בחינת אפשרויות הבנייה

כפי שבחנו בפרקים הקודמים, החלטות 979 ו-1101 מאפשרות לחוכר לבחור באם להצטרף להסדר תחתן, או להמשיך לפעול על פי ההחלטות הקיימות עד אז.
במצב הנוכחי וכל עוד לא בוצעה מכירת זכויות בנחלה אשר תחייב כניסה למסלול של תשלום למינהל כמפורט בהמשך, מינהל מקרקעי ישראל מתיר לבנות על שטח המגורים בנחלה 3 יחידות דיור בשני מבנים, ללא תשלום נוסף:
 

יחידת דיור ראשונה - בשטח של עד 160 מ"ר המיועדת למגורי מחזיק הנחלה.
יחידת דיור שנייה - בשטח של עד 160 מ"ר המיועדת למגורי דור המשך.
יחידת דיור שלישית - בשטח של עד 55 מ"ר במקרה שבו הוכח, להנחת דעת המינהל, כי בנחלה מתגוררים בפועל שלושה דורות של משפחת המתיישב, לרבות המתיישב ודור המשך ובתנאי שהדור המבוגר

 

היה המתיישב או עודנו בעל הזכויות המקורי של הנחלה והדור הצעיר מהווה משפחה.
 

רצף דורי זה מהווה לעתים קרובות בעיה, בעיקר במצב של חלוקת עיזבון בין יורשים או סכסוכים בן בני המשפחה.
 

במצב הנוכחי ללא ההסדר המוצע של החלטה 979 ידרוש המינהל בגין כל בנייה שמעבר לאמור לעיל (ובמידה והדבר אפשרי תיכנונית)  תשלום מלא, דהיינו 91% מערך הקרקע של התוספת במרכז הארץ

(באזור עדיפות לאומית ב' השיעור יורד ל-51% ובאזור עדיפות לאומית א' - 31%). במקרים בהם מקורה של תוספת הבנייה הוא בתכנית שנתאשרה לאחר הקצאת הקרקע למחזיק הנחלה והוא מחוייב בהיטל השבחה, התשלום פוחת לשיעור של 46% מערך הקרקע של תוספת הבנייה.
 

במסגרת הערכת המצב המשפטי ושווי הנחלה, ייבדק המצב הנוכחי של הנחלה, תוך בחינת המצב הסטטוטורי הפרטני, הכדאיות שבכניסה למסלול ההטבות והחבויות שתחת החלטות 979 ו- 1101 אל מול המסלול והמצב הקיים.

בחינת אפשרויות הבניה עפ" החלטה 979

תעסוקה לא חקלאית החלטה 1101

תנאים ליישום החלטה 979

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד