איחוד תיקים

איחוד תיקי ההוצאה לפועל המתקיימים כנגד החייב בהוצאה לפועל הינה אחת האפשרויות העומדות בפני החייב לסיום חובותיו בהוצאה לפועל.

 

דרישות החוק לצורך קבלת אישור ההוצאה לפועל לאיחוד התיקים הינה לתשלום מינימום בסך 3% בכל חודש מסכום כלל חובותיו בתיקי ההוצאה לפועל.

 

ההגיון הכלכלי מלמד כי באם לחייב 100,000 ₪ חובות בסך כל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדו יחוייב הוא בסך של 3,000 ₪ בכל חודש ועד לפרעון כל חובותיו. בחובות שמעבר לסך הנ"ל יתקשו מרבית החייבים מלעמוד בתשלום החודשי הגבוה ויתכן כי יפנו להליך ה"מוגבל באמצעים" שבאמצעותו מאוחדים תיקי החייב כנגד תשלום חודשי הנגזר מחקירת יכולתו האישית של החייב וכנגד זאת מוטלות על החייב סנקציות נכבדות אשר לרוב ימנעו מהחייב מלסיים חובותיו בדרך זו.

נסקור הליך איחוד תיקים על ההליכים והתנאים שבהליך.

 בקשת איחוד תיקים

(א)        חייב רשאי, אם כן, לבקש איחודם של כל התיקים התלויים ועומדים נגדו.

(ב)        הנוסח של בקשת האיחוד תיקים, הינו כאמור בתקנות. ראה טופס בדוגמאות.

 

המשך הליכים שננקטו

(א)        בעת הגשת בקשת איחוד, לא ייפסקו ולא יושהו בשל כך ההליכים נגד החייב כל עוד לא ניתן צו לאיחוד תיקים על פי הבקשה.

(ב)        באם הוגשה בקשת איחוד או ניתן צו איחוד, לא ייפסקו ולא יושהו בשל כך ההליכים נגד חייב אחר בתיק מהתיקים התלויים ועומדים נגד החייב.

(ג)         על אף האמור לעיל רשאי רשם ההוצאה לפועל, לאחר שנתן הזדמנות לכל צד לטעון טענותיו, ומטעמים מיוחדים שיירשמו להורות בצו על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט נגד החייב לתקופה שלא תעלה על ששים יום, ולהתנותו בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו, וכן להורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, לרבות מינוי ממונה, ככל   שיראה לנכון.

 

עיכוב יציאה מן הארץ

אחת ההגבלות שהינה תנאי לבקשת האיחוד הינה עיכוב יציאה מן הארץ. במידה והוגשה בקשת איחוד, יורה רשם ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.

רשם ההוצאה לפועל יבטל צו עיכוב יציאה בהתקיים אחד מאלה:

(1)  החובות בתיקים התלויים ועומדים נגד החייב סולקו במלואם.

(2)  בקשת איחוד תיקים נדחתה.

(3)  כל הזוכים הסכימו לכך.

(4)  צו האיחוד בוטל.

על אף האמור בסעיפים קטנים רשאי רשם ההוצאה לפועל, על פי בקשה הנתמכת בתצהיר, שלא לתת צו עיכוב יציאה או לבטל צו לאחר שניתן, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובתנאים שיקבע, לרבות מתן ערובה להנחת דעתו וכן רשאי הוא ליתן צו עיכוב יציאה מחדש אם השתנו הנסיבות, או אם התנאים שקבע, כולם או מקצתם, לא קויימו.

 עיקול

הוגשה בקשת איחוד, רשאי רשם ההוצאה לפועל, ביוזמתו או על פי בקשה, לצוות על עיקול נכסי החייב וזאת על אף השהיית הליכי ההוצאה לפועל הנלוות לרוב בקשות האיחוד, וזאת כדי להימנע מסיכויי הברחת נכסים קודם לפרעון מלוא החוב.

תנאים לדיון בבקשת איחוד תיקים

לא תידון בקשת איחוד תיקים אלא אם כן החייב -

(1) צירף לבקשתו תצהיר הנתמך במסמכים הנדרשים בהתאם לדוגמאת הטפסים וחובת הגילוי להלן והמאמת את הפרטים הכלולים בה.

(2) עם הגשת הבקשה, שילם בלשכה שבה הגיש את בקשתו, סכום של 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדו.

(3) שילם סכום נוסף של 3% מהיתרה האמורה בפסקה (2), מדי חודש בחודשו, עד להחלטה בבקשת האיחוד - אלא אם כן קבע רשם ההוצאה לפועל אחרת, מטעמים שיירשמו.

לעניין זה, "חובות" - החוב הפסוק, האגרות, ההוצאות, ושכר עורך דין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד יום התשלום כאמור בפסקה (2).

חובת גילוי

החייב מחוייב לגלות בבקשתו את מלוא המידע על נכסיו במשך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרבות זכויות שבשלן הגיש תביעות משפטיות, ופירוט מלא של כל חובותיו ביום הגשת הבקשה, לרבות החובות שבשלם הוגשו נגדו תביעות משפטיות, אף אם הוא אינו מכיר בהם.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות לחייב בצו, להמציא תוך תקופה שיקבע, אישור מרשות ציבורית או מגוף כלכלי או מסחרי, ובו יפורטו הנכסים או החובות, כאמור לעיל, הרשומים אצלם על שם החייב או אישור שלא רשומים אצלם נכסים או חובות כאמור.

 

החלטה לענין איחוד תיקים

רשם ההוצאה לפועל רשאי, לאחר שנתן הזדמנות לכל אדם הנוגע בדבר לטעון טענותיו, להיעתר לבקשת האיחוד או לדחותה.

לפני שיתן החלטתו בבקשת האיחוד יקיים רשם ההוצאה לפועל חקירת יכולת של החייב, ובלבד שכל אדם הנוגע בדבר יהיה רשאי לחקור חקירה שכנגד כל אדם שנתן עדות בקשר ליכולתו של החייב לפרוע את חובותיו.

 

מבחן יכולת הפרעון

בהתאם להוראות החוק, לא יינתן צו איחוד אלא אם כן נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר חקירת היכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים, לרבות בכושר השתכרותו, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הקבועים בחוק או - מטעמים מיוחדים שיירשמו או אם הסכימו לכך כל הזוכים - תוך פרק זמן ארוך יותר.

באם קבע רשם ההוצאה לפועל כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו תוך פרק זמן ארוך מפרקי הזמן הקבוע ובתשלומים הנמוכים מ 3% לחודש, ולא הסכימו לכך כל הזוכים, יקבע כי החייב הוא מוגבל באמצעים, ורשאי הוא להטיל עליו הגבלות בהתאם לכך.

 

דחיית בקשה איחוד תיקים

רשם ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על פי בקשה, לדחות את בקשת איחוד תיקים , בין היתר רשאי הוא לדחותה אם היה לו יסוד להניח כי נתקיים אחד מאלה:

(1)        החייב מסר בבקשתו או במסמכים שצורפו אליה, בתצהירו או במהלך חקירת היכולת  פרטים כוזבים, או העלים פרטים.

(2)        החייב לא גילה או לא המציא את מלוא המידע על נכסיו או את הפירוט המלא של חובותיו.

(3)        לאחר שהגיש החייב את בקשת האיחוד, הוא קיבל על עצמו חיוב כספי או הוציא הוצאה כספית שלא לצרכים חיוניים שלו או של משפחתו, או שלא לצורך ייצור הכנסה שממנה         אמורים להיפרע חובותיו.

(4)        נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, והחייב לא הודיע על כך בכתב לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה הבקשה מיד לאחר שהדבר נודע לו.

 

צו איחוד תיקים

במידה ונתן רשם ההוצאה לפועל צו איחוד, רשאי הוא להתנותו במתן ערובה להנחת דעתו, ולהורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, ועל התנאים לפרעון חובות החייב, לרבות סדרי התשלומים, שיעוריהם ומועדיהם ורשאי הוא לעשות כן בכל עת לאחר מתן הצו על פי בקשה וככל שיראה לנכון.

הצו יורה על איחוד כל התיקים התלויים ועומדים נגד החייב.

רשם ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על פי בקשה, להורות בצו האיחוד על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט בתיק מן התיקים שעליהם חל הצו, ורשאי הוא להתנות את ההפסקה או את ההשהיה בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו.

תיק נוסף

במקרה בו נפתח כנגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, עליו להודיע על כך בכתב לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה הבקשה מיד לאחר שהדבר נודע לו, והתיק הנוסף יצורף לבקשה.

זאת ועוד. במידה ונפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שניתן צו איחוד, יצרף אותו רשם ההוצאה לפועל לצו האיחוד בתנאים שיקבע, ורשאי הוא לשנות את הצו ואת ההוראות והתנאים הכלולים בו, ובלבד שנתן הזדמנות לכל הצדדים לטעון טענותיהם. רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע כי התיק הנוסף לא יצורף לצו, אם נוכח כי החייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו בתיקים שעליהם הוא חל ובתיק הנוסף תוך פרקי הזמן הקבועים בחוק.

 

הבטחת מימוש הליך איחוד תיקים

ניתן צו איחוד, רשאי רשם ההוצאה לפועל, אם נוכח כי הדבר דרוש כדי למנוע סיכול הצו או הפרעה לביצועו, לשנות את ההוראות והתנאים הכלולים בצו ולהוסיף עליהם, הכל כפי שיראה לנכון וכן רשאי הוא להורות על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, לרבות מאסרו של החייב אם לא שילם במועד תשלום שהוטל עליו בצו האיחוד.

מינוי ממונה

(א)        ניתן צו איחוד תיקים, רשאי רשם ההוצאה לפועל, ביוזמתו או על פי בקשה, למנות אדם שיהיה ממונה על תיק האיחוד ולקבוע את סמכויותיו בהתאם לצו, וכן רשאי הוא לקבוע את שכרו.

            יצויין כאן, כי במרבית מקרי בקשות האיחוד ובמרבית הלשכות לא ממונה אותו ממונה.

(ב)        באם מונה ממונה, רשאי הוא לנקוט בכל ההליכים שזוכה רשאי לנקוט בהם, זולת אם קבע רשם ההוצאה לפועל אחרת.

(ג)         ממונה שכזה רשאי לדרוש מן החייב או מצד שלישי כל סכום כסף על חשבון חובות החייב והוא יחלק בין הזוכים כל סכום שהגיע לידיו או יפקידו במקום שיורה עליו רשם ההוצאה לפועל.

(ד)        לבאם לא שילם החייב במועד תשלום שהוטל עליו בצו האיחוד, יודיע הממונה על כך לרשם ההוצאה לפועל.

(ה)        ממונה יגיש לרשם ההוצאה לפועל דין וחשבון על פעולותיו, בסיומן, ובכל עת שידרוש רשם ההוצאה לפועל.

 

ביטול צו איחוד תיקים

רשם ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על פי בקשה, לבטל צו איחוד תיקים או לשנות תנאים הכלולים בו, בין היתר מטעמים אלה:

(1)        היה לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח כי החייב עשה או מתכוון לעשות מעשה כדי לסכל  את ביצוע הצו.

(2)        החייב לא מילא תנאי מתנאי הצו, לרבות לעניין תשלום בסדר, בשיעור ובמועד שנקבעו, או פעל בדרך אחרת שלא על פי תנאי הצו, או שלא באמצעות הממונה.

(3)        החייב סירב ללא טעם סביר לשתף פעולה עם הממונה.

(4)        רשם ההוצאה לפועל נוכח כי נשתנו הנסיבות והחייב לא יוכל עוד לפרוע את חובותיו תוך פרקי הזמן הקבועים בחוק וזאת בשל אי יכולת כלכלית או שינוי ביכולת הכלכלית.

(5)        נפתח נגד החייב תיק נוסף, ורשם ההוצאה לפועל נוכח, כי החייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו בתיקים שעליהם חל צו האיחוד ובתיק הנוסף תוך פרקי הזמן הקבועים בחוק.

הפרקטיקה מלמדת כי בלא מעט מקרים לא תבוצע בפועל חקירת יכולת החייב ולא יוזמנו הנושים לחקירה פומבית לחייב, אלא הגשת המסמכים באופן דקדקני על כל צירופיהם יובילו את רשם ההוצאה לפועל להחלטה בהתאם לבקשה ולהוראה על איחוד התיקים כל עוד יעמוד החייב בתשלומים המינימאליים  של 3% מחובותיו בתיקי ההוצאה לפועל.

פרקים נוספים בניהול חובות בהוצאה לפועל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד