מוגבל באמצעים

אחד ההליכים הבלעדיים האפשריים בהוצאה לפועל לחייב שאין ביכולתו לשלם את חובותיו בשיעורים שנקבעו ומנגד לרכז את חובותיו, הינו להכריז על עצמו כחייב מוגבל באמצעים ואף לאחד את תיקיו.

נסקור הליך ה"מוגבל באמצעים" על תנאיו.

הכרזה של חייב מוגבל באמצעים

רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב, שהגיש בקשה למתן צו תשלומים לפי חוק זה, כחייב מוגבל באמצעים (להלן - חייב מוגבל באמצעים), אם ביקש לפרוס את תשלום חובו לתקופה העולה על אחת מהמפורטות להלן, לפי העניין:

(1)   שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים חדשים.

(2)   3 שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים  חדשים.

(3)   4 שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים.
לענין זה, "החוב" - לרבות יתרת החוב ולרבות ריבית והפרשי הצמדה עד למועד ההכרזה.

לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה, אם לא צירף החייב לבקשתו הצהרה וכתב ויתור על סודיות.
הודעה על הכרזה של חייב מוגבל באמצעים תימסר לזוכה.

הגבלות של חייב מוגבל באמצעים


להבדיל מהליך של איחוד התיקים במקרה זה בו הכריז רשם ההוצאה לפועל על חייב מוגבל באמצעים, יתן צו תשלומים לפי בקשתו, עד לבדיקת יכולתו (להלן - צו ביניים), ורשאי הוא להטיל עליו בצו הביניים את ההגבלות המפורטות להלן, כולן או חלקן, כדי להבטיח את פרעון החוב ולמנוע יצירת חובות נוספים:


(1)   עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.


(2)  הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים לא כיסוי, התשמ"א-1981.


(3)  הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב (אשראי).

חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל ענין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, אלא אם כן אישר זאת רשם ההוצאה לפועל מראש.

מרשם חייבים מוגבלים באמצעים


במידה והכריז רשם ההוצאה לפועל על חייב כמוגבל באמצעים, יורה הוא על רישום פרטיו במרשם של חייבים מוגבלים באמצעים. מרשם זה פתוח לעיון הציבור בכל לשכת הוצאה לפועל.


הרישום יכיל את שם החייב, מספר תעודת הזהות שלו, מענו ומשלח ידו, תאריך ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, מספר תיק ההוצאה לפועל שבו ניתנה ההכרזה, וסכום החוב שחושב לחייב.
רישום פרטיו של חייב במרשם יימחק משפרע את חובו או משבוטלה הכרזתו, או במועד מוקדם יותר אם הורה על כך רשם ההוצאה לפועל מטעמים מיוחדים שיירשמו.


כל אדם זכאי לקבל מידע מן המרשם לפי שאילתא שיגיש למנהל לשכת הוצאה לפועל ואשר תציין את מספר תעודת הזהות של האדם שלגביו מתבקש המידע, וכן פרטים מזהים של מגיש השאילתא.

 

ריבוי תיקים של חייב מוגבל באמצעים


כאמור, באם הוכרז חייב כמוגבל באמצעים, והיו תלויים ועומדים נגדו מספר תיקים, יתן רשם ההוצאה לפועל צו לאיחוד התיקים, בשינויים המחויבים, ובאם נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהוכרז כמוגבל באמצעים, יצורף התיק לצו האיחוד.
צווי הבאה או צווי מאסר שניתנו נגד החייב לפני שהוכרז כמוגבל באמצעים וטרם בוצעו, לא יבוצעו אלא במסגרת צו האיחוד.

 

בדיקת יכולת וצו תשלומים סופי


באם ניתן צו ביניים, יקיים רשם ההוצאה לפועל בדיקה בדבר היכולת של החייב, בין על יסוד העיון בבקשת החייב והמסמכים שצורפו לה, וכל מידע אחר שנמצא לפניו, ובין בחקירת יכולת פומבית ובלבד שרשם ההוצאה לפועל יתן לזוכה הזדמנות לטעון טענותיו בכתב, ואם ביקש הזוכה חקירת יכולת פומבית, יורה רשם ההוצאה לפועל על קיומה.


רשם ההוצאה לפועל יתן צו תשלומים בהתאם ליכולת החייב כפי שיקבע על יסוד הבדיקה שערך, ויקבע כי הוא מוגבל באמצעים אם אין ביכולתו לפרוע את החוב בתקופה כאמור לעיל, או כי הוא אינו מוגבל באמצעים וכי יש ביכולתו לפרוע את החוב במשך תקופה כאמור.

 

הסרת הגבלות מחייב מוגבל באמצעים


ההגבלות שנקבעו בחוק במעמד של הכרזת החייב כמוגבל באמצעים אינן סוף פסוק ורשם ההוצאה לפועל רשאי להסיר את ההגבלות שהוטלו על החייב בצו הביניים, כולן או מקצתן, או להוסיף הגבלות נוספות ככל שימצא לנכון.

 

ביטול הכרזת חייב כמוגבל באמצעים

 

רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, מיוזמתו או על פי בקשה, לבטל הכרזה של חייב כמוגבל באמצעים, לרבות במקרים של פרעון החוב או של הסכם בין הזוכה לחייב.

טרם אסיים את פרק ההוצאה לפועל ברצוני לחזור ולהדגיש כי האפשרות להפטר מחובות בהליכי ההוצאה לפועל הינם כל עוד המדובר בסכומים אשר יכול החייב לשלמם לכל היותר ב 33 תשלומים (איחוד תיקים), או שיש ביכולתו לפרוע החוב במזומן או ממימוש נכסיו אך הוא נמנע לעשות זאת ובמסגרת הליכי העיקול והמימוש בהוצא לפועל יכוסה החוב.

באם גובה החובות גדול מיכולת ההחזר של החייב ופרעון החוב בכל דרך אחרת, נראה כי ההשארות בהליכי ההוצאה לפועל רק תגדיל ותאדיר את החוב בשל הריביות והוצאות הגבייה. במקרה שכזה הליכי הגבייה שינקטו עם הזמן כנגד החייב ימנעו כל סיכוי של החייב לפעול בתקופת החובות בנסיון ממשי לייצר פעילות שתביא לפתרון לחובות.


במקרה שכזה, טוב יעשה החייב באם יפנה להליכי פשיטת רגל שם נעצרות הריביות.


טרם יפנה החייב להליך פשיטת הרגל טוב יעשה אם ישקול הליך מקדמי המסומן בהתאם לסעיף בפקודת פשיטת הרגל והקרוי 19 א' ושמטרתו נסיון להסדר נושים בהליך פשיטת הרגל והפטר החייב במעמד זה.

פרקים נוספים בניהול חובות בהוצאה לפועל:

© Daronet LTD.
עבור לתוכן העמוד