אפשרויות פיצול ובנייה "בעידן החדש"

מחזיק בנחלה, אשר יבחר שלא להכנס לאחד ממסלולי הבחירה בהחלטה 979, יוכל לפצל מגרש מתחום נחלתו במסגרת הוראותיה של הוראת אגף 62 של מינהל מקרקעי ישראל. הוראת אגף זו מאפשרת פיצול מגרש אחד בנחלה בתמורה ל-91% משווי המגרש המפוצל. פיצול זה מקזז יחידת דיור אחת ממספר יחידות הדיור המותרות (כאמור, 3 סה"כ).

 

לדוגמא:

 

 

 

 

 

 150 מ''ר

  

 91%

משווי

מגרש

 

 

חוכר, אשר יבחר בחלופה א' בהחלטה 979 (כאמור, תשלום של 3.75%), אם יבקש לפצל מגרש מנחלתו ישלים תשלום של 29.25% מן המגרש המפוצל עבור פיצולו של מגרש ומכירתו. פיצול זה גורע משטחי הבניה המותרים בחלופה זו.

 

לדוגמא:

 

 3.75% משווי
2.5 דונם  +

 

 500 מ''ר

 29.25% משווי מגרש

 

 

 

 

 

 

 

חוכר אשר בחר בחלופה ב' בהחלטה 979 (כאמור, תשלום של 33%) יוכל לפצל לכמה מגרשים שירצה, בכפוף לתכנית בניין עיר, ללא תשלום נוסף למינהל מקרקעי ישראל, כל עוד הוא מותיר בידיו מגרש מינימלי אחד עם יחידת דיור המשוייך לנחלה (לחלק החקלאי בה).

 

לדוגמא:

 

  33% משווי
2.5 דונם +

 500 מ''ר

 ללא

תשלום

 

 500 מ''ר

 ללא

תשלום

 
 

 משוייך לנחלה  

 500 מ''ר

 ללא

תשלום

 

 

יש להביא בחשבון שפיצול נחלה דורש לאשר תכנית מפורטת המחוייבת בתשלום היטל השבחה.

פרקים נוספים ביישום מעשי של החלטות המינהל

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד