לכונס הרשמי.

יתר ההליכים עד להפטר החייב יפורטו בהמשך פרק זה.

פרקים נוספים בניהול חובות בפשיטת רגל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד